Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Nota Stan na
31 grudnia 2017
Stan na
31 grudnia 2016
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe 18
18. Rzeczowe aktywa trwałe

Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

Grunty Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
Urządzenia techniczne
i maszyny
Inne środki trwałe Środki trwałe
w budowie
Rzeczowe
aktywa
trwałe razem
WARTOŚĆ BRUTTO
Bilans otwarcia 121 980 21 603 044 18 164 046 850 102 3 261 173 44 000 345
Zakup bezpośredni 23 3 137 677 3 137 700
Koszty finansowania zewnętrznego 105 346 105 346
Rozliczenie środków trwałych w budowie 1 086 1 005 444 662 139 82 815 (1 751 484)
Sprzedaż (154) (10 012) (61 733) (27 922) (99 821)
Likwidacja (3) (41 759) (117 786) (7 726) (167 274)
Nieodpłatne otrzymanie 7 724 161 7 885
Przekazanie do/z aktywów przeznaczonych do zbycia (30) (14 916) (2 394) (15) (11) (17 366)
Koszty remontów 66 910 66 910
Wytworzenie we własnym zakresie 39 122 39 122
Koszty demontażu farm wiatrowych oraz likwidacji zakładów górniczych 32 152 1 059 33 211
Pozostałe zmiany (99) (735) 1 636 (2 109) (2 645) (3 952)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (1) (1) (2)
Bilans zamknięcia 122 780 22 580 965 18 647 127 895 144 4 856 088 47 102 104
SKUMULOWANA AMORTYZACJA (UMORZENIE)
Bilans otwarcia (433) (7 825 966) (9 268 038) (517 062) (33 657) (17 645 156)
Amortyzacja za okres (796 822) (729 235) (84 387) (1 610 444)
Zwiększenie odpisów aktualizujących (4) (134 345) (355 224) (693) (3 495) (493 761)
Zmniejszenie odpisów aktualizujących 30 155 913 309 848 810 22 466 623
Sprzedaż 5 660 58 996 27 292 91 948
Likwidacja 32 724 114 214 7 568 154 506
Przekazanie do/z aktywów przeznaczonych do zbycia 9 536 2 101 15 11 652
Pozostałe zmiany 265 1 016 1 142 (9) 2 414
Bilans zamknięcia (407) (8 553 035) (9 866 322) (565 315) (37 139) (19 022 218)
WARTOŚĆ NETTO NA POCZĄTEK OKRESU 121 547 13 777 078 8 896 008 333 040 3 227 516 26 355 189
WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC OKRESU 122 373 14 027 930 8 780 805 329 829 4 818 949 28 079 886
w tym segmenty operacyjne:
Wydobycie 2 774 785 380 667 412 16 301 292 435 1 764 302
Wytwarzanie 41 256 2 322 835 3 753 162 35 962 3 595 630 9 748 845
Dystrybucja 61 483 10 829 553 4 244 598 261 693 918 501 16 315 828
Inne segmenty oraz pozostała działalność 16 860 90 162 115 633 15 873 12 383 250 911

 

Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku

Grunty Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej
i wodne
j
Urządzenia techniczne
i maszyny
Inne środki trwałe Środki trwałe
w budowie
Rzeczowe aktywa
trwałe razem
WARTOŚĆ BRUTTO
Bilans otwarcia 119 536 19 928 399 16 910 428 804 020 2 599 980 40 362 363
Zakup bezpośredni 85 253 3 495 992 3 496 330
Koszty finansowania zewnętrznego 94 018 94 018
Rozliczenie środków trwałych w budowie 1 409 1 587 221 1 373 628 79 288 (3 041 546)
Sprzedaż (385) (7 610) (14 329) (24 203) (48) (46 575)
Likwidacja (55 360) (124 965) (13 342) (193 667)
Nieodpłatne otrzymanie 9 16 912 766 17 687
Przekazanie do/z aktywów przeznaczonych do zbycia (43) (11 789) 64 (2 062) (13) (13 843)
Koszty remontów 60 685 60 685
Wytworzenie we własnym zakresie 38 332 38 332
Nabycie ZCP Brzeszcze 1 544 165 401 22 429 1 637 14 405 205 416
Koszty demontażu farm wiatrowych oraz likwidacji zakładów górniczych (31 863) (1 552) (33 415)
Pozostałe zmiany (90) 11 733 (2 520) 4 495 (632) 12 986
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 12 16 28
Bilans zamknięcia 121 980 21 603 044 18 164 046 850 102 3 261 173 44 000 345
SKUMULOWANA AMORTYZACJA (UMORZENIE)
Bilans otwarcia (466) (6 692 656) (8 304 965) (467 731) (13 728) (15 479 546)
Amortyzacja za okres (802 997) (712 304) (79 674) (1 594 975)
Zwiększenie odpisów aktualizujących (30) (540 226) (929 441) (3 964) (19 958) (1 493 619)
Zmniejszenie odpisów aktualizujących 47 156 917 546 123 835 29 703 951
Sprzedaż 3 952 12 695 22 662 39 309
Likwidacja 47 448 121 256 13 050 181 754
Przekazanie do/z aktywów przeznaczonych do zbycia 16 2 948 (16) 657 3 605
Pozostałe zmiany (1 352) (1 379) (2 890) (5 621)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (7) (7) (14)
Bilans zamknięcia (433) (7 825 966) (9 268 038) (517 062) (33 657) (17 645 156)
WARTOŚĆ NETTO NA POCZĄTEK OKRESU 119 070 13 235 743 8 605 463 336 289 2 586 252 24 882 817
WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC OKRESU 121 547 13 777 078 8 896 008 333 040 3 227 516 26 355 189
w tym segmenty operacyjne:
Wydobycie 2 774 724 056 612 225 16 706 341 810 1 697 571
Wytwarzanie 41 303 2 394 113 3 935 303 37 148 2 252 690 8 660 557
Dystrybucja 60 610 10 562 543 4 222 354 260 139 620 819 15 726 465
Inne segmenty oraz pozostała działalność 16 860 96 366 126 126 19 047 12 197 270 596

 

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku Grupa dokonała zakupu rzeczowych aktywów trwałych (wliczając skapitalizowane koszty finansowania zewnętrznego) w kwocie 3 243 046 tysięcy złotych. Największe zakupy dokonane zostały w związku z inwestycjami w następujących segmentach operacyjnych:

Segment operacyjny Rok zakończony
31 grudnia 2017
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Dystrybucja 1 637 114 1 717 236
Wytwarzanie 1 421 493 1 560 458
Wydobycie 153 795 282 420

 

Średnia stopa kapitalizacji kosztów finansowania zewnętrznego w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku wyniosła 3,17%, a w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 wyniosła 4,10%.

Główne zadania inwestycyjne realizowane przez Grupę w roku obrotowym 2017 opisane zostały w punkcie 1.5.2. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017.

Wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingu finansowego przedstawia poniższa tabela:

Stan na
31 grudnia 2017
Stan na
31 grudnia 2016
Budynki i budowle 21 702 34 117
Maszyny i urządzenia 32 17 226
Środki transportu 406

 

Utworzenie oraz rozwiązanie odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe miało wpływ na wynik następujących segmentów operacyjnych:

Rok zakończony 31 grudnia 2017 Rok zakończony 31 grudnia 2016
Wytwarzanie Dystrybucja Pozostała działalność Razem Wytwarzanie Dystrybucja Pozostała działalność Razem
Zwiększenie odpisów aktualizujących (493 181) (569) (11) (493 761) (1 487 766) (5 853) (1 493 619)
Zmniejszenie odpisów aktualizujących 462 787 3 803 33 466 623 689 181 14 770 703 951
Łączny wpływ na wynik okresu (30 394) 3 234 22 (27 138) (798 585) 8 917 (789 668)

 

28 079 886 26 355 189
Wartość firmy 19 40 156 40 156
Świadectwa energii i prawa do emisji gazów do umorzenia 20.1 303 130 126 260
Pozostałe aktywa niematerialne 21 1 254 077 1 224 427
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach 22 499 204 461 348
Pożyczki udzielone na rzecz wspólnych przedsięwzięć 23 240 767 240 951
Pozostałe aktywa finansowe 24 238 095 227 140
Pozostałe aktywa niefinansowe 25.1 346 846 422 400
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 16.3 46 966 50 382
31 049 127 29 148 253
Aktywa obrotowe
Świadectwa energii i prawa do emisji gazów do umorzenia 20.2 656 703 980 348
Zapasy 26 295 463 486 120
Należności od odbiorców 27 2 032 813 1 894 065
Należności z tytułu podatków i opłat 28 244 126 263 854
Pożyczki udzielone na rzecz wspólnych przedsięwzięć 23 329 665 15 116
Pozostałe aktywa finansowe 24 171 910 79 637
Pozostałe aktywa niefinansowe 25.2 87 055 185 008
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 29 909 249 384 881
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 15 910 19 612
4 742 894 4 308 641
SUMA AKTYWÓW 35 792 021 33 456 894
Nota Stan na
31 grudnia 2017
Stan na
31 grudnia 2016
PASYWA
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitał podstawowy 30.1 8 762 747 8 762 747
Kapitał zapasowy 30.3 7 657 086 7 823 339
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających 30.5 23 051 29 660
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 6 776 9 200
Zyski zatrzymane/(Niepokryte straty) 30.4 1 586 786 24 320
18 036 446 16 649 266
Udziały niekontrolujące 30.6 31 367 30 052
Kapitał własny ogółem 18 067 813 16 679 318
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania z tytułu zadłużenia 32 9 501 414 8 759 789
Rezerwy na świadczenia pracownicze 33 1 380 650 1 373 385
Rezerwy na koszty demontażu środków trwałych i rekultywację terenu oraz pozostałe 34 351 138 449 310
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje rządowe 37 541 318 554 293
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 16.3 871 865 759 568
Pozostałe zobowiązania finansowe 41 91 620 72 374
12 738 005 11 968 719
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu zadłużenia 32 351 382 219 740
Zobowiązania wobec dostawców 38 1 042 427 829 729
Zobowiązania inwestycyjne 39 797 304 1 033 804
Rezerwy na świadczenia pracownicze 33 134 273 158 228
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadectw pochodzenia energii i emisji gazów 35 953 389 964 821
Pozostałe rezerwy 36 353 271 366 456
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje rządowe 37 296 576 267 662
Zobowiązania z tytułu podatków i opłat 40 452 592 410 943
Pozostałe zobowiązania finansowe 41 294 139 256 295
Pozostałe zobowiązania niefinansowe 42 310 850 301 179
4 986 203 4 808 857
Zobowiązania razem 17 724 208 16 777 576
SUMA PASYWÓW 35 792 021 33 456 894

Wyniki wyszukiwania: