Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

12. Przychody ze sprzedaży

Rok zakończony
31 grudnia 2017
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów bez wyłączenia akcyzy 10 950 803 11 575 033
Podatek akcyzowy (415 318) (395 601)
Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów 10 535 485 11 179 432
Energia elektryczna 8 795 256 9 521 948
Energia cieplna 661 038 650 625
Świadectwa pochodzenia energii 54 700 127 791
Węgiel 662 305 467 962
Gaz 182 636 230 466
Pozostałe towary, produkty i materiały 179 550 180 640
Przychody ze sprzedaży usług 6 819 034 6 409 430
Usługi dystrybucyjne i handlowe 6 467 258 6 051 410
Opłaty za przyłączanie odbiorców 110 948 102 657
Usługi konserwacji oświetlenia drogowego 115 265 116 463
Pozostałe usługi 125 563 138 900
Pozostałe przychody 61 510 57 627
Razem 17 416 029 17 646 489

 

Doszacowanie przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych w segmencie Sprzedaż  

Na dzień 31 grudnia 2017 roku doszacowanie przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych w segmencie Sprzedaż wyniosło 456 972 tysięcy złotych, przy czym uwzględniając odwrócenie szacunków z roku poprzedniego wpływ na wynik finansowy bieżącego roku wyniósł 58 566 tysięcy złotych.

Informacje na temat zasad doszacowania przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych przedstawiono w nocie 9.27 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania: