Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Nasi Interesariusze

Grupa TAURON ma znaczący wpływ na otoczenie, zarówno ze względu na skalę swojej działalności, wielkość obrotu, jak i profil działania – od wydobycia węgla w kopalniach, po wytwarzanie energii w elektrowniach, jej dystrybucję i sprzedaż.

G4-24, G4-25G4-26

(G4-24) Każda z grup interesariuszy firmy ma wobec niej inne oczekiwania i wymagania. Również wobec każdej z nich TAURON od wielu lat prowadzi politykę społecznej odpowiedzialności, zarówno na szczeblu całej Grupy, jak i poszczególnych spółek. Podstawowym dokumentem regulującym zagadnienia wpływu firmy TAURON na otoczenie społeczne jest Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON na lata 2017-2025 . Kluczowym elementem jej tworzenia były wnioski płynące z (G4-27) dialogu z interesariuszami oraz wyzwania stojące przed branżą w przyszłości.

Najliczniejszą z grup interesu TAURONA stanowi środowisko klienckie (ponad 5,5 mln), następnie kadra pracownicza (blisko 25 tys.) oraz akcjonariusze. Pomimo tego, że dotarcie do każdej z tych osób jest ogromnym wyzwaniem, z roku na rok staramy się zwiększać zasięg informacyjny tak, aby uzyskać jak największą liczbę wiarygodnych informacji zwrotnych. Dowodem tego jest m.in. dialog z otoczeniem, jaki prowadzimy przy opracowaniu corocznego Raportu zrównoważonego rozwoju Grupy. W tym roku wzięło w nim udział prawie 5 tys. osób, co stanowi ewenement na skalę krajową.

Naszym celem jest stworzenie organizacji otwartej na otoczenie, która wsłuchuje się w jego głosy – także w te o wydźwięku krytycznym. Wszystko po to, aby prowadzić działalność w zgodzie z oczekiwaniami naszych interesariuszy i lepiej odpowiadać na ich potrzeby. Wierzymy, że proces dialogu przyniesie wymierne korzyści i zapewni szanse długofalowego rozwoju zarówno Grupie, jak i jej interesariuszom.

Mapa interesariuszy

G4-24

Mapa interesariuszy aktualizowana jest w ramach każdego procesu tworzenia raportu, co roku.

Największa grupa interesu licząca ponad 5,5 mln osób, z czego ponad 400 tys. stanowią klienci biznesowi. Wśród nich znajduje się także wyodrębniona grupa 60 klientów strategicznych, w tym między innymi ArcelorMittal, KGHM Polska Miedź, TELE-FONIKA KABLE, Grupa Górażdże oraz Grupa Saint-Gobain, FENICE Poland oraz SGL Carbon Polska. Z uwagi na liczebność i zróżnicowany charakter tej grupy interesariuszy, w TAURONIE funkcjonuje szereg narzędzi komunikacyjnych dostosowanych do potrzeb oraz preferencji klientów firmy. Wskazywana jako podstawowe narzędzie komunikacji ze środowiskiem klienckim jest strona internetowa Grupy TAURON. Ważnym miejscem dyskusji o ofertach i usługach są również media społecznościowe. Internauci nie tylko wymieniają się tam opiniami i doświadczeniami, ale oczekują, że będą mieć możliwość otrzymywania potrzebnych informacji lub korzystania z porad. Chcemy być tam, gdzie nasi klienci, dlatego rozwijamy profil Grupy TAURON na Facebooku oraz LinkedIn. Te z osób, które preferują tradycyjny sposób kontaktu, zapraszamy do sieci Punktów Obsługi Klienta, w których nasi konsultanci doradzą w wyborze oferty i pomogą w rozwiązaniu problemów.

Infolinie działają całą dobę, aby pytania naszych klientów nie pozostały bez odpowiedzi, a dzięki częściowej automatyzacji istnieje opcja szybkiego i łatwego sprawdzenia statusu zgłoszeń i płatności.

 

Poszczególne spółki Grupy organizują także cyklicznie Dni Otwarte. Dużą popularnością cieszą się warsztaty dla klientów, które są nie tylko okazją do lepszego poznania, lecz również nabycia nowej wiedzy o branży i jej funkcjonowaniu. W TAURONIE uważamy, że każda osoba  korzystająca z naszych usług powinna znać swoje prawa. Stąd dostrzegamy istotną rolę firmy w zapewnieniu dostępu do tej wiedzy, szczególnie wrażliwej grupie odbiorczej, którą stanowią seniorzy. Warsztaty, które prowadzimy w ramach akcji „Energia dla seniora”, mają na celu budowanie świadomości zagrożeń ze strony nieuczciwych handlowców, sposobach zapobiegania oszustwom z ich strony oraz ochronie prawnej najstarszych klientów TAURONA.

G4-7

Kolejna – obok otoczenia klienckiego oraz pracowniczego – liczna grupa interesariuszy TAURONA. Głównymi akcjonariuszami notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych firmy są Skarb Państwa (30,06%), KGHM Polska Miedź (10,39%) i Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (5,06%). Pozostała część akcji (54,49%) znajduje się w rękach inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych. Dialog z akcjonariuszami prowadzony jest za pośrednictwem wielu zróżnicowanych form i narzędzi dostosowanych do potrzeb określonej grupy.
Spółka regularnie organizuje i transmituje online konferencje dotyczące publikacji wyników finansowych, bierze udział w licznych konferencjach inwestorskich i road shows w kraju i za granicą. Dużym zainteresowaniem cieszą się Dni Inwestora oraz Dni Analityka, w trakcie których akcjonariusze mają możliwość zwiedzania aktywów TAURONA oraz spotkania z zarządem i kadrą kierowniczą Grupy TAURON.

W związku z rosnącym znaczeniem kanałów internetowych oraz mediów społecznościowych istotny nacisk położono na techniczne aspekty komunikacji z akcjonariuszami, dla których stwarzamy przestrzeń do korzystania z interaktywnych raportów rocznych oraz profili na portalach Facebook, Twitter, YouTube. Wysoka jakość komunikacji ze środowiskiem inwestorskim jest systematycznie doceniana przez rynek – w 2015, 2016 i 2017 r. w ramach największego w Polsce badania relacji inwestorskich, organizowanego przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet” i Izbę Domów Maklerskich, uczestnicy badania przyznali Spółce pierwsze miejsce pod względem jakości relacji inwestorskich wśród spółek z indeksu WIG30.

Od 2011 r. TAURON jest regularnie nagradzany w konkursie „The Best Annual Report” organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków. W 2016 r. Spółka dołączyła do grona „The Best of The Best”, skupiającego podmioty stosujące najwyższe standardy raportowania, a w 2017 i 2018 r. otrzymała tytuł „Transparentnej Spółki Roku” za przejrzystość prowadzenia biznesu i jakość komunikacji z rynkiem.

W gospodarce opartej na wiedzy kadra pracownicza jest najcenniejszym zasobem firmy. W TAURONIE to również jedna z największych grup interesariuszy. Do kontaktu z 25 tys. osób zatrudnionych w spółkach Grupy służy szereg narzędzi na czele z Tauronetem – jednym z największym portali intranetowych w kraju. Rolę komunikatorów spełniają także inne narzędzia online – media społecznościowe czy strony www poszczególnych spółek. Dla pracowników i pracownic nieposiadających dostępu do komputera użyteczne są broszury, ulotki i komunikaty na tablicach ogłoszeń w mniejszych oddziałach i zakładach, a także wydawnictwa wewnętrzne – PROspekt (kwartalnik) oraz Puls TAURONA (miesięcznik przeznaczony głównie dla pracowniczych zespołów operacyjnych). Chcemy, by TAURON był organizacją tworzoną przez ludzi. Niezwykle ważna jest więc dla nas opinia pracowników, stąd coraz częściej stosowanym narzędziem kontaktu są ankiety, w ramach których osoby zatrudnione mogą się anonimowo wypowiedzieć na poszczególne tematy. Ważną rolę pełnią również badania satysfakcji z pracy, a także spotkania bezpośrednie – szkolenia i warsztaty.

Do głównych partnerów finansowych TAURONA należą PKO BP, BGK, ING Bank, CaixaBank, Bank Handlowy, Bank Zachodni WBK, MUFG, a także EBI. Postrzegając spójną strategię informacyjną jako istotny element wpływający na pozytywne postrzeganie spółki na rynku finansowym, TAURON prowadzi regularną i przejrzystą komunikację z obligatariuszami, bankami oraz instytucjami finansowymi, stanowiącymi grupę podmiotów zapewniających kapitał finansowy.

Okazją do spotkań z przedstawicielami świata finansowego są przede wszystkim kwartalne konferencje wyników finansowych. Skarbnicą wiedzy jest także Raport Zintegrowany (www.raport2016.tauron.pl) oraz strona www.

Kształt i przyszłość energetyki – będącej sektorem strategicznym – jest ściśle powiązana z decyzjami podejmowanymi na szczeblu ministerialnym. W rezultacie ministerstwa – na czele z Ministerstwami Inwestycji i Rozwoju, Przedsiębiorczości i Technologii, Środowiska i Energii – są ważnym interesariuszem Grupy TAURON. Współpraca i zarazem dialog odbywają się podczas licznie organizowanych konferencji i seminariów branżowych, a także podczas wspólnej pracy w grupach roboczych przy resortach. Ważnym kanałem bieżącej komunikacji jest także strona korporacyjna oraz Raport Zintegrowany Grupy TAURON (www.raportroczny2016.tauron.pl).

Działalność Urzędu Regulacji Energetyki ma swoje bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie sektora. Z tego względu komunikacja z regulatorem jest istotnym komponentem prowadzenia dialogu z otoczeniem. Wymiana opinii ma miejsce między innymi podczas konferencji branżowych, warsztatów i szkoleń. Uzupełniający kanał komunikacji stanowią strona www oraz Raport Zintegrowany (www.raportroczny2016.tauron.pl).

Tysiące osób mieszkających w okolicach aktywów spółek Grupy TAURON to druga co do wielkości i niezwykle ważna grupa interesariuszy. Wierzymy w to, że dobre relacje oparte na dialogu i transparentnej dwustronnej komunikacji są podstawą rozwoju nie tylko firmy, ale również społeczności lokalnych. Z uwagi na fakt, że to poszczególne spółki Grupy znajdują się najbliżej mieszkańców, znają ich potrzeby i oczekiwania, to właśnie po ich stronie leży odpowiedzialność za budowanie relacji na obszarze swojej działalności. Wśród różnych form komunikacji za najbardziej adekwatne i skuteczne uważamy bezpośrednie spotkania i konsultacje społeczne (np. w ramach planowania lub prowadzenia nowych inwestycji), a także kampanie skierowane do wspólnot lokalnych. Źródłami bieżącej komunikacji są strony internetowe poszczególnych spółek Grupy, Raport Zintegrowany (www.raportroczny2016.tauron.pl) oraz prasa lokalna, w której – jeśli tylko zaistnieje taka potrzeba – umieszczane są stosowne komunikaty.

Dostawcy stanowią licznie reprezentowaną kategorię interesariuszy TAURONA. Każdego roku prowadzimy tysiące przetargów, dlatego poprawie efektywności zakupów przypisujemy wysoką wagę na liście kluczowych wyzwań realizowanych w Grupie TAURON. Na początku 2017 r. zainagurowany został cykl spotkań z dostawcami pn. „Dni otwarte dla wykonawcy”. Celem spotkań z potencjalnymi kontrahentami jest przede wszystkim zadbanie o poprawę przepływu informacji. W 2017 r. blisko 1000 uczestników z 800 firm odwiedziło konferencję „Dni otwartych drzwi dla potencjalnych kontrahentów Grupy TAURON”. Przyjęto również Kodeks Postępowania dla Kontrahentów Spółek Grupy TAURON.

W tej kategorii mieszczą się pozostałe grupy interesariuszy, między innymi organizacje pozarządowe, władze lokalne, przedstawiciele i przedstawicielki urzędów i jednostek użyteczności publicznej, szkoły i uczelnie, instytuty naukowe, media, stowarzyszenia branżowe i konsumenckie oraz konkurencja. Poza konferencjami i seminariami branżowymi oraz spotkaniami bezpośrednimi, do najważniejszych kanałów komunikacji należą w tym przypadku: strony www spółek, a także Raport Zintegrowany (www.raportroczny2016.tauron.pl).

Wyniki wyszukiwania: