Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

20.3. Bilans praw do emisji dwutlenku węgla w Rejestrze Unii

Bilans uprawnień Rok zakończony
31 grudnia 2017
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Uprawnienia na rejestrze na początek roku 19 482 951 23 737 448
Uprawnienia umorzone:
w instalacjach TAURON Wytwarzanie S.A. (emisja poprzedniego roku) (5 864 561) (14 736 415)
w instalacjach TAURON Ciepło Sp. z o.o. (emisja poprzedniego roku) (1 529 737) (1 562 047)
w instalacjach TAURON Wytwarzanie S.A. (emisja bieżącego roku) (7 501 634)
Przydział nieodpłatnych uprawnień 2 150 783 3 627 599
Uprawnienia nabyte na rynku wtórnym 16 968 000 24 673 500
Uprawnienia sprzedane na rynek wtórny (6 558 000) (8 755 500)
Uprawnienia na rejestrze na koniec roku, w tym: 24 649 436 19 482 951
Uprawnienia przeznaczone do umorzenia za rok bieżący: (16 454 964) (7 395 649)
w instalacjach TAURON Wytwarzanie S.A. (14 574 412) (5 863 776)
w instalacjach TAURON Ciepło Sp. z o.o. (1 880 552) (1 531 873)

 

W 2017 roku spółki Grupy TAURON otrzymały przydziały darmowych uprawnień do emisji na mocy art. 10a Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku („Dyrektywa”) zmieniającą dyrektywę 2003/87/WE, w wysokości 469 945 EUA z tytułu produkcji ciepła (na podstawie Wykazu instalacji objętych Krajowymi Środkami Wykonawczymi wraz z liczbą uprawnień do emisji na lata 2013-2020 – do wydania na rok 2017 ) oraz przydział uprawnień do emisji gazów cieplarnianych objętych tzw. derogacjami na mocy art. 10c Dyrektywy, wynikający z rozliczenia nakładów inwestycyjnych poniesionych w okresie od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku z w ilości 1 680 838 EUA (na podstawie Wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji do wydania w 2017 roku). Biorąc pod uwagę, iż podstawą przydziału uprawnień derogacyjnych w latach 2013 – 2020 są poniesione koszty inwestycji, które są warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień, we wrześniu 2017 roku Grupa TAURON po raz kolejny rozliczyła nakłady inwestycyjne poniesione na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym, poprzez złożenie sprawozdań rzeczowo-finansowych za okres rozliczeniowy od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku.

Wyniki wyszukiwania: