Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

13.3. Koszty amortyzacji oraz odpisy aktualizujące

Rok zakończony
31 grudnia 2017
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży (1 650 147) (2 409 461)
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych (1 558 790) (1 532 717)
Odpis aktualizujący rzeczowe aktywa trwałe (30 546) (757 974)
Amortyzacja aktywów niematerialnych (49 144) (43 487)
Odpis aktualizujący aktywa niematerialne (10 311) (22 215)
Odpis aktualizujący wartość firmy (51 903)
Pozostałe (1 356) (1 165)
Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży (35 712) (33 318)
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych (16 694) (17 639)
Amortyzacja aktywów niematerialnych (18 506) (15 679)
Pozostałe (512)
Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu (39 440) (75 640)
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych (21 713) (27 868)
Odpis aktualizujący rzeczowe aktywa trwałe 802 (33 245)
Amortyzacja aktywów niematerialnych (13 819) (14 308)
Odpis aktualizujący aktywa niematerialne (8) (219)
Pozostałe (4 702)
Pozycje ujęte w koszcie wytworzenia świadczeń na własne potrzeby (13 773) (17 416)
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych (13 246) (16 751)
Odpis aktualizujący rzeczowe aktywa trwałe 1 155 (388)
Amortyzacja aktywów niematerialnych (1 556) (277)
Odpis aktualizujący aktywa niematerialne (126)
Razem (1 739 072) (2 535 835)
Amortyzacja (1 693 468) (1 668 726)
Odpisy aktualizujące (45 604) (867 109)

 

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku Grupa ujęła odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe oraz rozwiązała w części utworzone wcześniej odpisy w segmencie Wytwarzanie, co jest wynikiem przeprowadzonych na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz 30 czerwca 2017 roku testów na utratę wartości. Łączny wpływ na wynik finansowy brutto Grupy roku 2017 wyniósł 30 515 tysięcy złotych (nadwyżka utworzenia nad rozwiązaniem). Testy i ich wyniki zostały szerzej opisane w nocie 11 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Dodatkowo, w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2017 spółki Grupy tworzyły i rozwiązywały odpisy na aktywa indywidualne oraz aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży, co obciążyło łącznie koszty operacyjne Grupy w kwocie 15 089 tysięcy złotych.

Weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności

Przeprowadzona w 2017 roku weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności środków trwałych i aktywów niematerialnych wpłynęła istotnie na koszty amortyzacji w następujących segmentach operacyjnych:

Wzrost/(spadek) kosztów amortyzacji Rok zakończony
31 grudnia 2017
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Wydobycie (1 312) (13 286)
Wytwarzanie 241 520
Dystrybucja (13 000) (25 900)

Wyniki wyszukiwania: