Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Rola Grupy w zapewnieniu niezawodności i jakości dostaw energii

Grupa TAURON – jako największy dystrybutor energii elektrycznej oraz drugi największy sprzedawca i znaczący producent energii w Polsce – stanowi ważne ogniwo w utrzymaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski.

G4-4, G4-EU10EN-DMA: energia

Z tego względu naszym priorytetem od wielu lat jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii dla klientów oraz zbudowanie oferty produktów i usług dostosowanej do ich oczekiwań.

Produkcja energii w Grupie TAURON odbywa się w oparciu o różne technologie wytwórcze, jednak zdecydowana większość energii jest produkowana przez jednostki konwencjonalne – 5 elektrowni i 3 elektrociepłownie skupione w TAURON Wytwarzanie oraz TAURON Ciepło. W 2017 r. osiągalna moc zainstalowana wszystkich jednostek (konwencjonalnych oraz odnawialnych) należących do Grupy TAURON wyniosła ponad 6,15 GW, czyli porównywalnie do wcześniejszego roku (6,14 GW).

G4-EU1
Zainstalowana moc w MW według rodzaju wykorzystywanego paliwa ŁĄCZNIE
2015 2016 2017
Węgiel kamienny 5 672 5 314 5 314
Gaz ziemny i koksowniczy 85 160 160
Biomasa 190 190 215
Olej opałowy 90 132 132
Energia wiatru 201 201 201
Energia wodna 143 143 139
G4-EU1
Zainstalowana moc w podziale na typy jednostek wytwarzania: ŁĄCZNIE
2015 2016 2017
Elektrownie (MWe) 4 850 4 610 4 631
Elektrociepłownie (MWe) 281 347 347
Elektrociepłownie (MWt) 1 093 1 014 1 014
Ciepłownie (MWt) 156 169 169

W 2017 r. elektrownie, elektrociepłownie i ciepłownie Grupy TAURON wyprodukowały łącznie 18,41 TWh energii elektrycznej oraz 12,2 PJ energii cieplnej. To odpowiednio o 10 proc. i 6 proc. więcej niż w 2016 r.

TABELA G4-EU2 Ilość energii wyprodukowanej netto w podziale na główne źródło energii (oraz wymogi regulatora krajowego)

G4-EU2
Energia elektryczna
[GWh]
Ciepło [GJ]
2017 2016 2017 2016
Węgiel kamienny 14 840 13 444 9 223 147 8 851 974
Muł 172 122* 231 893 231 305
Gaz ziemny i koksowniczy 4,23 4,45 174 381 150 121
Biomasa 386 532 446 391 835 294
Energia wiatru 485 410 0 0
Energia wodna 426 377 0 0
Paliwa ciekłe 148 107 152 816 70 786
SUMA 16 462 14 997 10 228 629 10 139 480

* Poprawiono błąd edycyjny za rok 2016

Świadome i odpowiedzialne zarządzanie wpływem na środowisko naturalne i optymalizacją zużycia energii jest jednym z fundamentów działalności spółek Grupy TAURON. Ograniczanie zapotrzebowania na energię jest realizowane poprzez wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych i eliminowanie elementów energochłonnych. Ważnym aspektem gospodarki energetycznej jest również bieżące monitorowanie jej zużycia. Wszelkie zauważone nieprawidłowości, nietypowe wzrosty itd. są natychmiast analizowane, co pozwala na szybkie reagowanie.

G4-EN1
ŁĄCZNIE
2017 2016
SUROWCE NIEODNAWIALNE *
Węgiel netto [tony] 8 447 691 13 861 684
Węgiel produkcja netto [tony] 6 449 799
Muł [tony] 263 352 177 816
Gaz ziemny [m3] 9 433 495 8 409 358
Olej opałowy [tony] 43 664 30 318
Olej napędowy [m3] 9 701 1 739
Wapień [tony] 360 891 2 024 931
Wapień produkcja [tony] 1 580 844
ŁĄCZNE ZUŻYCIE (PRODUKCJA)
SUROWCÓW NIEODNAWIALNYCH
[m3] 9 443 196 8 411 097
[tony] 17 146 241 16 094 749
SUROWCE ODNAWIALNE
Agro [tony] 98 039 129 600
Leśna [tony] 300 802 415 480
ŁĄCZNE ZUŻYCIE
SUROWCÓW ODNAWIALNYCH
[tony] 398 841 545 080

* w stosunku do 2016 r. rozdzielono w tabeli wolumen węgla kamiennego i wapienia wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej i ciepła od wolumenu węgla kamiennego i wapienia produkowanego przez spółki Grupy. Zmianie uległa forma prezentacji danych celem umożliwienia lepszego zrozumienia skali działania obu obszarów odrębnie

G4-EN3
[GJ] ŁĄCZNIE
2016 2017
biomasa 6 439 734 4 644 875
energia wiatrowa 118 644 120 787
energia wodna 23 235 24 040
SUMA 6 581 613 4 789 702
G4-EN3
[GJ] ŁĄCZNIE
2016 2017
energia elektryczna 8 081 212 8 256 563
energia cieplna 1 221 360 1 354 815
SUMA 9 302 573 9 611 378
G4-EN3
[GJ] ŁĄCZNIE
2016 2017
energia elektryczna 55 548 102 60 280 038
energia cieplna 10 139 480 10 117 922
SUMA 65 687 583 70 397 960

Większe zużycie energii na potrzeby własne to wyższe koszty. Między innymi z tego względu spółki Grupy TAURON optymalizują procesy, aby zmniejszyć ich energochłonność. Ważną rolę w poprawie efektywności energetycznej odgrywa monitorowanie zużycia energii w urządzeniach na poszczególnych etapach wytwarzania. W warunkach, w których zapotrzebowanie na energię jest niższe niż zdolności wytwórcze, elektrownie wykorzystują jednostki charakteryzujące się najkorzystniejszymi wskaźnikami techniczno-ekonomicznymi.

Podejmowane konsekwentnie działania przyniosły zakładane rezultaty – w 2017 r. zmalał wskaźnik energochłonności dla spółek produkcyjnych.

TABELA G4-EN5 Energochłonność

G4-EN5
TAURON
Wytwarzanie
TAURON
Ciepło
TAURON
Ekoenergia
2017 2016 2017 2016 2017 2016
Wskaźnik energochłonności 11,12% 11,17% 7,23% 8,61% 4,61% 5,24%

Jakość i niezawodność dostaw energii jest ściśle powiązana z inwestycjami na modernizację i odbudowę majątku sieciowego tak, aby minimalizować awaryjność i straty w dystrybucji energii. Grupa intensywnie inwestuje w majątek sieciowy oraz poprawia wskaźniki jakościowe dostaw.

G4-EU4 Długość naziemnych i podziemnych linii transmisyjnych i dystrybucyjnych według systemu regulacyjnego (km)

G4-EU4
Długość linii przesyłowych i dystrybucyjnych [km]
Linie przesyłowe 44
Linie dystrybucyjne 185 113
RAZEM 185 157
Długość linii przesyłowych i dystrybucyjnych Naziemne [km] Podziemne [km]
Linie 220 kV 44 0
Linie 110 kV 10 969 130
Linie SN 40 674 23 902
Linie nN 71 902 37 536
Przyłącza nN 33 404 13 183
Linie oświetlenia ulicznego 30 772 7 673
RAZEM 187 765 82 424
EU-DMA: dostępność i niezawodność

TAURON Dystrybucja od kilku lat konsekwentnie inwestuje w modernizację i rozbudowę sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej. Planowane nakłady w horyzoncie dziesięcioletnim z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę istniejącej sieci (bez przyłączeń) kształtują się na poziomie 12,6 mld zł. Każdego roku realizujemy tysiące projektów, których głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa, niezawodności oraz jakości dostaw energii elektrycznej. Co roku TAURON Dystrybucja realizuje ponad 60 tys. umów o przyłączenie, aktywnie odpowiadając na potrzeby inwestycyjne klientów. Realizowane inwestycje związane z budową nowych stacji czy też rozbudową sieci zapewniają najwyższe standardy jakościowe dostarczanej energii elektrycznej do odbiorców wrażliwych na przerwy w dostawach energii czy też klientów lokujących swoją działalność w rozbudowywanych strefach ekonomicznych. Realizowane programy inwestycyjne, jak również prace eksploatacyjne na sieci elektroenergetycznej, nakierowane są przede wszystkim na poprawę niezawodności usług dystrybucyjnych.

Czynnikami generującymi potrzebę dużych inwestycji w sektorze dystrybucji jest modernizacja istniejącego majątku oraz zmiana topologii i technologii sieci – głównie w obszarze linii średnich i niskich napięć – oraz dążenie do wdrażania inteligentnych rozwiązań (smart). Obecny stan sieci dystrybucyjnych jest podstawowym czynnikiem wpływającym na niezawodność. Poziom strat sieciowych może stanowić ograniczenie dla rozwoju energetyki rozproszonej oraz funkcjonowania prosumentów. Wykorzystujemy nowoczesne systemy informatyczne zarządzania majątkiem do budowy i oceny wpływu strategii inwestycyjnych na osiąganie celów długoterminowych. Ma to na celu kierowanie nakładów inwestycyjnych w miejsca mające największy wpływ na poprawę bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i efektywności funkcjonowania sieci dystrybucyjnej, w tym poprawę wskaźników jakościowych energii elektrycznej.

EU-DMA: badania i rozwój
Dystrybucja Energii systemy informatyczne wspomagające zarzadzanie dystrybucję energii ZMS, dzienniki elektroniczne, rozwój systemów SCADA, Dostosowanie systemu SYNDIS SCADA WN, SCADA nN, ELIOT, mobilne zlecenia OTS,Contactis Awarie, SOP, REZIP, MEZDOP 27 972 576,40 32 912 610,40 zł
jakość energii System Monitorowania Jakości Energii, Projekt SOPJEE PBSE, laboratorium JEE 2 307 906,00
poprawa diagnostyki sieci Wdrożenie i monitorowanie diagnostyki sieciowej, projekt ZDSD PBSE, siatki Bragga 770 508,00
systemy wspomagające pracę brygad narzędzia poprawiające efaktywaność zabiegów eksploatacyjnych i usuwania awarii, symutor szkoleniowy VR 499 630,00
Analizy techniczne optymalizacja róznicy bilansowej, szadź, zabezpieczenia, przepięcia 224 850,00
dynamiczne zarządzanie obciążeniami dynamiczne zarządzanie obciążeniami linii dystrybucyjnych WN – system DOL 1 137 140,00
TECHNOLOGIE PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI (np. mikrosiatki, inteligentne sieci) Obrazowanie linii napowietrznych System oblotów linii napowietrznych WN i SN 3 260 247,00 4 147 287,00 zł
obszary modelowe rozwój SCADA CIM, Wykorzystanie układów bilansujących na stacjach SN nN do prowadzenia ruchu sieci 665 000,00
nowe technologie do ograniczenia przerw Mobilne Urządzenie Zasilające (MUZ) 222 040,00
INNOWACYJNE USŁUGI POWIĄZANE Projekt e-BUS Magazynowanie energii w mobilnej infrastrukturze 203 600,00 234 000,00 zł
Projekt ProInterface Opracowanie intefejsu energoelektronicznego dla poprawy parametrów jakości energii elektrycznej i przyłaczania prosumentów 30 400,00

Inwestowanie w rozwój i modernizację sieci znajduje swoje odzwierciedlenie we wskaźnikach planowanego średniego czasu trwania przerw w dostawach energii (SAIDI) oraz częstości ich występowania (SAIFI). W stosunku do 2016 r. oba uległy znacznej poprawie. Średni czas trwania planowanych przerw w dostawie energii w 2017 r. skrócił się o ponad 5 min w stosunku do 2016 r. Średni czas trwania nieplanowanych przerw w dostawach energii uległ natomiast wydłużeniu z uwagi na orkany, które przeszły nad Polską w 2017 r.

G4-EU29 Średni czas trwania przerw w dostawie energii

G4-EU29
TAURON Dystrybucja SAIDI minuty / odbiorcę / rok
2016 2017
Planowane 53,05 48,4
Nieplanowane bez katastrofalnych 134,85 219,67
Nieplanowane z katastrofalnymi 135,08 238,41

Znacznemu zmniejszeniu uległa także planowana średnia częstość przerw w dostawach energii.

G4-EU28 TABELA Częstość przerw w dostawie energii

TAURON Dystrybucja SAIFI liczba przerw / odbiorcę / rok 2016 2017
Planowane 0,4 0,31
Nieplanowane bez katastrofalnych 2,57 3,29
Nieplanowane z katastrofalnymi 2,57 3,3

Ostatnie lata to intensywna rozbudowa i modernizacja posiadanej infrastruktury dystrybucyjnej wraz z budową nowoczesnych dyspozytorni mocy oraz usprawnianiem pracy brygad. Wszystkie te działania mają na celu poprawę niezawodności sieci, uzyskanie lepszych parametrów jakościowych energii elektrycznej oraz skrócenie przerw w jej dostawach.

Dystrybucja energii elektrycznej na duże odległości nieodłącznie wiąże się z występowaniem strat sieciowych. Wyeliminowanie ich jest niemożliwe do osiągnięcia, jednak wskutek prowadzonych inwestycji, modernizacji i konserwacji TAURON Dystrybucja z roku na rok poprawia efektywność procesu dystrybucji. W 2015 r. poziom strat energii (rozumianej jako suma strat technicznych i nietechnicznych) po raz pierwszy spadł poniżej 5% i od tego czasu sukcesywnie malał. W 2017 r. straty sieciowe wyniosły 4,42%.

G4-EU12 Straty przesyłowe i dystrybucyjne jako procent całkowitej energii przesłanej/dystrybuowanej

G4-EU12
Straty dystrybucyjne, z wyszczególnieniem przyczyn strat* [MWh]
2013 2014 2015 2016 2017
Straty techniczne 2 276 060 2 169 444 2 143 843 2 099 184 2 112 678
Straty nietechniczne 723 029 594 679 447 327 506 819 322 860
STRATY ŁĄCZNIE 2 999 089 2 764 123 2 591 170 2 606 003 2 435 538
% obliczany jest jako stosunek sumy strat w dystrybucji do całkowitej energii na wejściu w ciągu roku. 5,69% 5,31% 4,91% 4,89% 4,42%

Warto zaznaczyć, że do strat nietechnicznych, wynikających między innymi z błędów układów pomiarowych lub nieprawidłowej ewidencji sprzedanej energii, zalicza się również nielegalny pobór energii z sieci (kradzieże prądu). TAURON Dystrybucja prowadzi, we współpracy z Policją, akcję społeczną „Włącz stop dla nielegalnego poboru energii elektrycznej” zwalczającą występowanie tego zjawiska.

EU-DMA: informacja

  Dobra praktyka

  1. Akcja społeczna „Włącz stop dla nielegalnego poboru energii elektrycznej”
    Akcja skierowana w szczególności do Policji, Straży Miejskiej, zarządców nieruchomości i klientów TAURON Dystrybucja ma na celu poprawę bezpieczeństwa klientów i ciągłości dostaw energii elektrycznej poprzez walkę ze zjawiskiem nielegalnego poboru energii elektrycznej (NPEE). W kampanię zaangażowało się także Centrum Inspekcji Energetycznej. W 2017 r. odbyło się 6 konferencji, w tym dwie w województwie dolnośląskim, trzy w województwie małopolskim i jedna w województwie śląskim, dotyczących przeciwdziałania NPEE. W rezultacie przeszkolono 500 policjantów i zarządców nieruchomości w zakresie podstaw wykrywania i zwalczania zjawiska nielegalnego poboru energii elektrycznej.

Dążymy do innowacyjności

EU-DMA: badania i rozwój

W dłuższej perspektywie czasowej budowanie przewagi konkurencyjnej w sektorze energetycznym nierozerwalnie wiąże się z innowacyjnością. Z tego względu prowadzone są między innymi działania zmierzające do nawiązania trwałej współpracy ze start-upami i wdrażania w życie najbardziej rentownych projektów. TAURON promuje także innowacyjną kulturę organizacyjną mającą na celu angażowanie pracowników w zgłaszanie nowatorskich projektów i inicjatyw.

Priorytetowe kierunki działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej wskazane w Strategii zostały odzwierciedlone w realizowanych w 2017 r. pracach nad przygotowaniem Strategicznej Agendy Badawczej – SAB. Dokument ten stanowi przełożenie celów wskazanych w Strategii na „mapę drogową” działalności B+R+I w Grupie Kapitałowej TAURON, ujmując specyfikę wyzwań w każdym z czterech kierunków i jednocześnie wychodząc w przyjętych ramach czasowych poza perspektywę aktualnie obowiązującej Strategii.

Dokument SAB zawiera opisy obszarów badawczych, planowanych rezultatów i listy inicjatyw w ramach każdego z 4 portfeli projektów B+R:

Jednym z głównych projektów w ramach tego portfela jest projekt MOBISTYLE. Nadrzędnym celem projektu jest wprowadzenie na rynek rozwiązań technologicznych, które pozwolą pozytywnie wpłynąć na zachowania i zdrowie klientów poprzez podniesienie ich świadomości energetycznej.

W skład kluczowych projektów badawczo-rozwojowych tego portfela zalicza się projekt PROmoc. Zadaniem projektu PROmoc jest wygenerowanie korzyści z efektywnego zarządzania mocą dla trzech uczestników rynku: klienta, firmy energetycznej kontraktującej energię elektryczną oraz podmiotu zarządzającego bezpieczeństwem krajowego systemu energetycznego.

Projektem, który łączy działania spółek TAURON Polska Energia, TAURON Dystrybucja, TAURON Ekoenergia i TAURON Sprzedaż, jest projekt M-GRID 2.0. Celem projektu jest rozwinięcie technologii tworzenia lokalnych sieci elektroenergetycznych, których głównymi zaletami są ograniczenie strat przesyłu, poprawa niezawodności i elastyczności systemu.

Pozwalający na określenie nowych ram funkcjonowania obszaru wielkoskalowego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, jak również wydobycia węgla kamiennego i innych surowców wydobywanych w Grupie TAURON. Jednym z bardziej istotnych projektów badawczych jest projekt CO2-SNG, obejmujący swym zakresem chemiczną akumulację energii poprzez produkcję metanu z wychwyconego CO2 w procesie spalania w kotle energetycznym i wodoru produkowanego z nadmiarowej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Wyniki wyszukiwania: