Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Realizacja finansowych aspektów strategii

Rok 2017 był pierwszym pełnym rokiem realizacji Strategii przyjętej we wrześniu 2016 r.

Zgodnie z założeniami, najważniejszym priorytetem było zapewnienie stabilności finansowej w celu stworzenia solidnych fundamentów do rozwoju Grupy Kapitałowej TAURON.

W ramach Strategii podejmowane były działania w postaci Inicjatyw Strategicznych oraz kontynuowany był Program Poprawy Efektywności polegający na reorganizacji procesów biznesowych w całej Grupie Kapitałowej TAURON oraz podnoszeniu efektywności wykorzystania majątku. W roku 2017 Strategia była realizowana w szczególności poprzez:

a) Realizację celów strategicznych Grupy Kapitałowej TAURON, którymi są:

  • Wynik EBITDA powyżej 4 mld w 2020 r. Cel jest realizowany poprzez działania związane z Inicjatywami Strategicznymi i inicjatywami realizowanymi w ramach Programu Poprawy Efektywności. Działania te w 2017 r. przyniosły efekty wyższe, niż planowano na etapie opracowania Strategii. W 2017 r. uzyskano wynik EBITDA na poziomie ponad 3,5 mld zł, co jest wynikiem lepszym w porównaniu z 2016 r. o ok. 200 mln zł.

W 2017 r. wdrożyliśmy szereg inicjatyw, dzięki którym zagwarantowane zostały środki finansowe niezbędne dla rozwoju Grupy.

Skuteczność naszych działań została doceniona przez agencję Fitch, która potwierdziła rating dla TAURON Polska Energia na poziomie BBB z perspektywą stabilną.

Filip Grzegorczyk
Prezes Zarządu
  • Utrzymanie kowenantu dług netto/EBITDA na poziomie poniżej 3,5x. Jednym z priorytetów Strategii jest zapewnienie stabilności finansowej. Dotrzymanie kowenantu jest zarówno efektem działań wpływających na poprawę wyników finansowych, jak i działań zmierzających do poprawy efektywności inwestycyjnej. W ramach realizacji Strategii zoptymalizowano portfel inwestycyjny oraz pozyskano finansowanie w postaci emisji obligacji hybrydowych. Na koniec 2017 r. wskaźnik dług netto/EBITDA wyniósł 2,3x.
  • Utrzymanie wysokiego wskaźnika Customer Satisfaction Index (CSI). Grupa TAURON jest liderem branży w zakresie jakości obsługi klienta. Coroczne badania satysfakcji klientów wykonywane przez firmę zewnętrzną potwierdzają wysoki poziom zadowolenia klientów Grupy Kapitałowej TAURON. Ogólny wynik badania z września 2017 r. pokazał utrzymanie wysokiego wskaźnika z 2016 r. na poziomie 80 punktów.
  • Elektrownie z pozytywnymi przepływami finansowymi do 2020 r. Osiągnięcie tego celu będzie wynikiem szeregu działań podejmowanych w ramach Grupy Kapitałowej TAURON, między innymi: optymalizujących koszty i nakłady na jednostki wytwórcze oraz strategii handlowej Grupy Kapitałowej TAURON, jak również wykorzystania i dostosowania się przez Grupę do zmian sytuacji w otoczeniu zewnętrznym zarówno regulacyjnym, jak i rynkowym (wsparcie OZE i kogeneracji, ceny paliw, ceny praw majątkowych, ceny energii).
  • Utrzymanie bazy klientów. Grupa Kapitałowa TAURON jest największym w kraju dystrybutorem i drugim co do wielkości sprzedawcą energii elektrycznej. Utrzymanie bazy klientów stanowi dla Grupy Kapitałowej TAURON platformę długofalowego wzrostu i jest realizowane zarówno przez działania poprawiające jakość świadczonych usług, między innymi rozwój kanałów komunikacji z klientem, jak i szeroką ofertę produktową. Na koniec 2017 r. Grupa Kapitałowa TAURON świadczyła usługi dla blisko 5,4 mln klientów Segmentu Sprzedaży i ponad 5,5 mln klientów Segmentu Dystrybucji.
  • Lider marży jednostkowej wśród 4 największych sprzedawców energii w Polsce. Utrzymanie pozycji lidera opiera się zarówno na utrzymaniu wysokiego wolumenu sprzedawanej energii eklektycznej, jak i zdolności do generowania pozytywnego wyniku ekonomicznego. Grupa Kapitałowa TAURON, koncentrując się na kliencie, buduje szeroką, rentowną bazę produktów i usług oferowanych klientom. Według danych za 2017 r. Grupa Kapitałowa TAURON utrzymała pozycję lidera wśród czterech największych spółek krajowych.
  • Nowe biznesy mają stanowić przynajmniej 25% przychodów/marży Segmentu Sprzedaż w 2025 r. Ten cel ma być odpowiedzią na wyzwania stawiane przez otoczenie konkurencyjne. Realizacja celów klimatycznych oraz budowa europejskiego rynku energii będzie wpływała na wzrost konkurencji w sektorze elektroenergetycznym, dlatego podejmowane są działania mające na celu rozwój nowych biznesów i zapewnienie wysokiego poziomu innowacyjności produktów oferowanych przez Grupę.

Naszym priorytetem pozostanie budowanie trwałych i partnerskich relacji z klientami oraz dostarczanie nowatorskich rozwiązań zaspokajających ich potrzeby.

Będziemy również realizować projekty ukierunkowane na wzrost innowacyjności Grupy TAURON, aby wzmacniać naszą przewagę konkurencyjną na rynku energetycznym.

Kamil Kamiński
Wiceprezes Zarządu ds. Klienta i Wsparcia Korporacyjnego

b) Program Poprawy Efektywności przyjęty w marcu 2016 r., zakładający uzyskanie pozytywnych efektów finansowych w latach 2016-2018 na poziomie 1,3 mld zł. Na powyższe oszczędności składają się działania wpływające na skumulowany wzrost EBITDA o około 1,0 mld zł oraz polegające na ograniczeniu nakładów inwestycyjnych o około 0,3 mld zł w latach 2016-2018 w trzech zakresach działalności.

Poniższy rysunek przedstawia Program Poprawy Efektywności w latach 2016-2018.

W latach 2016-2017 r. z tytułu realizacji Programu Poprawy Efektywności w Grupie Kapitałowej TAURON uzyskano oszczędności w kwocie 1 091 mln zł, co stanowi 84% zaplanowanych oszczędności. Z tej kwoty 640 mln zł wpłynęło na EBITDA, a 451 mln zł to ograniczenie nakładów inwestycyjnych. Największy udział w osiągniętych oszczędnościach miał Obszar Wytwarzanie.

c) Inicjatywy Strategiczne i racjonalizacja inwestycji w latach 2017-2020 zakładające uzyskanie efektów finansowych na poziomie 3,4 mld zł, w tym przewidywany skumulowany wzrost EBITDA o około 1,2 mld zł, ograniczenie nakładów inwestycyjnych o około 0,7 mld zł oraz wstrzymanie inwestycji w nowy blok gazowo-parowy w Elektrowni Łagisza o wartości 1,5 mld zł.

Poniższy rysunek przedstawia Inicjatywy Strategiczne i racjonalizację inwestycji w latach 2017-2020.

Wpływ inicjatyw na efekty finansowe

Wpływ inicjatyw na efekty finansowe w obszarach biznesowych

Zgodnie z wyznaczonymi celami Grupa Kapitałowa TAURON będzie intensywnie rozwijać Obszar Sprzedaży i obsługę klienta. W tym zakresie planuje się dalsze wprowadzanie spójnych, wysokich standardów obsługi klienta w każdym obszarze łańcucha wartości oraz rozwój nowoczesnych i zintegrowanych kanałów sprzedaży i obsługi klienta.

W Obszarze Dystrybucja kontynuowany będzie program „Jedna Dystrybucja” oparty na działaniach związanych z ujednoliceniem procesów i systemów oraz wdrożeniem optymalnej i spójnej struktury TAURON Dystrybucja tak, aby poprawiać efektywność operacyjną i inwestycyjną tego obszaru.

W Obszarach Wydobycie i Wytwarzanie realizowane będą zadania związane z dalszą poprawą efektywności kosztowej i inwestycyjnej. Istotne dla aktywów wytwórczych będzie wprowadzenie szczegółowych regulacji dotyczących rynku mocy w Polsce oraz zapowiadane na 2018 r. pierwsze aukcje.

W 2017 r. Inicjatywy Strategiczne przyniosły efekt finansowy na poziomie 937 mln zł, z czego 320 mln zł wpłynęło na EBITDA, a 617 mln zł to redukcja nakładów inwestycyjnych (w tym 428 mln zł z tytułu wstrzymania inwestycji w Elektrowni Łagisza). Największy udział w osiągniętych oszczędnościach ma Obszar Wytwarzanie (314 mln zł) oraz Dystrybucja (103 mln zł).

W 2018 r. kontynuowane będą, zgodnie z przyjętą Strategią, największe inwestycje Grupy Kapitałowej TAURON, w tym:

  1. w Obszarze Wydobycie: budowa szybu Grzegorz w ZG Sobieski, budowa poziomu 800 m w ZG Janina i inwestycje w ZG Brzeszcze,
  2. w Obszarze Wytwarzanie: budowa bloku węglowego 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, budowa bloku gazowo-parowego 450 MW w Elektrociepłowni Stalowa Wola,
  3. w Obszarze Dystrybucji: zadania inwestycyjne związane z budową i modernizacją sieci.

Rok 2018 to okres intensywnej pracy nad inwestycjami realizowanymi z myślą o wzmocnieniu pozycji rynkowej Grupy TAURON. Większość nakładów przeznaczyliśmy na inwestycje w regulowanym segmencie dystrybucji. Na modernizację infrastruktury dystrybucyjnej oraz przyłączanie do sieci nowych odbiorców. Systematycznie inwestujemy w nowe moce wytwórcze – budowa bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III to jedna z największych inwestycji w Polsce. Konsekwentnie realizowaliśmy także szereg inwestycji w obszarze wydobycia – budowę poziomu 800m w ZG Janina oraz szybu „Grzegorz” w ZG Sobieski. Ich celem jest zapewnienie stabilnych dostaw węgla do naszych elektrowni i elektrociepłowni. Dzięki tym projektom przedłużymy okres funkcjonowania naszych ZG o co najmniej 50 lat.

Jarosław Broda
Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju

Ponadto realizowany będzie Program Likwidacji Niskiej Emisji w konurbacji śląsko-dąbrowskiej oraz projekt związany z uciepłownieniem bloku nr 10 i budową kotłów szczytowo-rezerwowych w Elektrowni Łagisza, w konsekwencji planowanego odstawienia bloków klasy 120 MW w tej lokalizacji.

Wyniki wyszukiwania: