Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

List Prezesa

G4-1, G4-2

Sprzyjające otoczenie gospodarcze i dyscyplina w realizacji przyjętej strategii pozwoliły nam w 2017 r. uzyskać znaczną poprawę wyników finansowych i wskaźników operacyjnych. Osiągaliśmy założone cele, umocniliśmy stabilność finansową oraz utrzymaliśmy nakłady inwestycyjne na zakładanym poziomie.

Filip Grzegorczyk
Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Drodzy Interesariusze,

raportowanie jest stałym, ważnym elementem systemu komunikowania działań Grupy TAURON. Zachęceni zainteresowaniem, jakie budziły publikacje dotyczące naszej działalności w ubiegłych latach, oddajemy w Państwa ręce kolejny zintegrowany raport roczny.

Realizując Strategię Grupy TAURON, zawsze pamiętamy o tym, że wzrost wartości przedsiębiorstwa powinien być zgodny z interesami otoczenia, w którym funkcjonuje. Dokument prezentuje istotne informacje na temat naszej strategii, wyników finansowych i operacyjnych, zarządzania ryzykiem w Grupie. Dane operacyjne i finansowe zostały przedstawione w powiązaniu z działaniami mającymi miejsce w obszarze pozafinansowym.

Za nami pierwszy rok realizacji nowej Strategii

Cztery kluczowe priorytety Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025 są odpowiedzią firmy na wyzwania stawiane przez zmieniające się otoczenie biznesowe i rosnące oczekiwania klientów. Rezultatem konsekwentnie realizowanych celów biznesowych określonych w Strategii są dobre wyniki wypracowane przez Grupę TAURON. W 2017 roku EBITDA Grupy TAURON wyniosła ponad 3,5 mld zł. Jest to wynik wyższy o 6 proc. w porównaniu z rokiem 2016. Natomiast skonsolidowany zysk netto za 2017 r. osiągnął blisko 1,4 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 270 proc.

Realizacja Programu Poprawy Efektywności przyniosła od 2016 r. efekty na poziomie niemal 1,1 mld zł, a Inicjatywy Strategiczne w 2017 r. dały efekt finansowy wynoszący 937 mln zł, z czego 320 mln zł wpłynęło na wynik EBITDA, a 617 mln zł to optymalizacja nakładów inwestycyjnych.

Grupa TAURON efektywnie pozyskuje finansowanie niezbędne dla realizacji programu inwestycyjnego. W 2017 r. podpisaliśmy z Funduszami Inwestycyjnymi zarządzanymi przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) porozumienie określające wstępne warunki zaangażowania w realizację budowy wysokosprawnego bloku 910 MW w Jaworznie. Następnie, w marcu 2018 r., zawarliśmy umowy pomiędzy TAURON a wspomnianymi Funduszami, na podstawie których zainwestują one do 880 mln zł w ten projekt. Dodatkowo pozyskaliśmy finansowanie dzięki emisji euroobligacji na kwotę 500 mln euro, które są notowane na London Stock Exchange oraz podpisaliśmy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, która umożliwia emisję obligacji hybrydowych o wartości do 400 mln zł.

Miniony rok, chociaż pełen wyzwań, Grupa TAURON zakończyła z lepszymi wynikami finansowymi i operacyjnymi w stosunku do poprzedniego i tym samym umocniła swój potencjał do generowania zysków w przyszłości.

Na wielu płaszczyznach utrzymujemy status lidera polskiej branży energetycznej, co nie zwalnia nas z obowiązku ciągłego doskonalenia się i dążenia do osiągania jeszcze lepszych wyników.

Bezpieczeństwo energetyczne niezmiennym priorytetem

Realizując Strategię, dużą wagę przykładamy do wzmacniania pozycji Grupy TAURON, jednocześnie mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.

Rok 2017 przyniósł szereg zmian regulacyjnych zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Z punktu widzenia warunków realizacji Strategii TAURON najważniejsze z nich to ustawa o rynku mocy oraz opublikowanie konkluzji BAT. Obie te regulacje będą miały istotny wpływ na efektywność aktywów konwencjonalnych Grupy TAURON i stanowią zarówno szansę, jak i wyzwanie dla całego sektora. Konsekwencje tych regulacji będą znane po przeprowadzeniu aukcji rynku mocy i po decyzjach inwestycyjnych w zakresie dostosowania jednostek wytwórczych do wymagań emisyjnych wynikających z konkluzji BAT.

W niniejszym Raporcie znajdą Państwo sprawozdanie z realizacji założonych na 2017 r. celów, wśród których niezmiennym priorytetem pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego naszym klientom. Dlatego też Grupa TAURON kładzie duży nacisk na realizację programu inwestycyjnego, którego budżet w 2017 r. wyniósł 3,5 mld zł. Blisko 1,7 mld zł zostało przeznaczone na projekty w segmencie Dystrybucja, głównie na rozbudowę i modernizację sieci elektroenergetycznej oraz na innowacyjne technologie i rozwiązania sieciowe. Efektem tych przedsięwzięć będzie poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej do naszych klientów – jednej z największych, bo liczących aż 5,5 mln osób grupy interesariuszy, której w 2017 r. sprzedaliśmy łącznie prawie 35 TWh energii elektrycznej.

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kontynuujemy również inwestycje: w blok węglowy o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno oraz blok gazowo-parowy w Elektrociepłowni Stalowa Wola, jak i rozbudowę sieci ciepłowniczych. Przykładamy dużą wagę do optymalizacji zużycia energii oraz świadomego i odpowiedzialnego zarządzania wpływem na środowisko naturalne. Ten ostatni aspekt, ze względu na swoją istotność,  realizowany jest na różnych płaszczyznach, m.in. poprzez obniżenie emisyjności naszych jednostek wytwórczych, zmniejszenie energochłonności prowadzonych procesów, czy też znaczne zwiększenie ilości zagospodarowanych odpadów wytwarzanych przez spółki Grupy.

Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu pozostają dla TAURONA wyrazem dbania o zachowanie odpowiednich proporcji między działalnością operacyjną, etyką, ekologią i potrzebami wszystkich interesariuszy, a także sposobem na realizację celów biznesowych.

W kierunku energetyki przyszłości

Program inwestycyjny po 2020 r., poza obszarem energetyki regulowanej, będzie obejmował również „nową energetykę” – elektromobilność, rozproszone wytwarzanie ciepła i energii, energetykę prosumencką, rozwiązania Smart Home i Smart City oraz usługi okołoenergetyczne. Zdając sobie sprawę z wyzwań, jakie stoją przed nami w kolejnych latach, konsekwentnie prowadzimy liczne projekty innowacyjne oraz badawczo-rozwojowe. Dążymy do tego, aby dostarczać nowoczesne rozwiązania naszym klientom oraz zrealizować sprecyzowaną w 2016 r. wizję Grupy – być firmą, która najlepiej w polskiej branży energetycznej odpowiada na potrzeby klientów. Ich zaufanie jest dla nas najcenniejszym kapitałem, dlatego nieustannie pracujemy nad wprowadzaniem usług i technologii zapewniających im komfort i bezpieczeństwo w życiu codziennym.

 

Powyższe ma swoje odzwierciedlenie w Strategii Grupy TAURON, w której uwzględniliśmy dynamiczny rozwój obszaru badań i rozwoju oraz innowacji (B+R+I). W ramach dedykowanego budżetu uruchomiono szereg inicjatyw i projektów. Priorytetowe kierunki działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej zostały włączone do Strategicznej Agendy Badawczej. Dokument ten stanowi przełożenie celów wskazanych w Strategii na „mapę drogową” działalności B+R+I.

W ramach działalności badawczo-rozwojowej, na którą od 2017 r. chcemy przeznaczać minimum 0,4% skonsolidowanych przychodów, czyli ok. 70 mln zł rocznie, zbudowaliśmy kompetentny zespół realizujący działania na poziomie TAURON Polska Energia oraz koordynujący działania spółek Grupy w całym łańcuchu wartości. Zmieniliśmy również sposób zarządzania tym obszarem, przykładając dużą wagę do otwartości i odwagi w podejmowanych działaniach, wykreowaliśmy model współpracy ze start-upami, jednocześnie rozwijając innowacyjność pracowniczą. Wszystko po to, aby stać się liderem zmian w kierunku energetyki przyszłości.

Kultura organizacyjna oparta na kluczowych wartościach: Partnerstwie, Rozwoju i Odwadze (PRO), które mają wspierać realizację Strategii, pomaga nam w osiągnięciu założonych celów, a także w wyznaczaniu nowych standardów w relacjach ze współpracownikami, czyli blisko 25-tysięczną grupą pracowników. W gospodarce opartej na wiedzy to właśnie oni decydują o sukcesie przedsiębiorstwa, dlatego postawiliśmy na rozwój i zaangażowanie załogi w budowanie spójnej kultury organizacyjnej. Dokładamy także starań w celu poprawy bezpieczeństwa pracy, które jest szczególnie istotne w funkcjonowaniu spółek zajmujących się wydobyciem węgla, wytwarzaniem oraz dystrybucją energii elektrycznej i ciepła.

Wyniki przedstawione w tym raporcie to efekt codziennej pracy i zaangażowania wykwalifikowanej kadry pracowniczej, która stanowi  najcenniejszy z zasobów firmy. Dzięki Państwu możemy stale się rozwijać, oferując najlepsze rozwiązania w branży. Dziękuję wszystkim, którzy pracują na nasz wspólny sukces.

Z poważaniem,

Filip Grzegorczyk

Prezes Zarządu

Wyniki wyszukiwania: