Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych

Nota Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały niekontrolujące Razem kapitał
własny
Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Zyski zatrzymane/ (Niepokryte straty) Razem
Stan na 1 stycznia
2016 roku
8 762 747 11 277 247 (73 414) (791) (3 947 461) 16 018 328 29 829 16 048 157
Dywidenda 30.6, 31 (3 043) (3 043)
Rozliczenie nabycia ZCP Brzeszcze (14 041) (14 041) (14 041)
Pozostałe transakcje z udziałowcami niekontrolującymi 30.6 35 35 325 360
Pokrycie straty z lat ubiegłych (3 453 908) 3 453 908
Transakcje z właścicielami (3 453 908) 3 439 902 (14 006) (2 718) (16 724)
Zysk netto 367 468 367 468 2 669 370 137
Pozostałe całkowite dochody 103 074 9 991 164 411 277 476 272 277 748
Łączne całkowite dochody 103 074 9 991 531 879 644 944 2 941 647 885
Stan na 31 grudnia
2016 roku
8 762 747 7 823 339 29 660 9 200 24 320 16 649 266 30 052 16 679 318
Dywidenda 30.6, 31 (564) (564)
Pozostałe transakcje z udziałowcami niekontrolującymi 30.6 184 184 (437) (253)
Pokrycie straty z lat ubiegłych 30.3 (166 253) 166 253
Transakcje z właścicielami (166 253) 166 437 184 (1 001) (817)
Zysk netto 1 380 663 1 380 663 2 283 1 382 946
Pozostałe całkowite dochody (6 609) (2 424) 15 366 6 333 33 6 366
Łączne całkowite dochody (6 609) (2 424) 1 396 029 1 386 996 2 316 1 389 312
Stan na 31 grudnia
2017 roku
8 762 747 7 657 086 23 051 6 776 1 586 786 18 036 446 31 367 18 067 813

Wyniki wyszukiwania: