Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Łańcuch wartości i model biznesowy

W 2017 r. model biznesowy Grupy, który w dużej mierze pokrywa się z łańcuchem wartości, poszerzony został o dwa nowe elementy odpowiadające na wyzwania energetyki przyszłości.

G4-4, G4-12

Pierwszym z nich jest ekosystem tworzenia innowacji, który bazuje zarówno na zasobach wewnętrznych koncernu, jak i na potencjale tkwiącym we współpracy z partnerami zewnętrznymi – start-upami, uczelniami, placówkami naukowymi i innymi przedsiębiorstwami.

Drugim elementem poszerzającym łańcuch wartości TAURON są nowe biznesy, które tworzone są na styku ekosystemu innowacji i czterech podstawowych segmentów działalności koncernu energetycznego – wydobyciu, wytwarzaniu, dystrybucji oraz sprzedaży. Przykładem tego rodzaju inicjatyw są projekty wspierające rozwój elektromobilności lub wykorzystujące potencjał inteligentnego opomiarowania sieci – oba kierunki rozwoju usług i produktów czerpią z nowoczesnych aktywów dystrybucyjnych.

G4-8, G4-9

Obejmuje głównie działalność związaną z wydobywaniem, wzbogacaniem i sprzedażą węgla kamiennego dla energetyki zawodowej i klientów indywidualnych. Oprócz wydobywania węgla kamiennego prowadzona jest również działalność górnicza polegającą na wydobywaniu metodą odkrywkową wapienia oraz jego przeróbce i sprzedaży.

Działalność w tym Segmencie prowadzona jest przez spółki TAURON Wydobycie S.A. oraz Kopalnię Wapienia Czatkowice Sp. z o.o.

Aktualna struktura TAURON Wydobycie S.A. oparta jest na modelu składającym się z Centrum z siedzibą w Jaworznie oraz trzech zakładów produkcyjnych: Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie, Zakładu Górniczego Janina w Libiążu i Zakładu Górniczego Brzeszcze w Brzeszczach. W zakresie działalności Centrum znajduje się między innymi zarządzanie w ramach perspektywicznego funkcjonowania Spółki. W zakładach produkcyjnych realizowany jest głównie proces wydobycia i wzbogacania.

Zapraszamy do zapoznania się z mapą naszych aktywów oraz wynikami finansowymi wypracowanymi przez Segment Wydobycie.

Działające w ramach TAURON Wydobycie Zakłady Górnicze znajdują się we wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, będącego jednolitym obszarem geologiczno-geograficznym zawierającym największe zasoby węgla kamiennego w Polsce.

Jako producent węgla TAURON Wydobycie posiada około 32% zasobów bilansowych węgli energetycznych złóż czynnych kraju oraz 10% udział w krajowym rynku sprzedaży węgla.

W 2017 r. produkcja węgla handlowego w TAURON Wydobycie wyniosła ok. 6,45 mln Mg. Struktura sortymentowa w TAURON Wydobycie obejmuje: w ok. 75% sortymenty miałowe, 17% sortymenty grube, oraz 8% sortymenty średnie i ekogroszek. Zdecydowana większość surowca wykorzystana została do produkcji energii elektrycznej i ciepła w elektrowniach i elektrociepłowniach TAURON Wytwarzanie i TAURON Ciepło.

Nakłady inwestycyjne w Segmencie Wydobycie w 2017 r. osiągnęły poziom 166 mln zł, włączając w to nakłady na realizację trzech strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych:

 • Budowa poziomu 800m w Zakładzie Górniczym Janina,
 • Budowa Szybu Grzegorz wraz z budową infrastruktury i wyrobiskami towarzyszącymi w Zakładzie Górniczym Sobieski,
 • Program Inwestycyjny Brzeszcze w Zakładzie Górniczym Brzeszcze

Kopalnia Wapienia „Czatkowice” to odkrywkowy zakład górniczy, eksploatujący wysokiej jakości złoża wapieni karbońskich, położony w odległości 28 km od Krakowa i 54 km od Katowic, w gminie Krzeszowice.

Kamień wapienny ze złoża Czatkowice znalazł szerokie zastosowanie w przemyśle energetycznym, hutniczym, budowlanym, wapienniczym, cementowym, cukrowniczym, w drogownictwie oraz przemyśle paszowym.

Obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych, w tym w kogeneracji, a także ze źródeł odnawialnych, w tym w procesie spalania i współspalania biomasy oraz w elektrowniach wodnych i wiatrowych. Ponadto obejmuje wytwarzanie, dystrybucję i sprzedaż ciepła.

Działalność w tym Segmencie jest prowadzona przez spółki TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciepło, TAURON Ekoenergia, SCE Jaworzno III sp. z o.o. Zaliczamy również do niego spółkę TAURON Serwis, zajmującą się głównie działalnością remontową urządzeń wytwórczych oraz spółkę Nowe Jaworzno Grupa TAURON odpowiedzialną za budowę nowego bloku energetycznego.

Główne aktywa Segmentu:

 • 5 elektrowni i 3 elektrociepłownie (4,6 mocy elektrycznej i 2,4 GW mocy cieplnej);
 • 34 elektrownie wodne (moc zainstalowana: 139 MW);
 • 842 km sieci ciepłowniczej;
 • 4 farmy wiatrowe (moc zainstalowana: 201 MW).

W 2017 r. aktywa te umożliwiły wyprodukowanie:

 • 18,41 TWh energii elektrycznej;
 • 12,20 PJ ciepła.

Zapraszamy do zapoznania się z mapą naszych aktywów oraz wynikami finansowymi wypracowanymi w Segmencie Wytwarzanie.

Nakłady inwestycyjne w Segmencie Wytwarzanie wyniosły w 2017 r. 1 516 mln zł, w tym:

 • 1 278 mln zł na budowę bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III;
 • 16 mln zł na inwestycje związane z rozwojem i utrzymaniem sieci ciepłowniczych;
 • 17 mln zł na przyłączenia nowych obiektów do sieci ciepłowniczej

Obejmuje dystrybucję energii elektrycznej z wykorzystaniem sieci zlokalizowanych w południowej Polsce. Dostarczamy energię elektryczną na terenie województw: małopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego, a częściowo również świętokrzyskiego, podkarpackiego, łódzkiego, wielkopolskiego oraz lubuskiego.

Działalność w tym Segmencie jest prowadzona przede wszystkim przez spółkę TAURON Dystrybucja.

 • 5,5 mln klientów;
 • obszar 57,9 tys. km2, co stanowi 18,5% powierzchni Polski;
 • 51,37 TWh dystrybuowanej energii;
 • 270,2 tys. km linii dystrybucyjnych;
 • 58,6 tys. transformatorów;
 • 55,9 tys. stacji SN/nN;
 • 487 stacji WN/SN.

Funkcje operacyjne realizuje 11 oddziałów zlokalizowanych w Będzinie, Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Jeleniej Górze, Krakowie, Legnicy, Opolu, Tarnowie, Wałbrzychu i Wrocławiu.

TAURON Dystrybucja pełni funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), na podstawie decyzji Prezesa URE. Obsługujemy ok. 5,5 mln odbiorców końcowych. Działalność OSD jest prowadzona w sektorze podlegającym wielu złożonym regulacjom.

W 2017 r. nakłady inwestycyjne w Segmencie Dystrybucja wyniosły 1 693 mln zł, w tym:

 • 610 mln zł na inwestycje związane z przyłączeniem nowych odbiorców;
 • 865 mln zł na inwestycje związane z modernizacją i odtworzeniem sieci.

Obejmuje sprzedaż energii elektrycznej i gazu odbiorcom końcowym, handel hurtowy energią elektryczną, a także obrót i zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2, prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej oraz paliwami.

Działalność w tym Segmencie jest prowadzona przez spółki TAURON Polska Energia, TAURON Sprzedaż, TAURON Sprzedaż GZE oraz TAURON Czech Energy.

Grupa TAURON jest drugim największym sprzedawcą energii elektrycznej w Polsce. Prowadzimy sprzedaż na terenie całego kraju oraz, w mniejszej skali, na rynku czeskim i słowackim. Dbamy, aby oferta była dostosowana do oczekiwań klientów biznesowych i indywidualnych, a cały proces sprzedaży i obsługi posprzedażowej stał na jak najwyższym poziomie. W 2017 r. sprzedaliśmy prawie 35 TWh energii elektrycznej.

W aktualnej Strategii zapowiedzieliśmy przeznaczanie co najmniej 0,4% przychodów na badania i rozwój i to założenie jest konsekwentnie realizowane. Pracujemy nad projektami, które pozwolą wzbogacić naszą ofertę o nowoczesne usługi i technologie podwyższające komfort i bezpieczeństwo życia odbiorców. Wykorzystujemy nasz kapitał intelektualny, kapitał ludzki, a także zdolność do budowania relacji z zewnętrznymi partnerami, takimi jak jednostki naukowe i start-upy. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji poświęconej zarządzaniu innowacjami.

Grupa TAURON traktuje działalność rozwojową oraz wypracowany ekosystem tworzenia innowacji jako sposób poszerzania oferty o nowe kierunki biznesowe, produkty i usługi. Takie działanie przyniesie Grupie wymierne efekty w postaci dodatkowych przychodów.

Duża część projektów rozwojowych grupy korzysta z potencjału infrastruktury Grupy – przede wszystkim sieciowej (inteligentne usługi sieciowe). Obecnie najbardziej obiecujące kierunki rozwoju to internet rzeczy oraz elektromobilność.

Wyniki wyszukiwania: