Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

16.2. Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej

Rok zakończony
31 grudnia 2017
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Zysk brutto przed opodatkowaniem 1 757 652 508 861
Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w Polsce, wynoszącej 19% (333 954) (96 684)
Korekty dotyczące podatku dochodowego z lat ubiegłych (4 465) (5 309)
Efekty podatkowe następujących pozycji: (14 139) (46 169)
Nadwyżka (utworzenia)/rozwiązania niepodatkowych rezerw i odpisów aktualizujących (19 382) (25 072)
PFRON (4 927) (4 857)
Trwałe różnice w kosztach związanych z rzeczowymi aktywami trwałymi 2 733 (27 426)
Trwała utrata wartości firmy (9 862)
Rozliczenie straty podatkowej, która nie była rozpoznana jako aktywo podatkowe 16 595
Pozostałe koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu (24 624) (16 658)
Udział w wyniku wspólnych przedsięwzięć 13 880 11 408
Pozostałe przychody nie podlegające opodatkowaniu 18 181 9 703
Pozostałe (22 148) 9 438
Podatek według efektywnej stawki podatkowej wynoszącej 21,3% (2016 – 27,3%) (374 706) (138 724)
Podatek dochodowy (obciążenie) wykazany w wyniku finansowym (374 706) (138 724)

Wyniki wyszukiwania: