Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

14. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Rok zakończony
31 grudnia 2017
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Otrzymane lub należne kary, grzywny, odszkodowania 27 161 48 256
Nadwyżka (utworzenia)/ rozwiązania rezerw aktuarialnych dla obecnych emerytów i rencistów (1 025) 58 528
Nadwyżka (utworzenia)/ rozwiązania pozostałych rezerw (35 167) (115 733)
Dotacje oraz przychody stanowiące równowartość odpisów amortyzacyjnych od dotacji do lub
nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych
29 411 38 434
Nadwyżka odpisanych dotacji nad utworzoną rezerwą na ich zwrot 29 684
Wynik ze zbycia środków trwałych / aktywów niematerialnych oraz koszty szkód w majątku trwałym (9 489) (116)
Odpisanie zaniechanych inwestycji i produkcji oraz likwidowanych materiałów (3 645) (2 821)
Koszty postępowania sądowego oraz kary i odszkodowania (10 808) (24 675)
Pozostałe przychody operacyjne 18 477 22 208
Pozostałe koszty operacyjne (18 994) (69 252)
Razem (4 079) (15 487)

 

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku wystąpiła nadwyżka utworzenia pozostałych rezerw nad ich rozwiązaniem w wysokości 35 167 tysięcy złotych, z czego najistotniejsza pozycja to zwiększenie rezerwy w spółce zależnej z segmentu Dystrybucja dotyczącej podatku od nieruchomości o kwotę 27 356 tysięcy złotych.

Wyniki wyszukiwania: