Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

15. Przychody i koszty finansowe

Rok zakończony
31 grudnia 2017
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Przychody i koszty z tytułu instrumentów finansowych (61 756) (252 206)
Przychody z tytułu dywidendy 9 136 5 728
Przychody odsetkowe 47 266 35 314
Koszty odsetkowe (209 322) (259 564)
Prowizje związane z kredytami i papierami dłużnymi (19 020) (18 767)
Wynik na instrumentach pochodnych (18 042) 14 138
Różnice kursowe 127 390 (30 261)
Pozostałe 836 1 206
Pozostałe przychody i koszty finansowe (59 913) (100 495)
Odsetki od świadczeń pracowniczych (40 764) (50 101)
Odsetki z tytułu dyskonta pozostałych rezerw (14 328) (19 106)
Pozostałe (4 821) (31 288)
Razem, w tym w sprawozdaniu z całkowitych dochodów: (121 669) (352 701)
Koszty odsetkowe od zadłużenia (209 322) (259 564)
Pozostałe przychody i koszty finansowe 87 653 (93 137)

 

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku wystąpiła nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi w wysokości 127 390 tysięcy złotych. Dodatnie różnice kursowe dotyczą w głównej mierze różnic kursowych związanych z zobowiązaniami jednostki dominującej z tytułu zadłużenia w EUR, tj. otrzymanych od spółki zależnej pożyczek, wyemitowanych w grudniu 2016 roku obligacji podporządkowanych oraz wyemitowanych w lipcu 2017 roku euroobligacji. Nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi z tego tytułu wyniosła 128 270 tysięcy złotych.

Wyniki wyszukiwania: