Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

16.3. Odroczony podatek dochodowy

Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością środków trwałych oraz aktywów niematerialnych 1 546 630 1 511 102
od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów finansowych 37 632 45 981
z tytułu odmiennego momentu podatkowego uznania przychodu ze sprzedaży produktów i usług 107 511 49 299
od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością praw majątkowych pochodzenia energii 7 964 15 766
pozostałe 47 841 44 156
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 1 747 578 1 666 304
od rezerw bilansowych 580 180 638 914
od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością środków trwałych oraz aktywów niematerialnych 167 531 143 403
nieodpłatnie otrzymana infrastruktura energetyczna i otrzymane opłaty przyłączeniowe 46 669 51 811
od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów i zobowiązań finansowych 54 162 50 387
z tytułu odmiennego momentu podatkowego uznania kosztu sprzedaży produktów i usług 41 842 39 940
straty podatkowe 13 386 12 758
pozostałe 18 909 19 905
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 922 679 957 118
Po skompensowaniu sald na poziomie spółek z Grupy Kapitałowej podatek odroczony Grupy prezentowany jest jako:
Aktywo z tytułu podatku odroczonego 46 966 50 382
Zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego (871 865) (759 568)

 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego oraz zobowiązania z tytułu podatku odroczonego spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową („PGK”) na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku zostały skompensowane ze względu na fakt, iż na podstawie podpisanej w dniu 22 września 2014 roku umowy Podatkowej Grupy Kapitałowej na lata 2015 – 2017 spółki te składają wspólną deklarację podatkową. W dniu 30 października 2017 roku wydana została decyzja w sprawie rejestracji kolejnej Podatkowej Grupy Kapitałowej na lata 2018 – 2020 co zostało szerzej opisane w nocie 40 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

W oparciu o sporządzone prognozy dla PGK, przewidujące uzyskiwanie dochodów podatkowych w latach następnych uznano, iż nie występuje ryzyko niezrealizowania aktywa z tytułu podatku odroczonego rozpoznanego w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Aktywa z tytułu podatku odroczonego na straty podatkowe, w głównej mierze dotyczą segmentu Wydobycie. Straty podatkowe w tym segmencie powstały przed przystąpieniem spółki do Podatkowej Grupy Kapitałowej, czyli przed 1 stycznia 2015 roku. Spółka zamierza rozliczyć stratę w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach po okresie obowiązywania Podatkowej Grupy Kapitałowej.

Zmiana stanu zobowiązania z tytułu podatku odroczonego

Rok zakończony
31 grudnia 2017
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Bilans otwarcia 1 666 304 1 677 787
Zmiana stanu:
w korespondencji z wynikiem finansowym 82 807 (27 405)
w korespondencji z pozostałymi całkowitymi dochodami (1 550)
nabycie ZCP Brzeszcze 15 239
pozostałe zmiany 17 683
Bilans zamknięcia 1 747 578 1 666 304

 

Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego

Rok zakończony
31 grudnia 2017
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Bilans otwarcia 957 118 936 795
Zmiana stanu:
w korespondencji z wynikiem finansowym (30 721) 63 005
w korespondencji z pozostałymi całkowitymi dochodami (3 734) (63 052)
nabycie ZCP Brzeszcze 18 366
pozostałe zmiany 16 2 004
Bilans zamknięcia 922 679 957 118

Wyniki wyszukiwania: