Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Kapitał naturalny

W naszej działalności bierzemy odpowiedzialność za dbanie o środowisko naturalne i konsekwencje korzystania z jego zasobów dla dobra obecnego i przyszłych pokoleń, uznając za ważny społeczny obowiązek zapewnianie ochrony środowiska zarówno we własnej działalności, jak również wśród swoich klientów i partnerów. Nieustannie dążymy do zmniejszania niekorzystnego wpływu na środowisko.

Dysponujemy stabilną bazą paliw zapewniającą zaopatrzenie naszych konwencjonalnych aktywów wytwórczych oraz zewnętrznych odbiorców. Baza w postaci paliw kopalnych jest również gwarantem stabilnego wytwarzania w okresach zmiennych lub ekstremalnych warunków pogodowych, powodujących rozchwianie systemów elektroenergetycznych.

  • Kapitał naturalny Grupy TAURON obejmuje odnawialne i nieodnawialne zasoby naturalne.
  • G4-EN1 Złoża zasobów nieodnawialnych są eksploatowane w sposób odpowiedzialny, racjonalny, uregulowany, usystematyzowany i zrównoważony.
Ilość złóż Kopalina Liczba Zakładów Górniczych Sumaryczna powierzchnia obszarów górniczych
km2
Zasoby operatywne mln ton
8 Kopalina podstawowa węgiel kamienny 3 184,03 206
kamień wapienny 1 1,34 75,5
1 Kopalina towarzysząca metan

 

G4-EN1 Wykorzystane surowce:

2017 2016 2015
Węgiel* (w tym muł) netto (tony) 15 160 842 14 039 500 13 113 044
Gaz ziemny (m3) 9 433 495 8 409 358 4 152 804
Olej opałowy (tony) 43 664 30 318 32 574
Olej napędowy (m3) 9 701 1 739 1 567
Wapień* (tony) 1 941 735 2 024 931 2 471 017
Biomasa (leśna i agro) (tony) 398 841 545 080 826 450
Całkowite zużycie wody (m3)
G4-EN8
186 460 848 183 880 440 217 559 120
Całkowite zużycie energii (GJ)**
G4-EN3
9 611 378 9 302 573 7 377 248

* Obejmuje produkcję w spółkach Grupy i zużycie przez spółki Grupy
** Obejmuje wyłącznie zużycie energii elektrycznej i ciepła na potrzeby własne

Odnawialnymi zasobami naturalnymi, z których korzysta Grupa są:

  • biomasa
  • woda wykorzystywana w 34 elektrowniach przepływowych i zbiornikowych
  • wiatr zasilający 4 farmy

G4-EN21G4-EN15, G4-EN22, G4-EN23

2017 2016 2015
Emisja bezpośrednia gazów cieplarnianych – CO2 (tony) 16 604 240 14 935 501 16 369 339
Tlenki azotu – NOx (tony) 16 105 15 131 19 046
Dwutlenek siarki – SO2 (tony) 16 911 15 595 26 017
Pył całkowity 1 001 995 1 312
Inne (takie jak: HCl, HF, tlenek węgla, amoniak, metan, metale) 37 000 30 074 12 241
Całkowita objętość ścieków (m3) 161 864 171 164 822 556 198 686 258
Całkowita ilość odpadów innych niż niebezpieczne (w tym UPS i UPW)* (tony) 3 540 064 3 172 849 4 803 338
Odpady składowane (tony) 4 639 4 969 20 801

* UPS i UPW – uboczne produkty spalania i uboczne produkty wydobywcze

EN-DMA: woda

W sposób odpowiedzialny zarządzamy zasobami tworzącymi nasz kapitał naturalny. Mając na uwadze istotność tych zagadnień w lipcu 2017 roku Zarząd TAURON Polska Energia przyjął dokument Polityka Środowiskowa Grupy TAURON, który odnosi się kompleksowo do wszelkiego rodzaju aktywności realizowanych w Grupie wiążących się z oddziaływaniem na środowisko i korzystaniem z jego zasobów zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

EN-DMA: odpady i ścieki

Jednym z kluczowych przyjętych kierunków rozwoju Grupy jest zmierzanie do całkowitego wykorzystywania odpadów. Planujemy to osiągnąć poprzez minimalizowanie strumienia wytwarzanych odpadów dzięki innowacyjności produktów, zarządzanie łańcuchem dostaw i świadomy proces wycofania części aktywów z eksploatacji oraz promowanie wykorzystania odpadów powstałych w cyklu życia produktu i tym samym dążenie do ograniczania zużycia surowców, zmniejszenie ilości składowanych odpadów oraz zwiększenie strumienia odpadów wykorzystywanych w ramach odzysku i recyklingu.

Wyniki wyszukiwania: