Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

W trosce o środowisko naturalne

Jesteśmy świadomi tego, że nasza działalność wpływa na środowisko naturalne.

G4-14EN-DMA: materiały

Z tego względu spółki należące do Grupy podejmują szereg działań – zarówno tych wymaganych regulacjami krajowymi i unijnymi, jak i wykraczających poza przepisy prawne – zmierzających do minimalizacji negatywnego oddziaływania na otoczenie. Zakłady i jednostki wytwórcze przynależące do Grupy TAURON od wielu lat prowadzą działalność prośrodowiskową.

Rozpoczęliśmy ją na długo przed wprowadzeniem unijnych wymogów. Najlepszym na to dowodem jest Elektrownia Siersza, będąca pierwszą polską elektrownią zawodową, która w 2000 r. wdrożyła system zarządzania środowiskowego według normy PN-EN 14001. W następnych latach dołączały do niej kolejne jednostki wytwórcze, obecnie wchodzące w skład Grupy.

W sposób odpowiedzialny zarządzamy zasobami tworzącymi nasz kapitał naturalny.

Mając na uwadze istotność tych zagadnień, w lipcu 2017 r. Zarząd TAURON Polska Energia przyjął dokument pn. Polityka Środowiskowa Grupy TAURON, który kompleksowo odnosi się do wszelkiego rodzaju aktywności realizowanych w Grupie wiążących się z oddziaływaniem na środowisko i korzystaniem z jego zasobów zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Polityka Środowiskowa Grupy TAURON określa podstawowe ramy i zasady uwzględniające aspekty środowiskowe w procesach realizowanych przez poszczególne Obszary biznesowe Grupy TAURON, w celu zapewnienia spójności i kompletności podejścia, jednolitego zrozumienia oraz koordynacji działań w obszarze środowiskowym.

Minimalizacja negatywnych oddziaływań na środowisko

EN-DMA: emisje

Minimalizacja negatywnych oddziaływań na środowisko jest skutecznie realizowana przy uwzględnieniu specyfiki sektora, rozwoju techniki oraz dostępu do technologii przyjaznych środowisku.

Grupa TAURON na bieżąco monitoruje główne aspekty bezpośredniego i pośredniego wpływu na środowisko swojej działalności operacyjnej.

G4-EN31G4-EN19

Efekty związane z realizacją wieloletniego planu inwestycyjnego – związanego z dostosowaniem konwencjonalnych źródeł w TAURON Wytwarzanie do spełniania zaostrzonych wymagań w zakresie emisji do powietrza – pozwoliły w 2017 r. na pracę jednostek wytwórczych z wartościami znacznie poniżej obowiązujących obecnie standardów emisyjnych NOX, SO2, pyłów i niejednokrotnie już blisko wartości przyszłościowych wymagań środowiskowych.

Poniższa tabela przedstawia wielkości emisji NOX, SO2, pyłów i CO2 za 2017 r. z energetycznego spalania paliw dla wybranych spółek Grupy Kapitałowej TAURON.

TABELA G4-EN21 Emisje związków NOX, SOX i innych substancji do powietrza

G4-EN21
ŁĄCZNIE
2017 2016 2015
NOX 16 104 589 15 131 265 19 046 257
SOX 16 910 919 15 595 497 26 016 907
Pył całkowity 1 000 960 995 123 1 312 306
Inne * 36 999 964 30 074 459 12 240 747
Suma wszystkich emisji
do powietrza [kg]
71 016 432 61 796 344 58 616 217

* Inne: obejmują emisje substancji do powietrza takich jak: HCl, HF, tlenek węgla, amoniak, metan, metale. Duża różnica w pozycji „Inne” w stosunku do 2015 roku wynika z tego, że w 2016 i 2017 roku w ramach obszaru TAURON Wydobycie ujmowano Zakład Górniczy Brzeszcze.

Wzrost emisji jest związany ze wzrostem produkcji względem roku 2016, natomiast wciąż są to wielkości znacznie poniżej poziomów określonych jako maksymalne dopuszczalne roczne ładunki substancji wprowadzanych do powietrza,. Powyższe wynika z faktu, że wszystkie pracujące jednostki wytwórcze TAURON Wytwarzanie i TAURON Ciepło osiągają poziom stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu poniżej wartości dopuszczalnych, a poziomy stężeń SO2 i NO2 dla bloków klasy 200 MW i kotłów biomasowych są już obecnie zbliżone do wartości granicznych określonych w Konkluzjach BAT, które będą obowiązywały od 2021 r.

Na uwagę zasługuje natomiast fakt, że w sektorze energetyki konwencjonalnej odnotowano nieznaczne ograniczenie zużycia wody na jednostkę produkcji energii elektrycznej i ciepła.

TABELA G4-EN5 Energochłonność

G4-EN5
TAURON
Wytwarzanie
TAURON
Ciepło
TAURON
Ekoenergia
2017 2016 2017 2016 2017 2016
Wskaźnik energochłonności 11,12% 11,17% 7,23% 8,61% 4,61% 5,24%

Grupa TAURON na bieżąco monitoruje główne aspekty bezpośredniego i pośredniego wpływu na środowisko swojej działalności operacyjnej, w tym emisje substancji mających wpływ na zmiany klimatu.

TABELA G4-EN15 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 1)

G4-EN15 EN-DMA: emisje

SUMA ŁĄCZNIE
2017 2016
Emisja związana z wytwarzaniem energii elektrycznej 15 410 568 13 895 610
Emisja związana z wytwarzaniem ciepła 1 166 062 1 039 749
Emisja z wycieków gazów, w tym związana z wystąpieniem awarii 1 644,50 0,00415
Emisje związane z transportem materiałów, produktów i odpadów 25 966 142,2
Suma emisji bezpośrednich 16 604 240 14 935 501
Emisja biogenna 446 862 645 236

Względem roku 2016 rozszerzono zakres raportowanych danych w zakresie gazów cieplarnianych. Dane rozszerzono o emisje tych substancji, które nie są objęte tzw. systemem handlu emisjami, ale są również gazami mającymi wpływ na warstwę ozonową lub charakteryzują się wysokim współczynnikiem ekwiwalentnej emisji dwutlenku węgla.

Dobre praktyki w zakresie odpadów procesowych

Poszukiwanie rozwiązań zmierzających do wdrożenia zasad Gospodarki obiegu zamkniętego w Grupie TAURON.

EN-DMA: odpady i ścieki

W trosce o środowisko naturalne Grupa TAURON minimalizuje ilość deponowanych w środowisku odpadów poprzez wprowadzanie ich na rynek do wykorzystywania jako substytutów materiałów naturalnych.

Grupa TAURON dokłada najwyższych starań, by jakość wytwarzanych ubocznych produktów spalania oraz ubocznych produktów wydobycia była jak najlepsza w celu ich ponownego wykorzystania w różnych gałęziach przemysłu.

G4-EN23

Odpady wytwarzane w Grupie TAURON wykorzystuje się w branżach: budowlanej, drogowej i górniczej. Stosowane są w szerokim zakresie przez cementownie i betoniarnie. Służą one również jako materiał do rekultywacji terenów negatywnie przekształconych.

W 2017 r. energetyka konwencjonalna Grupy wytworzyła około 2,2 mln Mg odpadów paleniskowych, z czego 99,8% zostało rynkowo zagospodarowanych, a tylko 0,2% umieszczono bezpośrednio na składowiskach.

W 2017 r. wydobycie węgla kamiennego w Grupie TAURON wygenerowało 1,1 mln Mg odpadów wydobywczych oraz 1,4 Mg pełnowartościowych produktów na bazie kruszyw wydobywczych. Wytworzone produkty znalazły swoje zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, między innymi w budownictwie i górnictwie. 100% wolumenu wytworzonych odpadów zostało gospodarczo wykorzystane.

Szczegółowe informacje o wszystkich odpadach znajdują się: TABELA G4-EN23 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem

Edukujemy otoczenie w zakresie ochrony środowiska

Troska o środowisko naturalne przejawia się nie tylko w prowadzeniu działalności biznesowej opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju, ale także w poczuciu odpowiedzialności za wychowanie w duchu proekologicznym społeczeństwa oraz kolejnych jego pokoleń.

Z tego względu spółki Grupy TAURON organizują działania informacyjno-edukacyjne o tematyce związanej z ochroną środowiska i bioróżnorodności, a także oszczędzaniem zasobów naturalnych i energii. Elementem poszerzania wiedzy w tym zakresie są happeningi, akcje i kompleksowe programy, w które angażujemy klientów, społeczności lokalne oraz dzieci i młodzież.

Wspólnie z miastem Katowice TAURON Ciepło zorganizował akcję promującą energooszczędność wśród mieszkańców. Jedną z atrakcji „Dni Energii Miasta Katowice” była wycieczka do elektrociepłowni ZW Katowice, podczas której zainteresowane osoby miały możliwość zwiedzenia zakładu z przewodnikiem i zapoznania się ze specyfiką działania urządzeń ciepłowniczych. W sali konferencyjnej na terenie elektrociepłowni uczniowie szkół średnich wzięli udział w seminarium edukacyjno-szkoleniowym, podczas którego mieli możliwość przedstawienia innowacyjnych pomysłów na rzecz ograniczenia smogu. Na rynku w Katowicach organizatorzy przygotowali liczne aktywności dla dzieci i dorosłych: w tym rodzinną, edukacyjną grę miejską dotyczącą sposobów walki z niską emisją.

Społeczna akcja adresowana do szkół podstawowych z terenu działania Grupy TAURON. Podczas każdej z edycji pięć szkół – laureatów akcji otrzymuje pięć równorzędnych nagród finansowych. Jest to nagroda celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie sali dydaktycznej do nauki przyrody pod nazwą „Sala Przyrody TAURONA”. W 2017 r. odbyła się 7. edycja akcji, dzięki której otwarto kolejnych pięć sal przyrody. Aby wygrać środki finansowe na wyposażenie sali, uczniowie przygotowywali z materiałów nadających się do recyklingu pracę konkursową przedstawiającą byczka Tauronka.

Oprócz praktycznych możliwości, jakie daje Sala Przyrody, bardzo istotny jest fakt, że to właśnie dzieci same angażują się w akcję. Dzięki temu doświadczeniu uczą się, że mają realny wpływ na inicjowanie i animowanie pozytywnej zmiany w swoim najbliższym otoczeniu. Nowoczesna Sala Przyrody TAURONA pozwoli uczniom zdobywać wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną przez wiele kolejnych lat. W sumie na terenie działalności Grupy TAURON działają już 34 Sale Przyrody.

Program „Oddychaj Powietrzem” został powołany w odpowiedzi na coraz bardziej uciążliwy problem niskiej emisji i związanego z nią smogu. Jego celem jest edukacja w zakresie przyczyn powstawania tego zjawiska, metod zapobiegania oraz skłonienie odbiorców do zwrócenia uwagi na skutki niskiej emisji oraz znaczenie ekologicznych form ogrzewania domu dla czystego powietrza. Przeprowadzone zostało badanie ankietowe uczestników programu na temat szeroko pojętej ekologii i jakości powietrza. Uzyskane w ten sposób cenne informacje zostaną przekazane władzom poszczególnych gmin tak, aby mogły poznać punkt widzenia swoich mieszkańców na temat niskiej emisji czy form ogrzewania.

Program „Oddychaj Powietrzem” kompleksowo traktuje problem niskiej emisji i smogu, zapewniając edukację w tym zakresie, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo uczestniczących w nim osób oraz wskazując nowoczesne i przyjazne dla środowiska technologie ogrzewania. W ramach projektu stworzony został portal, który stanowi bazę wiedzy na temat przyczyn powstawania smogu, metod zapobiegania temu zjawisku czy konsekwencji palenia śmieci. Strona zawiera także informacje na temat ekologicznych form ogrzewania, przedstawiając wady i zalety różnych technologii. W ramach akcji wśród klientów oraz osób użytkujących portal przeprowadzona została ankieta dotycząca smogu i metod ogrzewania. Na podstawie pozyskanych informacji opracowano mapę energetyczną, dzięki której osoby odwiedzające stronę mogą dowiedzieć się, jakie źródła energii występują w miejscu ich zamieszkania, czy ich gmina oferuje dofinansowanie do wymiany ogrzewania lub też sprawdzić aktualny stan jakości powietrza. Częścią projektu „Oddychaj Powietrzem” były także trzy eventy inaugurujące projekt (w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu), podczas których można było między innymi poznać ekologiczne formy ogrzewania oraz skorzystać z badania spirometrycznego.

Aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno najmłodszym, jak i starszym osobom, w ramach projektu przeprowadzony został Konkurs z Klimatem. Laureatom konkursu rozdano ponad 5000 czujników czadu, zaś pięć gmin – biorących udział w towarzyszącym konkursowi plebiscycie – wygrało oczyszczacze powietrza rozlokowane we wskazanych żłobkach i przedszkolach. Zwycięskie gminy zostały wybrane spośród 267, które przystąpiły do programu „Oddychaj Powietrzem”, wypełniając ankietę dotyczącą ich proekologicznych działań na rzecz mieszkańców.

Wyniki wyszukiwania: