Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Partnerstwo społeczno-biznesowe

Realizując nasze cele biznesowe, staramy się postępować zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, tj. niwelować negatywne oddziaływanie na środowisko przy jednoczesnym maksymalizowaniu korzyści płynących dla rozwoju społecznego i gospodarczego.

Posiadanie wielu grup interesariuszy wymaga systematycznego budowania relacji z każdą z nich. Staramy się to robić jak najlepiej, aby prawidłowo wywiązać się z naszych zobowiązań.

W działania zmierzające do zwiększenia naszego pozytywnego wpływu angażujemy różnych partnerów – społeczności lokalne, otoczenie klienckie, administrację, organizacje konsumenckie, stowarzyszenia, instytucje naukowe. W każdym przypadku budujemy współpracę w oparciu o zasady PRO – Partnerstwa, Rozwoju i Odwagi, aby jak najefektywniej realizować wspólne cele. Inicjatywy na tym polu realizowane są zarówno przez poszczególne spółki Grupy, jak i Fundację TAURON.

AKTYWNIE REALIZUJEMY POLITYKĘ DOBREGO SĄSIADA

Realizując strategię biznesową, zawsze pamiętamy, że wzrost wartości przedsiębiorstwa powinien być zgodny z interesami otoczenia, w którym funkcjonuje. Dużą wagę przykładamy zatem do relacji ze społecznościami lokalnymi, o czym świadczy szereg działań prowadzonych przez poszczególne zakłady należące do Grupy.

W ich katalogu są inicjatywy zarówno w sferze minimalizacji oddziaływania na środowisko naturalne, jak i w obszarze zaangażowania mieszkańców – szczególnie na etapie planowania inwestycji – z lokalizacji sąsiadujących z zakładami TAURONA. Dzięki nim aktywa TAURONA nie tylko na stałe wpisały się w lokalny krajobraz, ale równocześnie zakorzeniły się w świadomości okolicznych społeczności, sprawiając, że firma ma opinię dobrego sąsiada.

SO-DMA (społeczności lokalne)

Aspekty podejścia zarządczego do współpracy ze społecznościami lokalnymi ujęto w strategiach zarządzania komunikacją dla poszczególnych projektów inwestycyjnych. Należy podkreślić, że zasady komunikowania się ze społecznością lokalną uwzględniają wymagania Polityki informacyjnej dla Grupy TAURON, a zwłaszcza zasady komunikacji w obszarze zarządzania informacją giełdową i relacjami inwestorskimi oraz zasadami komunikacji w sytuacjach kryzysowych.

Grupa TAURON szczególnie dużą wagę przykłada do kwestii bezpieczeństwa. W tym celu powołano do życia program informacyjno-edukacyjny „Bezpieczniki TAURONA”, który w miarę upływu czasu rozszerzał swój zakres działania na kolejne grupy odbiorców, stając się marką samą w sobie. Obecnie w ramach „Bezpieczników TAURONA” funkcjonują inicjatywy skierowane do osób dorosłych („Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla domu i rodziny”), seniorów („Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla seniora”), dzieci („Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka”) oraz pracowników firm remontowo-budowlanych („Bezpieczniki TAURONA. Włącz w pracy”).

Wsparcie rodzin

Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej realizowany przez Stowarzyszenie Wiosna od 2000 r. W 2017 r. TAURON Wydobycie, już po raz kolejny, zorganizował Szlachetną Paczkę dla rodzin z Jaworzna oraz Libiąża. Dzięki zaangażowaniu pracowników Spółki udało się przygotować paczki, w których znalazły się rzeczy potrzebne rodzinom. Akcja wpływa na pozytywny wizerunek firmy wśród kadry, a także wzrost poziomu kultury organizacyjnej firmy.

Działania edukacyjne

Program edukacyjny o zasięgu ogólnopolskim skierowany do uczniów szkół podstawowych, grona nauczycielskiego oraz rodziców. Jego celem jest edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych i bezpiecznego zachowania w pobliżu urządzeń energetycznych, a także popularyzacja zagadnień związanych z powstawaniem i dystrybucją energii elektrycznej. Program jest realizowany przez TAURON Dystrybucja od 2013 r., ale w 2017 r. nastąpiła zmiana jego formuły. Lekcje prowadzone w szkołach, na terenie działania spółki, zostały zastąpione przez multimedialną platformę edukacyjną, zawierającą scenariusze zajęć oraz szereg materiałów dydaktycznych. Część z nich jest przygotowana dla uczniów z niepełnosprawnością. Elementem programu są także zajęcia edukacyjne, odbywające się podczas różnych imprez plenerowych i naukowych oraz w placówkach edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością. W 2017 r. przeprowadziliśmy 13 takich zajęć dla kilku tysięcy uczestników.

Kampania edukacyjna realizowana w obszarach ATL: telewizja regionalna, radio lokalne i prasa o największym nakładzie w regionie. Działania są wsparte reklamą mobilną przy parafiach oraz postami na Facebooku i mailingiem. Kampania była realizowana w czerwcu 2017 r. i dotarła do ponad 4 milionów osób.

organizowana przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej przy wsparciu TAURONA jako partnera strategicznego. Kampania dotyczy certyfikatu OK SENIOR przyznawanego sprawdzonym produktom i usługom adresowanym do osób starszych. Zaangażowanie się TAURONA w akcję jest naturalną konsekwencją wieloletnich działań edukacyjnych skierowanych do osób starszych. Kampania trwała od września do grudnia 2017 r. i dotarła do ponad 5 milionów osób poprzez spoty/komunikaty telewizyjne, radiowe, prasowe oraz wykłady organizowane na uniwersytetach trzeciego wieku.

Spółka TAURON Wydobycie w 2017 r. zrealizowała kampanię edukacyjną skierowaną do przedszkolaków na terenie prowadzenia działalności wydobywczej Zakładów Górniczych: Jaworzna, Libiąża, Brzeszcz i Chrzanowa w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykorzystanie elementów odblaskowych.

Ze statystyk policyjnych wynika, że przyczyną wielu wypadków z udziałem dzieci jest to, że nie były one widoczne na drodze. Gdyby miały na sobie elementy odblaskowe, wielu z tych wypadków dałoby się uniknąć. Kamizelki realnie podnoszą poziom bezpieczeństwa – jak wynika z oficjalnych badań, różnica w odległości dostrzeżenia pieszego w odblasku i bez jest ogromna.

Mając na względzie bezpieczeństwo najmłodszych, przesłaliśmy do przedszkoli kamizelki odblaskowe wraz z plakatem promującym kampanię społeczną „Bezpieczni z TAURONEM”.

Gmina Liczba kamizelek Liczba przedszkoli
Brzeszcze 733 7
Jaworzno 2709 24
Libiąż 680 5
Chrzanów 100 1
SUMA 4222 36

Działania środowiskowe

Współudział w Obchodach Światowego Dnia Ziemi (współpraca z Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach). Głównym punktem imprezy jest kolorowa parada dzieci przebranych w stroje żabek. Inspiracją do stworzenia parady stało się odkrycie w Kopalni Wapienia Czatkowice skamieliny prażaby. Impreza jest skierowana do dzieci z terenu gminy Krzeszowice i jest największym wydarzeniem skierowanym do dzieci w całej gminie.

Bociany coraz częściej budują swoje gniazda na słupach energetycznych. Niestety, sieć energetyczna często zagraża ich życiu. Szczególnie nieizolowane przewody elektryczne mogą stanowić niebezpieczeństwo dla ptaków i ich młodych. Natomiast bocianie domostwo, rozrastając się rok po roku, potrafi ważyć nawet kilkaset kilogramów, stanowiąc przyczynę poważnych awarii sieci energetycznych.

Każdego roku gniazda oczyszczamy i wynosimy na specjalne kojce, powyżej przewodów, w których płynie energia. To pozwala młodym bocianom dorastać w bezpiecznym gnieździe, a TAURON Dystrybucja utrzymać sieci energetyczne w dobrym stanie technicznym. Dodatkowo organizujemy szkolenia dla swoich pracowników, aby wiedzieli, jak najlepiej opiekować się ptakami, profesjonalnie przygotować gniazdo i bezpiecznie umieścić je na platformie. Ranne zwierzęta, które na przykład wypadły z gniazda, są przewożone przez energetyków do specjalistycznych ośrodków. Wiele osób zatrudnionych w spółce zajmowało się także dożywianiem bocianów w czasie ubiegłorocznego ataku zimy.

Rozwijamy partnerstwa z ośrodkami akademickimi

TAURON podejmuje szereg inicjatyw mających na celu wypracowanie optymalnego, tj. odpowiadającego potrzebom działalności Grupy, modelu współpracy pomiędzy światem nauki a przemysłu. Celem współpracy z ośrodkami akademickimi jest skuteczne zapobieganie powstawaniu luki kompetencyjnej i pozyskiwanie przyszłych kadr, które będą miały świadomość wyzwań stojących przed energetyką jutra.

Współpraca obejmuje następujące uczelnie: Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Opolska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Częstochowska, Politechnika Krakowska, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Na mocy porozumień podpisanych z uczelniami – w ramach działań promujących kształcenie kadr dla energetyki – realizowane są inicjatywy dotyczące uzgadniania tematów badawczych do realizacji w formie prac dyplomowych i prac naukowo-badawczych, organizowania praktyk i staży studenckich, wzajemnego prezentowania i promowania osiągnięć, współpracy mającej na celu unowocześnianie procesów dydaktycznych i programów kształcenia, współpracy dotyczącej zatrudniania osób studiujących, absolwentów i absolwentek, organizowania i uczestnictwa w studiach podyplomowych, doktoranckich, szkoleniach specjalistycznych i innych formach podnoszenia kwalifikacji oraz inicjatywy dotyczące współudziału w realizacji wspólnych projektów badawczych.

TAURON od wielu lat współpracuje także z placówkami oświatowymi na terenie Polski. W ramach współpracy organizowane są wizyty edukacyjne dla uczniów (m.in. na stacjach elektroenergetycznych), panele dyskusyjne i prelekcje dla uczniów oraz grona nauczycielskiego, warsztaty rozwijające kompetencje społeczne czy praktyki zawodowe. Szkoły otrzymują także pomoc na doposażenie laboratoriów w sprzęt niezbędny do prowadzenia doświadczeń związanych z energią elektryczną z Fundacji TAURON.

Podopieczni mogą także liczyć na praktyki i staże w TAURONIE. W 2017 r. Grupa TAURON podpisała umowy patronackie dotyczące utworzenia klas o profilu technik energetyk (w Zespole Szkół w Libiążu) oraz górnik odkrywkowy (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach). Jest to odpowiedź firmy na tworzenie się luki generacyjnej i kompetencyjnej w strukturach spółek Grupy w tych właśnie zawodach.

Ponadto corocznie organizowany jest konkurs na najlepszą pracę magisterską. Zwycięzca mającej miejsce w 2017 r. IV edycji konkursu opracował koncepcję oraz wykonanie oprogramowania realizującego proces optymalizacji struktury hybrydowej elektrowni solarno-wiatrowej z magazynem energii, a także przeprowadził optymalny rozdział mocy w obiektach o określonym profilu dobowego obciążenia.

W ramach współpracy od 5 lat organizowane są również warsztaty Dziekanów Wydziałów Elektrycznych i Energetycznych oraz Dyrektorów Instytutów Badawczych z przedstawicielami spółek Grupy.

  DOBRA PRAKTYKA

  1. Akademia Wiedzy TAURON Dystrybucja
    Głównym założeniem, powstałej w 2009 r., Akademii Wiedzy TAURON Dystrybucja, jest promowanie spółki jako pożądanego pracodawcy, współpraca z uczelniami wyższymi, a także dzielenie się ze studentami praktyczną wiedzą, która stanowi uzupełnienie wiedzy teoretycznej.  Pracownicy spółki, pełniący jednocześnie funkcję trenerów wewnętrznych, przeprowadzają prelekcje dedykowane studentom uczelni technicznych, między innymi na Politechnice Częstochowskiej, Politechnice Śląskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wykłady skoncentrowane są na praktycznych przykładach opartych o doświadczenia oraz o charakter pracy na urządzeniach elektroenergetycznych. Umożliwiają poznanie specyfiki współczesnej energetyki i lepsze przygotowanie się do zawodu, dzięki czemu branża energetyczna staje się bardziej zrozumiała. W rezultacie wykłady co rok cieszą się dużą popularnością w środowisku studenckim.

Usprawniamy mechanizmy współpracy z naszymi dostawcami

Dostawcy to jedna z najliczniejszych grup interesariuszy TAURONA. Każdego roku w ramach Grupy prowadzimy tysiące przetargów, dlatego poprawa efektywności zakupów to nadal jedno z najważniejszych wyzwań realizowanych w Grupie TAURON.

W ramach centralizacji i optymalizacji zakupów w Grupie TAURON wdrożono System Wsparcia Organizacji Zakupowej zwany Platformą Zakupową Grupy TAURON. Platforma Zakupowa to nic innego jak swoista baza ogłoszeń o przetargach organizowanych przez 16 spółek Grupy. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom zasady udziału w przetargach są jasne, przejrzyste i jednolite dla wszystkich spółek TAURONA.

Wdrożono także system Elektronicznej Kwalifikacji Kontrahentów w Grupie TAURON oraz wyznaczono Kwalifikowane Kategorie Zakupowe. Wdrożenie tych procesów pozwoli na zmniejszenie pracochłonności na etapie prowadzenia postępowań przetargowych poprzez zmniejszenie ilości dokumentów potrzebnych do weryfikacji ofert, co w konsekwencji gwarantuje szybszy wybór najkorzystniejszej oferty.

Wśród licznych zalet elektronicznego procesowania kwalifikacji można wskazać prostszą i mniej formalną komunikację z dostawcami, oszczędność czasu po stronie zamawiającego, optymalizację kosztów dla wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie, a także efektywniejszy nadzór nad całym procesem kwalifikacji w rozproszonej organizacji. Baza Kwalifikowanych Kontrahentów (BKK) docelowo umożliwi dokonywanie bieżącej oceny współpracy z dostawcami, a poprzez stały dostęp do historii ocen pozwoli także kontrolować, czy współpraca z danym dostawcą poprawia się czy pogarsza. Z kolei przynależność do BKK to dla wykonawców prestiż, wygoda oraz oszczędność czasu i pieniędzy.

Istotną inicjatywą realizowaną w Grupie TAURON jest organizacja dni otwartych dla dostawców i kontrahentów. Blisko 1000 uczestników z 800 firm odwiedziło w 2017 r. konferencje „Dni otwartych drzwi dla potencjalnych kontrahentów Grupy TAURON” organizowane przez Spółki TAURON Ciepło sp. z o.o., TAURON Wytwarzanie S.A., TAURON Dystrybucja S.A., TAURON Wydobycie S.A.

Spotkania skierowane są do wszystkich potencjalnych podmiotów wykonawczych, dostawczych i producenckich, chcących współpracować ze spółkami Grupy. Celem tej nowej formy komunikacji z otoczeniem rynkowym jest poprawa przepływu informacji z kontrahentami oraz zapoznanie ich z procedurami przetargowymi.

W Grupie TAURON jesteśmy przekonani, że bez biznesu opartego na poszanowaniu praw człowieka nie ma możliwości współpracy z rynkiem na najwyższym poziomie.

Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia związków pomiędzy biznesem a prawami człowieka. Naturalną konsekwencją tej świadomości i jednoczesnego wspierania odpowiedzialnego oraz etycznego postępowania w biznesie było wdrożenie w życie „Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów Spółek Grupy TAURON”.

Decyzja operacyjna Dyrektora Wykonawczego ds. Zakupów i Administracji TAURON Polska Energia S.A. wprowadziła zmiany we wzorach SWZ oraz SIWZ, stanowiących załączniki do Regulaminu Udzielania Zamówień w Grupie TAURON, w wyniku których każdy kontrahent Spółek Grupy TAURON zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z „Kodeksem Postępowania dla Kontrahentów Spółek Grupy TAURON”.

Grupa TAURON oczekuje od kontrahentów, aby w odniesieniu do swoich pracowników przestrzegali poniższych zasad i praw człowieka, a także unikali wszelkich form ich naruszania.

Najważniejsze wartości z Platformy Zakupowej SWOZ pokazujące skalę funkcjonowania obszaru zakupów w Grupie TAURON:

PODSTAWOWE DANE ZA 2017 R. W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA
OBSZARU ZAKUPOWEGO GRUPY TAURON
Wartość wszystkich zamówień 4,35 mld zł
Liczba kontrahentów w bazie 30 000
Liczba kategorii zakupowych 648
Liczba lokalnych pozycji planu 11 000
Liczba postępowań zakupowych powyżej 14.000 € 4 700
Liczba zapytań elektronicznych e-RFX 9 700
Liczba zarejestrowanych umów i zamówień 15 200

W każdym kolejnym roku wskazywane zostają nowe kategorie kluczowe oraz skonsolidowane, w ramach których przywiązuje się szczególną wagę do finansowej optymalizacji zakupu.

Wykorzystanie narzędzi elektronicznych stanowi istotny element procesu poprawy efektywności w obszarze zakupów.

Statystyki w zakresie aukcji elektronicznych za rok 2017
Udział aukcji w % (w całości zakupów) 29,37%
Udział aukcji w PLN (w całości zakupów) 1,27 mld zł
Oszczędności z aukcji w % 12,10%
Oszczędności z aukcji w PLN 111 mln zł
Rozwiń Zwiń

Prowadzimy regularny dialog z otoczeniem

G4-26

Aby w jak najlepszym stopniu odpowiadać na potrzeby i oczekiwania interesariuszy, Grupa TAURON prowadzi aktywny dialog z otoczeniem.

W zależności od grupy interesariuszy dobierane są różne kanały kontaktu. W każdym przypadku staramy się, aby była to komunikacja wielostronna i aby nasi interesariusze mieli możliwość przekazywania informacji zwrotnej.

Sztandarowym przykładem prowadzonej polityki dialogu z otoczeniem jest opracowanie raportu rocznego. Podobnie jak w latach ubiegłych, w proces ten staraliśmy zaangażować jak najwięcej naszych interesariuszy. Dzięki temu otrzymaliśmy wiarygodną informację zwrotną dotyczącą zawartości naszej publikacji.

Na wyróżnienie z pewnością zasługuje również dialog z kadrą pracowniczą, w tym ze stroną społeczną. Tylko w 2017 r. w spółkach Grupy TAURON odbyło się w sumie 297 spotkań z organizacjami związkowymi. Ponadto, w strukturach spółki-matki funkcjonuje Rzecznik Dialogu Społecznego, będący swoistym łącznikiem między pracodawcą a stroną społeczną. Jego nadrzędnym zadaniem jest koordynowanie i prowadzenie działań w zakresie dialogu społecznego w Grupie TAURON oraz opracowanie koncepcji budowania porozumienia pomiędzy stronami dialogu.

Z racji prowadzonej działalności spółki Grupy TAURON organizują także spotkania ze społecznością lokalną. Wśród przykładów tego typu działań wymienić należy spotkanie przedstawicielstwa TAURON Wydobycie z mieszkańcami Mysłowic, których dwie dzielnice – Dziećkowice i Kosztowy – są szczególnie narażone na skutki prowadzonej pod miastem eksploatacji górniczej.

Przedmiotem spotkania było przedstawienie mieszkańcom zakresu prowadzonej i projektowanej w tym rejonie eksploatacji. Poinformowano ich co do zakresu prowadzonych robót i, co najważniejsze z ich punktu widzenia, procedur obowiązujących w procesie likwidacji szkód górniczych.

Na początku 2017 r. zainaugurowany został także cykl spotkań z dostawcami pn. „Dni otwarte dla wykonawcy”. Celem spotkań z potencjalnymi kontrahentami jest poprawa przepływu informacji oraz umożliwienie partnerom TAURONA zaplanowania i przygotowania swojego potencjału i portfela zamówień z odpowiednim wyprzedzeniem. Dni otwarte są organizowane przez różne spółki Grupy, prowadzące najwięcej przetargów w skali roku. Tylko w pierwszym spotkaniu w TAURON Ciepło wzięło udział blisko 200 przedstawicieli z ponad 120 firm.

Od lat TAURON organizuje także konferencje energetyczno-samorządowe. Mają one na celu rozszerzenie współpracy z partnerami z samorządów, środowiskiem naukowym i przedsiębiorczym oraz lepsze poznanie problemów nurtujących obie strony. Podczas konferencji omawiane są tematy związane z bezpieczeństwem energetycznym, kwestie iluminacji obiektów dla lepszej ich ekspozycji i poprawy bezpieczeństwa, oszczędnością energii, nowymi innowacyjnymi rozwiązaniami, propagowaniem wiedzy z zakresu energetyki i zagadnień prawnych.

Wyniki wyszukiwania: