Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Wyniki osiągnięte w poszczególnych kategoriach produktów, towarów i usług

Poniższa tabela przedstawia wolumeny produkcji i sprzedaży w Grupie Kapitałowej TAURON w 2017 r. na tle poprzednich lat.

Lp. Wolumeny produkcji i sprzedaży J.m. 2017 2016 2015 Dynamika
(2017/2016)
1. Produkcja węgla handlowego mln Mg 6,45 6,37 4,91 101%
2. Sprzedaż węgla mln Mg 6,77 6,06 5,09 112%
w tym sprzedaż węgla energetycznego do Grupy mln Mg 4,89 4,66 3,76 105%
w tym sprzedaż węgla poza Grupę mln Mg 1,88 1,4 1,33 134%
3. Produkcja brutto energii elektrycznej TWh 18,41 16,8 18,56 110%
w tym produkcja z OZE TWh 1,3 1,32 1,63 98%
4. Produkcja ciepła PJ 12,2 11,52 11,51 106%
5. Sprzedaż ciepła PJ 16,38 15,82 14,98 104%
6. Dystrybucja energii elektrycznej TWh 51,37 49,68 49,2 103%
7. Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej
(łącznie przez Obszary: Sprzedaż i Wytwarzanie)
TWh 34,94 32,04 35,94 109%

Rok 2017 charakteryzował się dużą zmiennością wolumenu produkcji węgla handlowego. O ile w I półroczu 2017 r. TAURON Wydobycie wyprodukował o 34% więcej węgla niż w analogicznym okresie 2016 r., na co największy wpływ miał korzystny układ ścian w ZG Janina, to w II półroczu miał miejsce szereg niekorzystnych zdarzeń niepozwalających na utrzymanie wysokiej efektywności produkcji.

Głównymi czynnikami, które przyczyniły się do ograniczenia produkcji w II półroczu 2017 r., były: wzmożona sejsmiczność skutkująca koniecznością wykonania prac profilaktycznych, zwiększony wypływ wody na jednej ze ścian, liczne zaburzenia geologiczne, opad skał stropowych oraz trudności z utrzymaniem stropu skutkujące ograniczeniem wydobycia. Dodatkowo w ZG Brzeszcze zwiększono liczbę profilaktycznych przestojów związanych z przewietrzaniem wyrobisk z uwagi na wyższą niż zakładano metanonośność dwóch eksploatowanych ścian na dwóch eksploatowanych ścianach. Pomimo wystąpienia tych niekorzystnych zdarzeń zrealizowany w 2017 r. poziom produkcji węgla handlowego nieznacznie przekroczył produkcję wykonaną w 2016 r.

W 2017 r. sprzedaż węgla kamiennego wyniosła ok. 6,8 mln Mg, z czego 4,9 mln Mg (ok. 72%) trafiło do spółek z Segmentu Wytwarzanie Grupy Kapitałowej TAURON. W porównaniu z 2016 r. oznacza to wzrost o 12% i wynika z wyższej zrealizowanej produkcji oraz wyższego zapotrzebowania na rynku węgla.

W 2017 r. Segment Wytwarzanie wyprodukował 18,4 TWh energii elektrycznej (w tym z OZE 1,3 TWh), tj. o 10% więcej w stosunku do 2016 r., w którym produkcja energii elektrycznej wyniosła 16,8 TWh (w tym z OZE 1,3 TWh). Wyższa produkcja energii elektrycznej to pochodna przyjętej strategii handlowej uwzględniającej zmieniające się warunki rynkowe oraz korzystnych warunków wietrznych i hydrologicznych.

Sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji razem z energią zakupioną do obrotu wyniosła w 2017 r. 19,6 TWh, co oznacza wzrost wobec 2016 r. o 26%.

W 2017 r. wytworzona przez Segment Wytwarzanie energia elektryczna została sprzedana na rynku krajowym, przede wszystkim do Segmentu Sprzedaż Grupy Kapitałowej TAURON (80%), jak również na Towarowej Giełdzie Energii (tzw. obligo giełdowe) i do odbiorców zewnętrznych. W 2017 r. istotnie niższy, w stosunku do 2016 r., był udział sprzedaży energii elektrycznej na rynku bilansującym.

Sprzedaż ciepła przez Segment Wytwarzanie w 2017 r. wyniosła 16,4 PJ i była o 4% wyższa w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. ze względu na wyższe zapotrzebowanie odbiorców w związku z niższą temperaturą w okresie grzewczym r/r. W 2017 r. udział sprzedaży ciepła wytwarzanego w źródłach własnych w łącznej wielkości sprzedaży ciepła wynosił 62%. Rynkiem zbytu ciepła wytwarzanego przez elektrownie i elektrociepłownie Grupy TAURON jest Górny Śląsk i Zagłębie, a także część woj. podkarpackiego – miasta Stalowa Wola i Nisko, zasilane z Elektrowni Stalowa Wola oraz woj. małopolskiego – część miasta Trzebinia zasilana z Elektrowni Siersza.

Ciepło jest sprzedawane głównie za pośrednictwem dystrybutorów ciepła: spółki TAURON Ciepło, Spółki Ciepłowniczo-Energetycznej Jaworzno III, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Tychy i innych, a na rynku podkarpackim – Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Stalowej Woli oraz ENESTA. Niewielkie ilości ciepła są sprzedawane bezpośrednio odbiorcom zlokalizowanym w sąsiedztwie spółek wytwórczych.

Rynek sprzedaży ciepła spółki TAURON Ciepło – głównie dla celów ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, technologicznych – obejmuje zróżnicowanych odbiorców: spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, prywatne domy wielo- i jednorodzinne, urzędy i instytucje, centra handlowe i zakłady przemysłowe.

W 2017 r. wolumen sprzedaży usług dystrybucyjnych energii elektrycznej wyniósł 51,37 TWh, czyli wzrósł w porównaniu z 2016 r. o ok. 1,69 TWh, tj. 3,4%.

W wolumenie dostawy usług dystrybucyjnych 95,5% stanowi sprzedaż odbiorcom taryfowym w zakresie poszczególnych poziomów napięć: wysokiego (grupa A), średniego (grupa B) i niskiego (grupy C, G, R). Całkowity wolumen energii elektrycznej dostarczonej odbiorcom taryfowym w 2017 r., w ramach sprzedaży usług dystrybucyjnych, przyłączonym do sieci TAURON Dystrybucja, wyniósł 49 TWh (z doszacowaniem) i był wyższy w porównaniu z 2016 r. o ok. 1,6 TWh, tj. o 3,4%.

Poniższy rysunek przedstawia strukturę dystrybucji energii elektrycznej według grup taryfowych w 2017 r. (w stosunku do 2016 r. struktura się nie zmieniła).

Dystrybucja energii elektrycznej według grup taryfowych w 2017 r. (MWh)

Sprzedaż usług dystrybucji realizowana jest na podstawie zawartych z odbiorcami umów kompleksowych oraz umów o świadczenie usług dystrybucji. Pierwszy typ umowy obejmuje zarówno sprzedaż energii elektrycznej przez spółki Segmentu Sprzedaż, jak też dostawy tej energii przez spółkę pełniącą funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Drugi typ umowy reguluje wyłącznie dostawy energii elektrycznej przez spółkę pełniącą funkcję OSD. W przypadku tego rodzaju umów zakup energii elektrycznej uregulowany jest w odrębnych umowach sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez odbiorcę z wybranym przez niego sprzedawcą.

Udział wartości sprzedaży usług dystrybucji w ramach umów kompleksowych w łącznej wartości sprzedaży usług dystrybucji do odbiorców końcowych w 2017 r. wyniósł ok. 53%, natomiast wolumen dostaw w łącznym wolumenie dostaw do odbiorców końcowych wyniósł ok. 35%.

W 2017 r. sprzedaż detaliczna energii elektrycznej dokonana przez Segment Sprzedaż na rzecz ok. 5,4 mln klientów wyniosła 34,9 TWh, czyli 109% poziomu osiągniętego w 2016 r., w którym sprzedaż wyniosła 32,0 TWh. Wzrost wolumenu sprzedaży zauważalny jest przede wszystkim w segmencie klientów biznesowych, co związane jest zarówno z pozyskaniem nowych klientów (np. Polenergia Obrót S.A., ANIMEX FOODS Spółka z o.o.), jak i dużo wyższym poborem energii przez niektórych klientów znajdujących się już w portfelu TAURON (np. KGHM S.A., Katowicki Holding Węglowy S.A., ArcellorMittal Poland S.A. czy ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.).

Struktura sprzedaży energii elektrycznej według grup taryfowych w 2017 r.

Wyniki wyszukiwania: