Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Otoczenie konkurencyjne

Obecnie na polskim rynku energetycznym, oprócz Grupy TAURON, działają 3 duże zintegrowane pionowo grupy energetyczne: PGE, ENEA oraz ENERGA.

EBITDA mln zł

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej do odbiorców końcowych

Liczba odbiorców dystrybucji

Liczba odbiorców energii elektrycznej

Sprzedaż – liczba klientów 

Wytwarzanie

W 2017 r. produkcja energii elektrycznej brutto w Polsce wyniosła 165 852 GWh (wzrost o 1,98% w stosunku do roku poprzedniego), natomiast krajowe zużycie energii elektrycznej brutto sięgnęło 168 139 GWh i było większe o 2,13% w porównaniu z 2016 r. Wzrost krajowego zużycia energii elektrycznej był niższy niż tempo wzrostu PKB w 2017 r., które według szacunków GUS wynosiło 4,6%.

Udział zintegrowanych grup energetycznych w wolumenie energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w 2017 roku

Źródło(źródło: raport Prezesa URE na podstawie danych Min. Energii i URE)

Struktura produkcji energii elektrycznej w 2017 r. nie zmieniła się znacząco – blisko 80% energii wytworzono w oparciu o węgiel kamienny i brunatny, a 10% pochodziło ze źródeł odnawialnych. Grupa TAURON należy do największych wytwórców energii elektrycznej w kraju, którzy dysponują blisko 2/3 mocy zainstalowanej. Ich łączny udział w produkcji wyniósł 69%. Uwzględniając to kryterium, Grupa TAURON była trzecim producentem energii elektrycznej w kraju z udziałem sięgającym 11%. Pozostałe krajowe grupy miały następujący udział w wolumenie wprowadzonej do sieci energii elektrycznej:

W wyniku zamknięcia w 2017 r. procesu przejęcia przez PGE aktywów EdF i przejęcia przez ENEA aktywów ENGiE wzrósł stopień koncentracji podmiotów na rynku wytwarzania.

Aktywa wytwórcze Grupy Kapitałowej TAURON skoncentrowane są w południowej Polsce. W tym też regionie znajdują się złoża węgla kamiennego, którym opalane są elektrownie i elektrociepłownie Grupy. Położenie aktywów wytwórczych w pobliżu złóż węgla pozwala na optymalizację kosztów związanych z transportem tego surowca.

Aktywa wytwórcze Grupy Kapitałowej TAURON to w 90% jednostki opalane węglem kamiennym, z czego 10% stanowią jednostki nowoczesne – wysokosprawne. Na elektrownie wiatrowe przypada 4% mocy zainstalowanej w Grupie, na elektrownie wodne niemal 3%, zaś na jednostki wytwórcze opalane biomasą – 3%.

Dystrybucja

Grupa Kapitałowa TAURON jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju, zarówno pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej, jak i liczby klientów. Udział TAURON Dystrybucja w dystrybucji energii elektrycznej do klientów końcowych w 2017 r. utrzymał się na podobnym poziomie jak w roku poprzednim, czyli ok. 39% (uwzględniając 4 największych dystrybutorów). Sieci dystrybucyjne Grupy obejmują swoim zasięgiem ponad 18% powierzchni kraju.

Grupa TAURON jest liderem na polskim rynku pod względem liczby klientów segmentu dystrybucji oraz wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej.

Działalność dystrybucyjna, ze względu na specyfikę segmentu (działalność koncesjonowana), jest źródłem istotnych, stabilnych i przewidywalnych przychodów Grupy. Obszar, w ramach którego dystrybuujemy energię elektryczną, charakteryzuje się znaczącym uprzemysłowieniem i gęstym zaludnieniem. Wpływa to na relatywnie wysoki popyt na energię elektryczną zarówno wśród gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorców.

Liczba klientów Segmentu Dystrybucja w 2017 r. przekraczała 5,5 mln.

Sprzedaż

Grupa Kapitałowa TAURON jest drugim – po Grupie Kapitałowej PGE – sprzedawcą energii elektrycznej w Polsce z udziałem w rynku na poziomie około 25% (30%, uwzględniając tylko 4 zintegrowane pionowo Grupy Energetyczne). W 2017 r. osiągnęliśmy poziom sprzedaży detalicznej energii elektrycznej 34,9 TWh (32 TWh w 2016 r.).

Liczba klientów Segmentu Sprzedaż w 2017 r. to ok. 5,4 mln.

Poszczególne grupy energetyczne w segmentach sprzedaży energii elektrycznej związane są geograficznie przede wszystkim z obszarami, na których operują ich spółki dystrybucyjne (OSD) – dotyczy to zwłaszcza klientów zaliczanych do gospodarstw domowych oraz małych firm. Obowiązek zatwierdzania przez Prezesa URE taryf dla gospodarstw domowych ogranicza konkurencję na tym rynku. Sprzedawcy energii elektrycznej konkurują ofertą usług i produktów dodanych do energii elektrycznej. W przypadku klientów biznesowych i instytucjonalnych walka konkurencyjna odbywa się zarówno w zakresie cen energii elektrycznej, jak i usług (produktów) dodanych.

Mix paliwowy

Produkcja energii elektrycznej / w tym OZE [TWh]

250 / 82

Główne kierunki strategiczne

Plan Strategiczny (2018-2020):

 • Digitalizacja
 • Orientacja na klienta
 • Efektywność operacyjna
 • Wzrost w segmencie OZE i sieci
 • Uproszczenie struktury Grupy (gł. Ameryka Południowa)

Kierunki innowacji:

 • E-mobility
 • Systemy magazynowania
 • Demand Respond

Mix paliwowy

Produkcja energii elektrycznej / w tym OZE [TWh]

581 / 56

Główne kierunki strategiczne

Koncentracja na:

 • Efektywności energetycznej
 • OZE
 • Technologii cyfrowej i nowych biznesach

Kierunki innowacji:

 • Start-upy
 • Prognozowanie cyberataków
 • Smart Home
 • Smart City

Mix paliwowy

Produkcja energii elektrycznej / w tym OZE [TWh]

15 / 15

Główne kierunki strategiczne

Strategia koncentruje się na nowym świecie energetyki:

 • Klientocentryczność
 • OZE
 • Energia rozproszona
 • Efektywność energetyczna
 • Lokalne systemy energetyczne
 • Rozwiązania cyfrowe

Kierunki innowacji:

 • E-mobility
 • Inteligentne liczniki
 • Inteligentny dom przyszłości
 • Rozwiązania oparte o IoT

Mix paliwowy

Produkcja energii elektrycznej / w tym OZE [TWh]

450 / 77

Główne kierunki strategiczne

Koncentracja na:,OZE

 • Efektywności energetycznej
 • OZE
 • Technologii cyfrowej i nowych biznesach

Kierunki innowacji:

 • E-mobility
 • Bezpieczeństwo w oparciu o IoT
 • Smart City

Mix paliwowy

Produkcja energii elektrycznej / w tym OZE [TWh]

79 / 8

Główne kierunki strategiczne

 • Wzmocnienie pozycji na Półwyspie Iberyjskim
 • Klientocentryczność
 • E-rozwiązania
 • Inteligentne sieci
 • Dekarbonizacja
 • Bezpieczeństwo dostaw

Kierunki innowacji:

 • Efektywność energetyczna
 • E-mobility (systemy ładowania)

Mix paliwowy

Produkcja energii elektrycznej / w tym OZE [TWh]

202 / 11

Główne kierunki strategiczne

Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw poprzez:

 • Elastyczne elektrownie (również gotowość do wytwarzania)
 • Technologie magazynowania energii elektrycznej

Mix paliwowy

Produkcja energii elektrycznej / w tym OZE [TWh]

63 / 5

Główne kierunki strategiczne

Kluczowe cele na 2018:

 • Rozwój energetyki jądrowej
 • Wzrost sprzedaży w spółkach
 • Dostosowanie się do zachodzących zmian: e-mobility, magazynowanie
 • Poprawa kanałów sprzedaży i usług w segmencie detalicznym

Kierunki innowacji:

 • E-mobility

Mix paliwowy

Produkcja energii elektrycznej / w tym OZE [TWh]

50 / 8

Główne kierunki strategiczne

 • Orientacja na klienta
 • Nowy pomysł na rynek energii, energię i bezpieczeństwo
 • Podwojenie udziału mocy z OZE z 19% (w 2012 r.) do 40% w 2020 r.
 • Rozwój sieci dla bezpieczeństwa systemu energetycznego
 • Innowacyjne produkty dla domu i biznesu (zarządzanie energią, optymalizacja)
 • Ograniczenie ryzyk poprzez restrukturyzację aktywów wytwórczych

Kierunki innowacji:

 • Idea Connected Home
 • Smart City
 • Connected Mobility
 • Virtual Power Plant

 

Mix paliwowy

Produkcja energii elektrycznej / w tym OZE [TWh]

127 / 43

Główne kierunki strategiczne

 • Lider zrównoważonej produkcji (w latach 2016-2020 wzrost mocy zainstalowanej ze źródeł odnawialnych o ponad 2300 MW)
 • Działania efektywne ekonomicznie (ROCE ≥9%)
 • Zaangażowanie pracowników

Kierunki innowacji:

 • Rozwiązania dla energetyki wodnej (ograniczenie wpływu na środowisko, zwiększenie efektywności)
 • Rozwiązania smart (aplikacja dla klientów z AMI, rozwiązania smart dla sieci dystrybucyjnej umożliwiające współpracę w 100% z OZE)

Mix paliwowy

Produkcja energii elektrycznej / w tym OZE [TWh]

56,7 / 2,2

Główne kierunki strategiczne

 • Budowanie wartości dla akcjonariuszy i kluczowa rola w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju
 • Lider wytwarzania aktywnie wykorzystujący szanse rozwoju
 • Niezawodny i aktywny dostawca mediów i usług
 • Najbardziej efektywna i elastyczna grupa energetyczna w Polsce
 • Lider rozwoju nowych modeli biznesowych i segmentów działalności
 • Nowa strategia dla aktywów ciepłowniczych

Kierunki innowacji:

program scoutingowy ukierunkowany na:

 • Optymalizację prowadzonej działalności
 • Magazynowanie energii i czyste technologie wytwórcze
 • Technologie informatyczne i komunikacyjne
 • Wzbogacanie surowców oraz utylizacja odpadów
 • Ograniczenie problemu smogu
 • Monitorowanie infrastruktury przemysłowej z powietrza i z ziemi

Mix paliwowy

Produkcja energii elektrycznej / w tym OZE [TWh]

20,9 / 1,8

Główne kierunki strategiczne

Cele strategiczne w ramach perspektyw:

 • Właściciela (silna pozycja na rynku, relacje z klientem, bezpieczeństwo finansowe, wysoka marżowość, innowacyjność)
 • Klienta (wsparcie klienta, atrakcyjna relacja jakości do ceny, adresowanie produktów, rzetelny i innowacyjny dostawca, dopasowana oferta)
 • Procesów (optymalizacja, dopasowanie produktów, sprawna współpraca z klientem)
 • Rozwoju (nowoczesny ład organizacyjny, zrównoważone inwestycje)

Kierunki innowacji:

 • Pozyskiwanie i przetwarzanie danych i informacji pomiarowych
 • E-mobility (stacje ładowania)

Mix paliwowy

Produkcja energii elektrycznej / w tym OZE [TWh]

4,2 / Produkcja ee / w tym OZE [TWh]1,5

Główne kierunki strategiczne

Rozwój nowoczesnej infrastruktury energetycznej poprzez:

 • Rozbudowę inteligentnej i niezawodnej sieci dystrybucji
 • Rozwój infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu
 • Utrzymanie silnej pozycji w zakresie OZE

Kierunki innowacji:

 • Technologie magazynowania energii
 • Miejska sieć przyszłości, niezawodność i optymalizacja pracy sieci SN i nN (wykorzystanie danych z systemu AMI)

 

Mix paliwowy

Produkcja energii elektrycznej / w tym OZE [TWh]

73,2 / 22,4

Główne kierunki strategiczne

Tworzenie nowych rozwiązań dla klientów – lider technologii energetycznych i rozwoju aplikacji. Strategia opiera się na:

 • Zmianach klimatu
 • Efektywności zasobów
 • Urbanizacji, cyfryzacji i nowych technologiach
 • Zwiększonej roli klienta

Kierunki innowacji:

 • Magazynowanie energii (największy magazyn oparty na bateriach litowo-jonowych)
 • Nowe rozwiązania w zakresie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych

Mix paliwowy

Produkcja energii elektrycznej / w tym OZE [TWh]

18,4 / 1,3

Główne kierunki strategiczne

 • Zapewnienie stabilności finansowej
 • Budowa silnej grupy kapitałowej w oparciu o trzy filary
 • Wdrożenie zmian organizacyjnych wspierających realizację strategii

Kierunki innowacji:

 • Magazynowanie energii – chemiczna akumulacja energii
 • Zgazowanie paliwa
 • Zarządzanie bilansem energetycznym i preferencjami Klientów
 • E-mobility
 • Smart home
 • Energetyka rozproszona
 • Współpraca ze start-upami

Więcej na temat innowacji TAURON.

Wyniki wyszukiwania: