Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Wyniki i perspektywy w podziale na segmenty

G4-12

Segment Wydobycie

Segment Wydobycie obejmuje wydobycie, wzbogacanie i sprzedaż węgla kamiennego energetyce zawodowej i klientom indywidualnym. Szczegółowe informacje na temat Segmentu.

Wyniki finansowe

Wyszczególnienie
(tys. zł)
2017 2016 2015 Dynamika
(2017/2016)
Zmiana
(2017-2016)
Wydobycie
Przychody ze sprzedaży 1 541 425 1 311 143 1 205 944 117,60% 230 282
węgiel – sortymenty grube i średnie 509 348 346 251 346 778 147,10% 163 097
węgiel energetyczny 973 549 918 647 836 772 106,00% 54 902
pozostałe przychody 58 528 46 245 22 394 126,60% 12 283
Zysk operacyjny (211 070) (205 163) -104 328 (5 907)
Amortyzacja i odpisy 128 034 123 033 113 465 104,10% 5 001
EBITDA (83 036) (82 130) 9 137 (906)

 

Wyniki finansowe

Wynik EBITDA

W Segmencie Wydobycie w 2017 r. miało miejsce zwiększenie sprzedaży o 12% w każdym z sortymentów przy porównywalnym do poprzedniego roku poziomie wydobycia (bardziej szczegółowy opis w punkcie 4.6). Wzrost sprzedaży był możliwy dzięki posiadanym zapasom węgla handlowego na początku roku 2017. Pomimo powyższego wzrostu oraz wyższych średnio o 6,7% cen węgla handlowego wyniki operacyjne Segmentu Wydobycie ukształtowały się w roku 2017 na poziomie zbliżonym do 2016 r., co wynikało z istotnego wzrostu kosztów maszyn i urządzeń w konsekwencji wzrostu cen stali oraz usług górniczych (w tym wzrostu kosztów pracy). Ponadto w celu zoptymalizowania jakości węgla dostarczanego do klientów przez Zakład Górniczy Brzeszcze w 2017 r. zużyto większą ilość węgla zakupionego do przerobu ze źródeł spoza Grupy Kapitałowej TAURON aniżeli w roku 2016. Dodatkowo w wyniku podpisanego ze stroną społeczną porozumienia o wypłacie premii jednorazowej oraz wejścia w życie regulacji krajowych dotyczących świadczeń rekompensacyjnych z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla w Segmencie Wydobycie poziom kosztów pracy był nieznacznie wyższy niż w 2016 r., pomimo spadku zatrudnienia przeciętnie o 220 etatów.

W Segmencie Wydobycie w 2017 r. poniesiono ogółem ok. 166 mln zł nakładów inwestycyjnych, w tym na następujące strategiczne projekty inwestycyjne:

 1. 13 mln zł na budowę szybu Grzegorz wraz z budową infrastruktury i wyrobiskami towarzyszącymi w ZG Sobieski,
 2. 41 mln zł na budowę poziomu 800 m w ZG Janina,
 3. 38 mln zł na program inwestycyjny w ZG Brzeszcze.

Pozostałe nakłady w Segmencie Wydobycie ponoszone są na przygotowanie i obsługę wydobycia (głównie zakup maszyn i urządzeń, drążenie wyrobisk, przygotowanie ścian).

Aktualna sytuacja w branży wydobywczej węgla kamiennego, w tym integracja aktywów Polskiej Grupy Górniczej, problemy logistyczne i utrudnione warunki górniczo – geologiczne spowodowały spadek wydobycia węgla kamiennego, co przełożyło się na niskie zapasy surowca na przykopalnianych składowiskach i wzrost jego cen. Na 2018 r. analitycy prognozują popyt na węgiel kamienny na stabilnym poziomie. Przy niskim wydobyciu może się to przełożyć na wzrost ceny węgla na rynku, a w konsekwencji możliwy wzrost cen energii elektrycznej. W 2017 r. ceny węgla energetycznego wzrosły o 8%, czego główną przyczyną była niska podaż spowodowana spadkiem cen w latach 2014-2016 i związanym z nim ograniczeniem inwestycji w tym okresie. Niski poziom podaży węgla kamiennego na lokalnym rynku może się przyczynić do wzrostu importu tego surowca, co również wpłynie na poziom cen. Najbliższy okres będzie okresem trudnym i wymagającym także ze względu na niekorzystne perspektywy dla tego paliwa wynikające z polityki energetycznej UE.

Głównymi wyzwaniami dla obszaru będą: kształt polityki paliwowo-energetycznej kraju, kierunki rozwoju wskazane w Dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów 23 stycznia 2018 r. pn. „Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce” opublikowanym w styczniu 2018 r., a także wejście w życie rozporządzenia o jakości paliw.

Strategia Grupy zakłada, że planowane inicjatywy strategiczne i realizowane projekty inwestycyjne pozwolą, aby Segment Wydobycie umacniał swoją pozycję oraz zapewniał paliwo węglowe spółkom Grupy Kapitałowej TAURON, tym samym mitygując ryzyko związane ze zwiększonym kosztem zakupu tego surowca z rynku zewnętrznego.

Zgodnie ze Strategią główne kierunki działań w Segmencie Wydobycie obejmują:

 1. kontynuację realizacji strategicznych projektów inwestycyjnych w Zakładach Górniczych TAURON Wydobycie,
 2. kontynuację realizacji pozostałych projektów inwestycyjnych w Zakładach Górniczych TAURON Wydobycie,
 3. optymalizację kosztów i nakładów celem utrzymania pozycji TAURON Wydobycie jako drugiego (po kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.) najbardziej efektywnego kosztowo wytwórcy węgla w Polsce,
 4. budowę portfela produktów dostosowanych do potrzeb wewnętrznych, w tym zapewnienie dostaw węgla dla jednostek wytwórczych Grupy Kapitałowej TAURON na poziomie 70-80% zapotrzebowania,
 5. rozwój oferty produktowej poza Grupę Kapitałową TAURON.

Inwestycje realizowane przez Grupę Kapitałową TAURON w Segmencie Wydobycie nakierowane są na wzrost wydajności oraz zwiększenie udziału węgla z własnych kopalń w strukturze zakupów Grupy. Efekty działań wspierających podniesienie efektywności tego segmentu będą odzwierciedlone w jego wynikach finansowych i operacyjnych w okresach następnych.

Segment Wytwarzanie

Segment Wytwarzanie obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych oraz odnawialnych, jak również wytwarzanie, dystrybucję i sprzedaż ciepła. Szczegółowe informacje na temat Segmentu.

Wyniki finansowe

Wyszczególnienie
(tys. zł)

2017 2016 2015 Dynamika
(2017/2016)
Zmiana
(2017-2016)
Wytwarzanie
Przychody ze sprzedaży 4 528 480 4 356 101 5 376 280 104,00% 172 379
energia elektryczna 3 486 458 3 101 505 4 021 274 112,40% 384 953
ciepło 873 929 861 029 814 045 101,50% 12 900
prawa majątkowe ze świadectw
pochodzenia energii elektrycznej
114 840 335 673 480 698 34,20% -220 833
pozostałe przychody 53 253 57 894 60 263 92,00% -4 641
Zysk operacyjny 16 595 -752 813 -3 477 076 769 408
Amortyzacja i odpisy 447 379 1 298 124 4 231 827 34,50% (850 745)
EBITDA 463 974 545 311 754 751 85,10% (81 337)

Wyniki finansowe

Wynik EBITDA

W 2017 r. przychody ze sprzedaży w Segmencie Wytwarzanie były wyższe o 4% w porównaniu z 2016 r. za sprawą wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i ciepła (głównie ze względu na wyższe wolumeny sprzedaży).

Jest to pochodną przyjętej strategii handlowej i wyższego zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców,
w związku z niższą temperaturą zewnętrzną w okresie grzewczym.

Niższe przychody ze sprzedaży praw majątkowych świadectw pochodzenia energii elektrycznej są pochodną niższego wolumenu sprzedaży i niższej ceny PMOZE.

Na poziom uzyskanych wyników wpłynęły następujące czynniki:

 1. niższa marża na energii elektrycznej – głównie ze względu na niższą cenę sprzedaży energii r/r.
  W roku 2017 realizowana była odmienna w stosunku do roku 2016 strategia handlowa – wyższy wolumen energii elektrycznej został sprzedany w ramach kontraktów terminowych, co znalazło odzwierciedlenie w niższym poziomie przychodów z Operacyjnej Rezerwy Mocy. Taka strategia była optymalna z punktu widzenia maksymalizacji wyniku Segmentu Wytwarzanie,
 2. niższa cena i wolumen praw majątkowych z OZE – efekt nadpodaży PMOZE na rynku oraz zmniejszenia produkcji jednostek biomasowych (produkcja z elektrowni wodnych oraz farm wiatrowych była wyższa r/r),
 3. wyższa marża na cieple – wyższy wolumen sprzedaży ciepła i usług przesyłowych (efekt niższej temperatury zewnętrznej w okresie grzewczym (2016 r.: 4,0˚C, 2017 r.: 3,6˚C) oraz wyższa stawka za usługi przesyłowe,
 4. niższe koszty uprawnień do emisji CO2 – co było wypadkową: większej liczby uprawnień nieodpłatnych (co wynikało przede wszystkim z przeniesienia z roku 2016 na rok 2017 darmowych uprawnień do emisji CO2 na energię elektryczną w wysokości 1,7 mln Mg), wyższego wolumenu emisji CO2 (efekt wyższej produkcji energii elektrycznej i ciepła) oraz niższych cen uprawnień do emisji CO2 zabezpieczonych w ramach kontraktacji terminowej r/r,
 5. pozostałe – wynik r/r obniżyły głównie zdarzenia o charakterze jednorazowym, między innymi: wyższe koszty podatku od nieruchomości od farm wiatrowych (zwiększony zakres opodatkowania w 2017 r. w związku z przepisami ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych), koszty premii jednorazowych dla pracowników (w tym rezerwa na wypłatę premii w 2018 r.), wyższe koszty rezerwy na Program Dobrowolnych Odejść, większy zakres remontów bieżących i wyższe koszty szkód elektrycznych.

W 2017 r. Grupa Kapitałowa TAURON ujęła odpisy aktualizujące oraz rozwiązała utworzone wcześniej odpisy rzeczowych aktywów trwałych będących wynikiem testów na utratę wartości aktywów przeprowadzonych na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz na dzień 30 czerwca 2017 r. Wyniki przeprowadzonych testów wykazały, iż część aktywów Segmentu Wytwarzanie należy objąć dodatkowym odpisem w wysokości 658,7 mln zł. Przeprowadzone testy wykazały też zasadność odwrócenia odpisów w tym Segmencie na kwotę 628,2 mln zł.

W Segmencie Wytwarzanie w 2017 r. poniesiono ogółem 1 516 mln zł nakładów inwestycyjnych, w tym na następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

 1. 1 278 mln zł na budowę bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III,
 2. 16 mln zł na inwestycje związane z rozwojem i utrzymaniem sieci ciepłowniczych,
 3. 17 mln zł na przyłączenia nowych obiektów.

Ponadto poniesiono ok. 77 mln zł na nakłady odtworzeniowe i komponenty remontowe w TAURON Wytwarzanie. Oprócz powyższych projektów realizowana jest inwestycja w Elektrociepłowni Stalowa Wola z udziałem partnera strategicznego PGNiG. TAURON i PGNiG posiadają po 50% udziałów w spółce celowej realizującej projekt obejmujący budowę bloku gazowo-parowego o mocy 449 MWe wraz z członem ciepłowniczym o mocy 240 MWt. W styczniu 2016 r. odstąpiono od kontraktu z głównym wykonawcą firmą Abener Energia. W marcu 2017 r., dzięki spłacie zobowiązań wobec dotychczasowych instytucji finansujących projekt, weszły w życie podpisane aneksy do umowy gazowej, elektrycznej oraz porozumienie restrukturyzujące projekt. Uzgodniono i podjęto decyzję o budowie rezerwowego źródła ciepła. Rozmowy z instytucjami finansującymi w zakresie pozyskania nowego, bardziej korzystnego finansowania, zostały sfinalizowane w marcu 2018 r. W wyniku przeprowadzenia szeregu analiz, między innymi z uwagi na poziom zaawansowania inwestycji, zdecydowano się na formułę menedżera kontraktu (EPCM). Do realizacji EPCM wybrano konsorcjum firm Energopomiar Gliwice – Energoprojekt Katowice. Zakończenie realizacji tej inwestycji planowane jest na 2019 r. Przewidywane dalsze nakłady inwestycyjne na projekt (bez kosztów finansowych) wynoszą ok. 411 mln zł (z tego ok. 165 mln zł planowane jest do poniesienia w 2018 r.). Do końca 2017 r. poniesiono nakłady w wysokości 984 mln zł.

Dostępne prognozy i analizy na najbliższy rok zakładają wzrost krajowej produkcji energii elektrycznej, w tym także produkcji z OZE, oraz wzrost cen kontraktów na rynku hurtowym: energii elektrycznej, certyfikatów i cen EUA. Branża wytwórcza w najbliższym czasie będzie musiała zmierzyć się także z niekorzystną sytuacją na rynku pracy. W związku z dostrzegalnym problemem luki pokoleniowej na rynku brakuje wyspecjalizowanych pracowników, co przekłada się na funkcjonowanie producentów energii elektrycznej i ciepła.

Analitycy prognozują wzrost mocy wytwórczych OZE i ich udziału w produkcji energii elektrycznej na rynku (głównie wiatru), co stanowi wyzwanie dla sieci i stabilności dostaw energii elektrycznej. Duże zainteresowanie obszarem OZE, poparte polityką UE, może mieć przełożenie na inwestycje, w tym okazje akwizycyjne w obszarze OZE.

Rosnący udział niestabilnych źródeł wytwórczych i zmniejszenie wolumenów produkcji z konwencjonalnych jednostek wytwórczych (wynikające m.in. z wieku oraz niskiej sprawności) znacząco przekłada się na bezpieczeństwo energetyczne kraju. W najbliższych latach kluczową kwestią pozostanie zapewnienie bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. W tym celu wprowadzono w Polsce rynek mocy, który powinien pozwolić na uzyskanie dodatkowego źródła przychodów przez jednostki wytwórcze na niezbędne inwestycje i modernizację aktywów.

Na rynku ciepła polityka kraju, ukierunkowana na poprawę jakości powietrza, może przełożyć się na istotny wzrost inwestycji i rozwój tego obszaru.

Głównym kierunkiem strategicznym wyznaczonym dla Segmentu Wytwarzanie jest uzyskanie efektywności ekonomicznej poszczególnych jednostek wytwórczych, a jeżeli nie będzie to możliwe, trwałe wyłączenie z eksploatacji nierentownych aktywów konwencjonalnych. Działania w ramach segmentu będą się koncentrowały między innymi na dokończeniu budowy bloku węglowego w Elektrowni Jaworzno III, w tym realizacji projektu z partnerem strategicznym poprzez sprzedaż części udziałów w spółce celowej Nowe Jaworzno Grupa TAURON, przy zachowaniu kontroli nad inwestycją. Planowane jest zintegrowanie zarządzania aktywami w Segmencie Wytwarzanie (dotyczy spółek TAURON Wytwarzanie i TAURON Ciepło), w koordynacji z Segmentem Wydobycie.

W zakresie odnawialnych źródeł energii przygotowywane są opcje dla rozwoju instalacji OZE przy założeniu korzystnego systemu wsparcia oraz wypracowania rentownego modelu ich działania.

W zakresie wytwarzania, dystrybucji i obrotu ciepłem istotnymi działaniami jest uczestnictwo w Programie Likwidacji Niskiej Emisji, poszukiwanie rozwiązań w obszarze kogeneracji wielopaliwowej oraz zwiększenie wykorzystania istniejącej infrastruktury.

Segment Dystrybucja

Segment Dystrybucja obejmuje dystrybucję energii elektrycznej z wykorzystaniem sieci dystrybucyjnych położonych w południowej Polsce. Szczegółowe informacje na temat Segmentu.

Wyniki finansowe

Wyszczególnienie
(tys. zł)
2017 2016 2015 Dynamika
(2017/2016)
Zmiana
(2017-2016)
Dystrybucja
Przychody ze sprzedaży 6 719 943 6 310 216 6 450 274 106,50% 409 727
usługi dystrybucyjne 6 311 594 5 892 510 6 022 144 107,10% 419 084
opłaty przyłączeniowe 114 112 103 636 125 698 110,10% 10 476
konserwacja oświetlenia ulicznego 115 265 116 462 116 042 99,00% (1 197)
pozostałe przychody 178 972 197 608 186 389 90,60% (18 636)
Zysk operacyjny 1 210 925 1 363 236 1 371 577 88,80% -152 311
Amortyzacja i odpisy 1 071 760 1 031 576 1 000 552 103,90% 40 184
EBITDA 2 282 685 2 394 812 2 372 129 95,30% (112 127)

Wyniki finansowe

Wynik EBITDA

Segment Dystrybucja w 2017 r. zanotował wzrost przychodów o 6,5%, co związane jest ze zwiększoną ilością dystrybuowanej energii na skutek korzystnej koniunktury gospodarczej, wzrostu produkcji oraz ograniczenia własnej generacji, co szczegółowo zostało opisane w punkcie 4.6.

Na zmianę wyników na poziomie operacyjnym EBIT i EBITDA odpowiednio o (11,2)% i (4,7)% w porównaniu z 2016 r. wpłynęły poniższe czynniki:

 1. wzrost średniej stawki sprzedaży usługi dystrybucyjnej do odbiorców końcowych w każdej grupie taryfowej, głównie jako efekt wzrostu stawek opłaty przejściowej i OZE,
 2. wzrost dostaw do odbiorców w każdej grupie taryfowej,
 3. wzrost kosztów zakupu usług przesyłowych jako skutek wyższej opłaty przejściowej oraz opłaty OZE (brak w 2016 r.),
 4. spadek kosztów zakupu energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej uzyskany dzięki obniżeniu wolumenu zakupu,
 5. niższy wskaźnik strat sieciowych r/r w ujęciu księgowym, między innymi w związku z wprowadzeniem „Programu działań w celu ograniczenia strat energii elektrycznej”,
 6. wzrost przychodów z opłat za ponadnormatywny pobór energii biernej, gdzie głównym parametrem pozytywnego odchylenia w stosunku do ubiegłego roku jest wzrost ceny energii na rynku konkurencyjnym,
 7. spadek przychodów z tytułu usuwania kolizji, głównie jako efekt przesunięcia realizacji zadań na 2018 r.,
 8. poniesienie kosztów w związku z realizacją Programu Poprawy Niezawodności Sieci w 2017 r. oraz koszty premii jednorazowej,
 9. rezerwa aktuarialna – zdarzenie jednorazowe z grudnia 2016 r. polegające na rozwiązaniu rezerwy aktuarialnej, związane z ujednoliceniem Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w spółkach Segmentu Dystrybucja,
 10. wzrost kosztów podatków i opłat w wyniku realizowanych inwestycji, wzrostu wartości majątku sieciowego oraz wyższej rezerwy z tytułu służebności przesyłu ustanowionej na terenie Lasów Państwowych.

W Segmencie Dystrybucja w 2017 r. poniesiono ogółem 1 693 mln zł nakładów inwestycyjnych. Główne kierunki inwestycyjne to:

 1. 610 mln zł na inwestycje związane z przyłączeniem nowych odbiorców,
 2. 865 mln zł na inwestycje związane z modernizacją i odtworzeniem sieci.

Ponadto w 2017 r. poniesiono nakłady na realizację następujących projektów inwestycyjnych: System Zarządzania Majątkiem Sieciowym (ok. 16 mln zł), Budowa Centrum Zarządzania Siecią w Krakowie (ok. 31 mln zł). Poniesiono również nakłady w łącznej wysokości ok. 150 mln zł na: łączność i informatykę, budynki i budowle, środki transportu, modernizację oświetlenia ulicznego.

Rozwój spółki w zakresie inteligentnych sieci oraz liczników pozwoli wprowadzić dodatkowe funkcjonalności zarówno po stronie dystrybutora, jak i klienta. Na rozwój Segmentu w znaczny sposób wpłyną kompetencje w zakresie pozyskiwania środków pomocowych, zarówno dla poprawy bezpieczeństwa, jak i prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.
Znaczącą zmianą dla Segmentu jest wprowadzenie tzw. taryfy antysmogowej. Prezes URE zatwierdził nową taryfę TAURON Dystrybucja obowiązującą do 31 grudnia 2018 r. Zmiana taryfy polega na utworzeniu odrębnej grupy taryfowej, z obniżoną stawką zmienną dla odbiorców zużywających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych, w celu stymulowania tych odbiorców do zużywania większej ilości energii elektrycznej w godzinach nocnych, tj. od 22.00 do 6.00.

Segment Dystrybucja musi dostosować swoje inwestycje do wymagań związanych z regulacją jakościową URE. Kontynuowane będą działania ukierunkowane na zapewnienie niezawodności dostaw energii elektrycznej oraz uproszczenie procedur związanych z przyłączeniami nowych odbiorców. Realizowane inwestycje pozwolą na dostosowanie majątku dystrybucyjnego spółki do rosnącej ilości energii generowanej przez źródła odnawialne, a także na przygotowanie sieci do współpracy z infrastrukturą do ładowania pojazdów elektrycznych.

Segment Sprzedaż

Segment Sprzedaż obejmuje sprzedaż energii elektrycznej i gazu klientom końcowym oraz handel hurtowy energią elektryczną, a także obrót i zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2, prawami majątkowymi pochodzącymi ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej oraz paliwami. Szczegółowe informacje na temat Segmentu.

Wyniki finansowe

Wyszczególnienie
(tys. zł)
2017 2016 2015 Dynamika
(2017/2016)
Zmiana
(2017-2016)
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży 13 567 887 14 016 190 15 873 355 96,80% (448 303)
energia elektryczna, w tym 8 740 196 8 814 692 10 357 041 99,20% (74 496)
przychody ze sprzedaży detalicznej energii elektrycznej 7 554 291 7 145 644 8 111 002 105,70% 408 647
uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych 336 566 363 500 94 086 92,60% (26 934)
paliwa 1 024 912 1 583 672 1 972 403 64,70% (558 759)
usługa dystrybucyjna (przeniesiona) 3 400 487 3 183 232 3 377 473 106,80% 217 255
pozostałe przychody, w tym usługi handlowe 65 725 71 094 72 353 92,40% (5 369)
Zysk operacyjny 832 216 479 374 369 529 173,60% 352 842
Amortyzacja i odpisy 9 006 10 631 10 876 84,70% (1 625)
EBITDA 841 222 490 005 380 405 171,10% 351 217

Wyniki finansowe

Wynik EBITDA

W Segmencie Sprzedaż w 2017 r. miało miejsce zwiększenie wolumenu sprzedaży detalicznej energii elektrycznej o 9% (tj. 2,9 TWh). Wyższa sprzedaż energii elektrycznej miała miejsce w każdej z grup taryfowych, co wynikało głównie z wyższego wolumenu sprzedaży w segmencie klientów biznesowych. Na wynik Segmentu Sprzedaż duży wpływ miała korzystna sytuacja w zakresie praw majątkowych, co przełożyło się na niższe koszty zakupu praw majątkowych (głównie PMOZE), zmiana regulacji w zakresie kalkulacji praw majątkowych oraz wypowiedzenie umów długoterminowych na zakup PMOZE. Istotny element wyniku Segmentu Sprzedaż stanowiła rozwiązana w I półroczu 2017 r. rezerwa na umowy rodzące obciążenia ze wspólnym przedsięwzięciem (ECSW).

Przychody ze sprzedaży w 2017 r. osiągnęły poziom niższy o 3,2% w porównaniu z 2016 r., głównie za sprawą niższych przychodów ze sprzedaży paliw oraz energii elektrycznej. Niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej są efektem niższych przychodów ze sprzedaży hurtowej energii elektrycznej w wyniku niższego wolumenu sprzedaży energii elektrycznej (o 2,1 TWh), przy jednoczesnym wzroście przychodów ze sprzedaży detalicznej energii elektrycznej o 5,7%, który wynikał ze wzrostu wolumenu sprzedaży (o 2,9 TWh). Efektem wyższego wolumenu sprzedaży detalicznej są wyższe przychody ze sprzedaży usługi dystrybucyjnej. Spadek przychodów ze sprzedaży paliw wynika ze zmiany modelu organizacji dostaw węgla oraz niższych przychodów ze sprzedaży gazu ziemnego (niższy wolumen sprzedaży).

W Segmencie Sprzedaż w 2017 r. poniesiono ogółem 1 mln zł nakładów inwestycyjnych.

Rosnąca konkurencja w segmencie sprzedaży energii elektrycznej, jak również wymagająca sytuacja na rynku hurtowym energii elektrycznej prowadzą do spadku wolumenów sprzedaży oraz do erozji marży. Działania konkurencji oraz rosnące oczekiwania klientów wpływają na rozwijanie oferty produktowej oraz konieczność zapewnienia najwyższych standardów obsługi klienta. Rosnąca świadomość klientów powoduje wzrost wymagań, zarówno w zakresie oferowanych produktów, jak i szybkości i jakości obsługi. W tym zakresie Grupa Kapitałowa TAURON systematycznie rozwija ofertę produktową, dopasowując ją do oczekiwań klientów indywidualnych i biznesowych, oraz rozwija kanały komunikacji, zarówno na poziomie platform cyfrowych, jak i kontaktów bezpośrednich. Modernizacja i rozwój tradycyjnej sieci obsługi klienta odpowiada na oczekiwania tej części społeczeństwa, która nie jest zainteresowana bądź gotowa na korzystanie z technologii informatycznych.

Konkurenci TAURON również oferują na rynku szeroką ofertę produktów, które często są bardzo zbliżone (fotowoltaika, klimatyzacja, fachowiec itp.). Przy zbliżonych ofertach cenowych walka o klienta będzie się toczyć na poziomie nowatorskich propozycji produktów i usług, w szczególności na płaszczyźnie platform komunikacji z klientem i jakości obsługi.

W ramach realizacji strategicznej wizji Grupy Kapitałowej TAURON „utrzymujemy pozycję lidera w relacjach z klientami poprzez wysoką jakość obsługi oraz przywództwo produktowe”, w związku z powyższym celem Segment Sprzedaż koncentruje się na następujących działaniach:

 1. utrzymanie bazy klientów;
 2. lider marży jednostkowej wśród 4 największych sprzedawców energii w Polsce;
 3. lojalizacja w segmencie klientów masowych;
 4. wzrost uproduktowienia klientów;
 5. rozwój obsługi w zakresie omni-channel oraz e-commerce.

Pozostała działalność

Ujęte są tu głównie działania związane z obsługą klientów Grupy Kapitałowej TAURON i świadczeniem usług wsparcia dla spółek Grupy, w tym w zakresie rachunkowości i teleinformatyki.

Wyniki finansowe

Wyszczególnienie
(tys. zł)
2017 2016 2015 Dynamika
(2017/2016)
Zmiana
(2017/2016)
Pozostałe
Przychody ze sprzedaży 804 560 827 928 927 953 97,20% (23 368)
usługi obsługi klienta, rachunkowości i IT 544 860 558 046 581 050 97,60% (13 186)
energia elektryczna i prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia energii el. 15 013 12 827 73 927 117,00% 2 186
biomasa 74 248 111 087 171 326 66,80% (36 839)
kruszywa 101 343 90 491 89 102 112,00% 10 852
pozostałe przychody 69 096 55 477 12 548 124,50% 13 619
Zysk operacyjny 35 902 42 642 32 596 84,20% (6 740)
Amortyzacja i odpisy 82 141 71 928 67 724 114,20% 10 213
EBITDA 118 043 114 570 100 320 103,00% 3 473

Wyniki finansowe

Przychody ze sprzedaży segmentu Pozostała działalność w 2017 r. były niższe o ok. 3% w porównaniu z 2016 r. Głównych przyczyn spadku należy upatrywać w utracie przychodów ze sprzedaży biomasy.

Największy udział w wynikach tego segmentu przypada na usługi obsługi klienta, rachunkowości i IT stanowiące 79% EBITDA segmentu. 20% EBITDA stanowi marża na kruszywach, 4% to usługi wsparcia świadczone na rzecz spółek Grupy Kapitałowej TAURON, a 1% to wynik na handlu biomasą Wpływ na wynik segmentu ma również ujemna marża na sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych.

W spółkach segmentu Pozostała działalność wielkość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2017 r. wyniosła ogółem 98 mln zł. Są to przede wszystkim nakłady na systemy informatyczne.

Efektywność kosztowa spółek tego Segmentu bezpośrednio przekłada się na konkurencyjność Segmentów, na rzecz których świadczą usługi. Działania obsługi klienta, a w szczególności profesjonalna i sprawna obsługa klientów oraz dostosowanie narzędzi informatycznych do potrzeb biznesowych, rozwój zarówno tradycyjnych, jak i informatycznych kanałów obsługi klienta, będą istotnie wpływały na rozwój Segmentów Sprzedaż i Dystrybucja.

Aktualne trendy rynkowe wyraźnie wskazują na przenoszenie obsługi klienta do kanałów alternatywnych, dostosowanych do rosnących oczekiwań oraz różnorodności klientów. Konieczne jest prowadzenie działań w zakresie obsługi stacjonarnej, jak również rozwój kanałów telefonicznych i informatycznych. Efektywność, jakość oraz innowacyjność oferowanych rozwiązań będą w znacznym stopniu wpływały na wyniki całej Grupy Kapitałowej TAURON.

Wyniki wyszukiwania: