Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Kluczowe dane finansowe

G4-9
Wyniki Grupy TAURON za 2017 r.
[mln zł] 2017 vs 2016
Przychody ze sprzedaży 17 416  (1)%
EBITDA 3 545  6%
Wynik netto 1 383  274%
CAPEX 3 474 (9)%
Dług netto/EBITDA 2,27x spadek o 0,04
(vs 31.12.2016)

 

Dane operacyjne Grupy TAURON za 2017 r.
2017 vs 2016
Produkcja węgla handlowego [mln ton] 6,45  1%
Produkcja energii elektrycznej [TWh] 18,41  10%
Wytwarzanie ciepła [PJ] 12,2  6%
Dystrybucja energii elektrycznej [TWh] 51,37  3%
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej [TWh] 34,94  9%

Przychody ze sprzedaży

W 2017 r. Grupa TAURON osiągnęła znacznie lepsze wyniki finansowe i operacyjne w stosunku do poprzedniego okresu. Mamy dzisiaj stabilną sytuację finansową oraz potencjał do generowania przychodów i zysków w przyszłości.

Chciałbym podkreślić, że efektywnie wykorzystaliśmy szanse wynikające z bardzo dobrej koniunktury gospodarczej. Byliśmy beneficjentami wysokiego wzrostu gospodarczego oraz zwiększonego popytu na energię elektryczną.

W rezultacie, w ubiegłym roku zanotowaliśmy wyraźną poprawę wyników we wszystkich obszarach naszej działalności.

Filip Grzegorczyk
Prezes Zarządu

W 2017 r. Grupa TAURON osiągnęła ponad 17,4 mld zł przychodów ze sprzedaży. Jest to wynik zbliżony do uzyskanego w 2016 r. Większe zapotrzebowanie ze strony klientów Grupy przyczyniło się do wzrostu przychodów ze sprzedaży ciepła, usług dystrybucyjnych oraz węgla, co w połączeniu ze wzrostem stawki za usługi przesyłowe ciepła oraz ceny węgla. W ubiegłym roku miał natomiast miejsce spadek przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej wynikający z niższych cen sprzedaży energii elektrycznej oraz zmiany struktury sprzedaży polegającej na zwiększeniu udziału sprzedaży detalicznej. W 2017 r. obniżyły się również przychody z tytułu praw majątkowych z uwagi na spadek cen rynkowych PMOZE. W rezultacie przychody ze sprzedaży Grupy TAURON w 2017 r. były niższe o około 1% niż rok wcześniej.

Wartość w tys. zł Komentarz
Przychody ze sprzedaży 2016 17 646
– energia elektryczna -727 Wypadkowa spadku cen i wzrostu udziału sprzedaży detalicznej w strukturze sprzedaży
– świadectwa pochodzenia energii -73 Spadek cen rynkowych świadectw pochodzenia, głównie PMOZE
+ usługi dystrybucyjne 416 Wzrost zapotrzebowania z rynku, w pewnym stopniu efekt wzrostu PKB
+ węgiel 194 Wzrost cen oraz wolumenu sprzedanego węgla jako efekt wyższego popytu na węgiel
– pozostałe przychody -41 Głównie niższe przychody ze sprzedaży gazu, ze względu na niższy wolumen
Przychody ze sprzedaży 2017 17 416

EBITDA

Wynik EBITDA Grupy TAURON w 2017 r. wyniósł 3,5 mld zł i był o 6,3% wyższy w porównaniu z rokiem 2016. Do wzrostu EBITDA przyczyniły się przede wszystkim niższe koszty umorzenia praw majątkowych, głównie PMOZE, rozwiązanie rezerwy dotyczącej umowy na budowę bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola (ECSW) oraz wzrost dostaw usługi dystrybucyjnej. Z drugiej strony Grupa Kapitałowa TAURON zrealizowała niższą marżę na sprzedaży energii elektrycznej na skutek spadku cen na rynku, poniosła wyższe koszty pracy w związku z wypłatą premii jednorazowej jako wynik porozumienia podpisanego ze stroną społeczną oraz koszty związane z Programem Poprawy Niezawodności Sieci. Największy udział w strukturze EBITDA niezmiennie ma Segment Dystrybucja (64,4%), w dalszej kolejności Sprzedaż (23,7%) i Wytwarzanie (13,1%).

Wartość w tys. zł Komentarz
EBITDA 2016 3 337
+ rezerwa ECSW 203 Rozwiązanie rezerwy w związku ze spełnieniem 31.03.2017 r. warunków zawieszających wynikających z porozumienia ustalającego warunki brzegowe restrukturyzacji projektu „Budowa bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli”
+ cena świadectw pochodzenia 241 Spadek cen świadectw pochodzenia, głównie PMOZE
+ koszty CO2 56 Rozliczenie w I kw. 2017 r. 1,7 mln nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2 przeniesionych z roku 2016
– rozwiązanie rezerw aktuarialnych -162 Efekt rozwiązania rezerw aktuarialnych w związku z podpisanym w 2016 r. porozumieniem ze stroną społeczną w zakresie ujednolicenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
– porozumienie ze stroną społeczną -109 Wypłata premii jednorazowej oraz utworzenie rezerwy na poczet jej wypłaty zgodnie z podpisanym porozumieniem
– pozostałe czynniki -21
EBITDA 2017 3 545

Zysk netto i odpisy aktualizujące

W 2017 r. Grupa TAURON wypracowała 1,4 mld zysku netto, co oznacza wzrost o niemal dwieście osiemdziesiąt procent w porównaniu do roku poprzedniego.

Na wyniki finansowe Grupy pozytywny wpływ miała realizacja inicjatyw proefektywnościowych, które od początku 2016 r. przyniosły 2 mld zł skumulowanego efektu finansowego.

W ubiegłym roku podpisaliśmy ze stroną społeczną trzyletnie porozumienie płacowe. Uzgodniliśmy, że wypłaty premii dla pracowników będą powiązane z osiągnięciem określonych celów finansowych.

Marek Wadowski
Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Wartość w tys. zł
Komentarz
Zysk netto 2016 370
+ EBITDA 208
– amortyzacja -27
+ odpisy aktualizujące 822 Testy przeprowadzone w roku 2016 wykazały konieczność utworzenia i rozwiązania odpisu w kwocie znacznie wyższej niż w roku 2017.
+ pozostałe czynniki 10
Zysk netto 2017 1 383

Dług netto [mln zł]

Wyniki wyszukiwania: