Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Strategiczna Agenda Badawcza

Cztery priorytetowe kierunki działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej wskazane w Strategii znalazły odzwierciedlenie w realizowanych w 2017 r. pracach nad Strategiczną Agendą Badawczą (SAB).

Dokument ten stanowi przełożenie celów wskazanych w Strategii na „mapę drogową” działalności B+R+I. Jednocześnie wykracza poza perspektywę aktualnie obowiązującej Strategii Grupy.

W lipcu 2017 r. przyjęty został dokument ogólny Strategicznej Agendy Badawczej, w ramach którego zidentyfikowano kluczowe Wyzwania i Cele Rozwojowe dla każdego z 4 portfeli projektów B+R. Kolejnym krokiem były podzielone na etapy prace nad dokumentem szczegółowym. Zawierać on będzie opis obszarów badawczych, planowanych rezultatów i listę inicjatyw w ramach każdego z portfeli. W pierwszej kolejności opracowano dokument SAB dla Portfela Inteligentne Usługi Sieciowe, który został opublikowany w listopadzie 2017 r. Prace nad analogicznym rozwiązaniem dla Portfela Niskoemisyjne Technologie Wytwarzania rozpoczęły się jeszcze w 2017 r. i kontynuowane były do kwietnia 2018 r. W II kwartale 2018 r. zakończą się prace w ramach pozostałych dwóch portfeli: Energetyka Rozproszona oraz Klient i Jego Potrzeby. Tym samym działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna w Grupie TAURON realizowana będzie i rozwijana w oparciu o kompletne i szczegółowe założenia o charakterze strategicznym – z jasno zdefiniowanymi celami i osadzonymi w horyzoncie czasowym rezultatami. Jest to pierwszy tego typu dokument opracowany w ramach polskiego sektora energetycznego.

Strategiczna Agenda Badawcza jest zgodna i komplementarna wobec pozostałych dokumentów strategicznych opracowywanych lub przyjętych w Grupie TAURON, w tym przede wszystkim w obszarze inwestycji czy zarządzania majątkiem.

W ujęciu portfelowym Strategiczna Agenda Badawcza definiuje następujące kierunki prac:

Portfel Klient i jego potrzeby koncentruje się na tworzeniu nowych strumieni przychodów w oparciu o innowacyjne rozwiązania opracowane w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby klientów. Jednym z aspektów prac nad tym portfelem jest tworzenia nowoczesnej i elastycznej oferty Grupy. Współpraca z ponad 5,5 mln klientów daje nam możliwość tworzenia przemyślanych ofert na bazie produktów i usług energetycznych oraz pozaenergetycznych. Takie podejście umożliwia nam dosprzedaż (up-selling) oraz oferowanie produktów powiązanych (cross-selling).

Dysponujemy dużą i różnorodną bazą klientów reprezentujących różne kategorie wiekowe, miejsce zamieszkania i style życia. W segmencie klientów biznesowych obsługujemy podmioty różniące się stylem zarządzania, strukturą organizacyjną biznesu, branżą i skalą działalności. Aby dotrzeć do każdego segmentu klientów ze spersonalizowaną ofertą, skupiamy uwagę na wykorzystaniu narzędzi analitycznych, pozwalających poszerzyć wiedzę o odbiorcach – zarówno obecnych, jak i przyszłych. Naszym celem w działalności innowacyjnej jest wykorzystywanie do analizy autorskiej metodyki współtworzenia ofert z udziałem klientów, pilotażowego testowania nowych rozwiązań (Living Lab), co pozwoli nam podejmować trafne decyzje biznesowe.

Zakres działań badawczo-rozwojowych obejmuje: przygotowywanie rozwiązań w zakresie budowania zaangażowania klienta oraz opracowanie skutecznych narzędzi komunikacji i obsługi klienta poprzez kanały online (sztuczna inteligencja (AI), doświadczenie konsumenta i użytkownika (customer i user experience) czy cyfryzacja. Aby te elementy mogły odnieść pewny sukces, inicjatywy zaproponowane w niniejszym portfelu podejmują temat wielokanałowości, zarówno w kontakcie z klientem, jak i w sprzedaży, a innowacyjne, prototypowe narzędzia analityki głosu i obrazu pomogą spersonalizować podejście do konsumenta. Dzięki powyższym instrumentom Grupa TAURON ma możliwość budowania cyfrowego doświadczenia swoich klientów, uwzględniając obecnie panujące trendy.

Trafne prognozowanie i przewidywanie przyszłych wydarzeń na rynku to jeden z najważniejszych elementów w prowadzeniu biznesu, pozwalający na podejmowanie właściwych decyzji w oparciu o wielowymiarową analizę danych z zastosowaniem najnowszych narzędzi informatycznych. Grupa TAURON chce być firmą, która na podstawie zgromadzonych danych oraz nowoczesnych metod analiz rynku przeprowadzi dokładną segmentację klienta oraz opracuje odpowiednie scenariusze możliwych zdarzeń, a także będzie współtworzyć rozwiązania. Te czynniki, w połączeniu z nowoczesnymi narzędziami marketingowymi, takimi jak inteligentne aplikacje w portalach społecznościowych czy automatyzacja marketingu, pozwolą jeszcze bardziej poznać klienta i szybko reagować na zmieniające się trendy.

Inteligentne Usługi Sieciowe to portfel, który realizuje dwa cele. Pierwszy z nich to realizacja  projektów badawczo-rozwojowych nakierowanych na rozwój działalności, którą prowadzi dzisiaj Grupa TAURON w zakresie dostarczania energii elektrycznej i ciepła. Drugi cel dotyczy nowych usług i funkcjonalności na bazie posiadanej w Grupie TAURON infrastruktury, jak również zdobytej wiedzy i doświadczeń. W przypadku celu dotyczącego rozwoju bieżącej działalności skupiamy się na działaniach związanych z poprawą niezawodności dostaw i jakości energii elektrycznej i ciepła, poprzez rozwój nowoczesnych rozwiązań w obszarze diagnostyki, automatyzacji i digitalizacji procesów zarządczych. W ramach realizacji tego celu chcemy również zaadresować wyzwania, jakie pojawiają się ze zmianami zachodzącymi na rynku energii, w szczególności w zakresie energii elektrycznej, związanymi głównie z intensywnym rozwojem generacji rozproszonej i koniecznością jej integracji z siecią.

W zakres portfela wchodzą również inicjatywy dotyczące infrastruktury do przesyłu danych, w tym infrastruktury światłowodowej, która jest w posiadaniu grupy TAURON. Należy jednak podkreślić, że z uwagi na potencjał oraz zakres wyzwań, jakie stoją przed przedsiębiorstwami zajmującymi się dystrybucją energii elektrycznej, portfel koncentruje się przede wszystkim na tym właśnie obszarze. Kwestie związane z dystrybucją ciepła i infrastrukturą światłowodową są w tym dokumencie zaakcentowane w miejscach, w których istnieje największa możliwość rozwoju dla tej infrastruktury. TAURON jako grupa posiadająca olbrzymie zaplecze inżynieryjno-technologicznie i doświadczenie, związane nie tylko z dostarczaniem odbiorcom energii czy ciepła, ale także np. z obsługą infrastruktury komunikacyjnej (np. infrastruktury światłowodowej), wydaje się być naturalnym podmiotem, który może świadczyć szereg usług w zakresie inteligentnych budynków, inteligentnych miast czy usług związanych z zarządzaniem energią. Dlatego w ramach tego portfela chcemy rozwijać technologie i kompetencje związane z rozwojem narzędzi do zarządzania energią, rozwojem technologii pozyskania i przetwarzania danych czy rozwojem technologii komunikacyjnych.

Projekty w portfelu Energetyka Rozproszona służyć będą realizacji trzech, szczegółowo zdefiniowanych celów rozwojowych. Pierwszy cel rozwojowy dedykowany jest optymalizacji technologii i procesów związanych z obecnie prowadzoną działalnością biznesową w obszarze energetyki rozproszonej i odnawialnej. Poszukiwać więc będziemy projektów, które wpływać będą na poprawę dyspozycyjności i sprawności urządzeń, wzrost efektywności procesu produkcyjnego i zwiększenie produktywności z jednoczesnym uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska.

Drugi cel rozwojowy związany jest z rozwojem elementów i systemów energetyki przyszłości. Obserwowane trendy rozwoju rynku energetycznego oraz wdrażane modele w obszarze regulacji pozwalają na sformułowanie wniosku, iż energetyka rozproszona, w tym również odnawialna, będzie zyskiwać na znaczeniu w długim horyzoncie czasowym. W projektach badawczych w tym celu rozwojowym będziemy budować technologiczną gotowość do funkcjonowania na przyszłym rynku energii i usług okołoenergetycznych. Będziemy rozwijać zarówno innowacyjne i wysokosprawne źródła wytwarzania bazujące na lokalnie dostępnych paliwach oraz źródłach energii odnawialnej i odpadowej, systemy magazynowania wytworzonych mediów energetycznych oraz narzędzia informatyczne pozwalające na skuteczne zarządzanie generacją rozproszoną. Jednym z potencjalnych kierunków przyszłego rozwoju przedsiębiorstw energetycznych może być integrowanie źródeł rozproszonych i wykorzystywanie efektów skali, które powstają po stronie operatora posiadającego w swoim portfelu wiele źródeł rozproszonych.

Trzeci z celów rozwojowych koncentruje się na rozwoju usług i nowych modeli biznesowych budowanych na bazie elementów i systemów rozwijanych w ramach celu drugiego, a także bazujących na rozwiązaniach opracowanych w ramach celu rozwojowego pierwszego i doświadczeń związanych z eksploatacją własnych, rozproszonych aktywów wytwórczych.

Obserwowane trendy, regulacje prawne i finansowe oraz konkurencyjny rynek pozwalają wysnuć wniosek, iż w długim horyzoncie czasowym malejąca rola wysokoemisyjnej, wielkoskalowej energetyki konwencjonalnej stanie się faktem. Niemniej jednak w zakresie, w którym ekonomicznie uzasadnione jest budowanie pozycji tego obszaru, zidentyfikowano szereg zagadnień, których rozwój poprzez projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne pozwoli na określenie nowych ram funkcjonowania obszaru wielkoskalowego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, jak również wydobycia węgla kamiennego i innych surowców wydobywanych w Grupie TAURON. Istotną alternatywą wobec konwencjonalnych źródeł wielkoskalowych jest rozwój niskoemisyjnej i bezemisyjnej energetyki wielkoskalowej, której technologie są jednym z przedmiotów badań w ramach tego portfela.

Projekty realizowane w ramach portfela niskoemisyjne technologie wytwarzania mają zatem za zadanie:

  • Wsparcie w procesie transformacji energetyki konwencjonalnej, umożliwiające nadanie temu obszarowi nowego, „niskoemisyjnego” oblicza;
  • Znalezienie źródeł nowych przychodów na bazie wiedzy, kompetencji i infrastruktury spółek Grupy TAURON.

Realizacja dotychczas uruchomionych projektów B+R oraz uruchamianie i skuteczna realizacja nowych przedsięwzięć z zakresu B+R+I, wpisujących się w przemyślaną i jasno zdefiniowaną Strategiczną Agendę Badawczą jest warunkiem koniecznym do tego, aby w strukturze przychodów Grupy coraz większe znaczenie miały przychody z tzw. nowych biznesów – tzn. z działalności, która na dzisiaj jest nieobecna w Grupie. Działalność obszaru B+R+I w Grupie wpisuje się zatem w aspirację wskazaną w Strategii Grupy, aby w roku 2025 nie mniej niż 25% przychodów/marży z segmentu sprzedaży w Grupie pochodziło z nowych biznesów. Sprostanie temu wyzwaniu ma charakter długofalowy. Patrząc jednak na dynamikę zmian w obszarze B+R+I w Grupie – szybki wzrost liczby projektów i zaangażowanych zasobów, zainicjowanie i rozwój współpracy ze start-upami czy budowanie struktur wspierających kreowanie i uruchamianie nowych biznesów, wyzwanie to należy uznać za ambitne, ale realne do wykonania.

Wyniki wyszukiwania: