Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

10.1. Segmenty operacyjne

Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

Wydobycie Wytwarzanie Dystrybucja Sprzedaż Pozostałe Pozycje
nieprzypisane
/ Eliminacje
Razem
Przychody
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 719 373 1 825 644 3 271 933 11 506 781 92 298 17 416 029
Sprzedaż między segmentami 822 052 2 702 836 3 448 010 2 061 106 712 262 (9 746 266)
Przychody segmentu ogółem 1 541 425 4 528 480 6 719 943 13 567 887 804 560 (9 746 266) 17 416 029
Zysk/(strata) segmentu (211 070) 16 595 1 210 925 832 216 35 902 801 1 885 369
Koszty nieprzypisane (79 098) (79 098)
EBIT (211 070) 16 595 1 210 925 832 216 35 902 (78 297) 1 806 271
Udział w zysku/(stracie) wspólnych przedsięwzięć 73 050 73 050
Przychody/(koszty) finansowe netto (121 669) (121 669)
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem (211 070) 89 645 1 210 925 832 216 35 902 (199 966) 1 757 652
Podatek dochodowy (374 706) (374 706)
Zysk/(strata) netto za rok obrotowy (211 070) 89 645 1 210 925 832 216 35 902 (574 672) 1 382 946
Aktywa i zobowiązania
Aktywa segmentu 2 085 538 11 303 257 17 409 160 3 041 966 508 825 34 348 746
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach 499 204 499 204
Aktywa nieprzypisane 944 071 944 071
Aktywa ogółem 2 085 538 11 802 461 17 409 160 3 041 966 508 825 944 071 35 792 021
Zobowiązania segmentu 849 728 1 858 246 2 339 080 1 362 750 386 693 6 796 497
Zobowiązania nieprzypisane 10 927 711 10 927 711
Zobowiązania ogółem 849 728 1 858 246 2 339 080 1 362 750 386 693 10 927 711 17 724 208
EBIT (211 070) 16 595 1 210 925 832 216 35 902 (78 297) 1 806 271
Amortyzacja (128 036) (401 246) (1 073 621) (8 494) (82 071) (1 693 468)
Odpisy aktualizujące 2 (46 133) 1 861 (512) (70) (44 852)
EBITDA (83 036) 463 974 2 282 685 841 222 118 043 (78 297) 3 544 591
Pozostałe informacje dotyczące segmentu
Nakłady inwestycyjne * 165 978 1 516 492 1 693 016 751 97 911 3 474 148

* Nakłady inwestycyjne obejmują nakłady na rzeczowe aktywa trwałe oraz aktywa niematerialne, z wyłączeniem nabycia praw do emisji gazów cieplarnianych oraz praw majątkowych pochodzenia energii.

 

Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku

Wydobycie Wytwarzanie Dystrybucja Sprzedaż Pozostałe Pozycje
nieprzypisane
/ Eliminacje
Razem
Przychody
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 492 231 2 457 280 3 100 495 11 513 348 83 135 17 646 489
Sprzedaż między segmentami 818 912 1 898 821 3 209 721 2 502 842 744 793 (9 175 089)
Przychody segmentu ogółem 1 311 143 4 356 101 6 310 216 14 016 190 827 928 (9 175 089) 17 646 489
Zysk/(strata) segmentu (205 163) (752 813) 1 363 236 479 374 42 642 (20 472) 906 804
Koszty nieprzypisane (105 282) (105 282)
EBIT (205 163) (752 813) 1 363 236 479 374 42 642 (125 754) 801 522
Udział w zysku/(stracie) wspólnych przedsięwzięć 60 040 60 040
Przychody/(koszty) finansowe netto (352 701) (352 701)
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem (205 163) (692 773) 1 363 236 479 374 42 642 (478 455) 508 861
Podatek dochodowy (138 724) (138 724)
Zysk/(strata) netto za rok obrotowy (205 163) (692 773) 1 363 236 479 374 42 642 (617 179) 370 137
Aktywa i zobowiązania
Aktywa segmentu 2 069 263 10 412 940 16 761 938 2 659 458 468 202 32 371 801
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach 461 348 461 348
Aktywa nieprzypisane 623 745 623 745
Aktywa ogółem 2 069 263 10 874 288 16 761 938 2 659 458 468 202 623 745 33 456 894
Zobowiązania segmentu 829 974 1 936 334 2 162 907 1 660 156 288 365 6 877 736
Zobowiązania nieprzypisane 9 899 840 9 899 840
Zobowiązania ogółem 829 974 1 936 334 2 162 907 1 660 156 288 365 9 899 840 16 777 576
EBIT (205 163) (752 813) 1 363 236 479 374 42 642 (125 754) 801 522
Amortyzacja (123 031) (425 742) (1 037 789) (10 631) (71 533) (1 668 726)
Odpisy aktualizujące (2) (872 382) 6 213 (395) (866 566)
EBITDA (82 130) 545 311 2 394 812 490 005 114 570 (125 754) 3 336 814
Pozostałe informacje dotyczące segmentu
Nakłady inwestycyjne * 283 169 1 661 215 1 806 054 1 452 64 921 3 816 811

* Nakłady inwestycyjne obejmują nakłady na rzeczowe aktywa trwałe oraz aktywa niematerialne, z wyłączeniem nabycia praw do emisji gazów cieplarnianych oraz praw majątkowych pochodzenia energii.

 

W latach obrotowych zakończonych 31 grudnia 2017 oraz 31 grudnia 2016 roku, Grupa nie zidentyfikowała pojedynczych klientów, z którymi zrealizowałaby przychody ze sprzedaży przekraczające poziom 10% łącznych przychodów ze sprzedaży Grupy TAURON.

Wyniki wyszukiwania: