Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Nota Rok zakończony
31 grudnia 2017
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem 1 757 652 508 861
Udział w (zyskach)/stratach wspólnych przedsięwzięć (73 050) (60 040)
Amortyzacja 1 693 468 1 668 726
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 45 604 867 109
Różnice kursowe (130 543) 23 549
Odsetki i prowizje 203 653 249 719
Pozostałe korekty zysku przed opodatkowaniem (7 351) (26 252)
Zmiana stanu kapitału obrotowego 43.1 212 451 227 335
Podatek dochodowy zapłacony 43.1 (143 217) (394 792)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 558 667 3 064 215
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 43.2 (3 561 758) (3 516 296)
Udzielenie pożyczek 43.2 (307 132) (23 575)
Zwrot pomocy publicznej (131 077)
Nabycie jednostek uczestnictwa (75 000) (25 000)
Nabycie aktywów finansowych (15 055) (11 621)
Razem płatności (3 958 945) (3 707 569)
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 36 668 33 260
Dywidendy otrzymane 43.2 24 636 29 728
Pozostałe wpływy 25 965 17 123
Razem wpływy 87 269 80 111
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 871 676) (3 627 458)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wykup dłużnych papierów wartościowych 43.3 (1 650 000) (3 300 000)
Spłata pożyczek/kredytów 43.3 (154 918) (140 331)
Odsetki zapłacone 43.3 (184 550) (255 116)
Pozostałe płatności (31 865) (29 697)
Razem płatności (2 021 333) (3 725 144)
Emisja dłużnych papierów wartościowych 43.3 2 707 462 4 284 607
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów/pożyczek 914
Otrzymane dotacje i rekompensaty 73 500 29 884
Razem wpływy 2 780 962 4 315 405
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 759 629 590 261
Zwiększenie/ (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów  446 620 27 018
Różnice kursowe netto 1 820 1 283
Środki pieniężne na początek okresu 29 354 733 327 715
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 29 801 353 354 733
o ograniczonej możliwości dysponowania 29 152 952 144 404

Wyniki wyszukiwania: