Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

21. Pozostałe aktywa niematerialne

Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

Koszty
zakończonych
prac
rozwojowych
Prawo
użytkowania
wieczystego
gruntu
Oprogramowanie,
koncesje, patenty,
licencje
i podobne
wartości
Inne aktywa
niematerialne
Aktywa
niematerialne
nie oddane
do
użytkowania
Aktywa
niematerialne
razem
WARTOŚĆ BRUTTO
Bilans otwarcia 5 434 786 283 610 578 211 873 93 060 1 707 228
Zakup bezpośredni 125 070 125 070
Rozliczenie aktywów nie oddanych do użytkowania 1 803 52 171 16 195 (70 169)
Sprzedaż/ Likwidacja (15) (1 909) (12 181) (14 105)
Przekazanie do/z aktywów przeznaczonych do zbycia (12 949) (12 949)
Pozostałe zmiany 984 59 (6 084) 8 480 541 3 980
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (4) (4)
Bilans zamknięcia 6 403 773 287 644 480 236 548 148 502 1 809 220
SKUMULOWANA AMORTYZACJA (UMORZENIE)
Bilans otwarcia (5 120) (25 617) (387 075) (64 982) (7) (482 801)
Amortyzacja za okres (85) (65 844) (17 095) (83 024)
Zwiększenie odpisów aktualizujących (177) (9 920) (690) (24) (10 811)
Zmniejszenie odpisów aktualizujących 117 307 10 54 488
Sprzedaż/ Likwidacja 15 11 805 11 820
Przekazanie do/z aktywów przeznaczonych do zbycia 9 859 9 859
Pozostałe zmiany (15) 2 154 (2 814) (675)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 1 1
Bilans zamknięcia (5 265) (25 371) (439 639) (84 861) (7) (555 143)
WARTOŚĆ NETTO NA POCZĄTEK OKRESU 314 760 666 223 503 146 891 93 053 1 224 427
WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC OKRESU 1 138 747 916 204 841 151 687 148 495 1 254 077

 

Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku

Koszty
zakończonych
prac
rozwojowych
Prawo
użytkowania
wieczystego
gruntu
Oprogramowanie,
koncesje, patenty,
licencje 
i podobne
wartości
Inne aktywa
niematerialne
Aktywa
niematerialne
nie oddane
do
użytkowania
Aktywa
niematerialne
razem
WARTOŚĆ BRUTTO
Bilans otwarcia 5 690 786 504 550 892 188 004 51 885 1 582 975
Zakup bezpośredni 38 127 408 127 446
Rozliczenie aktywów nie oddanych do użytkowania 184 63 062 22 492 (85 738)
Sprzedaż/ Likwidacja (256) (2 438) (4 000) (89) (55) (6 838)
Nabycie ZCP Brzeszcze 10 266 95 147 10 508
Przekazanie do/z aktywów przeznaczonych do zbycia (8 728) (8 728)
Pozostałe zmiany 495 449 1 319 (440) 1 823
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 42 42
Bilans zamknięcia 5 434 786 283 610 578 211 873 93 060 1 707 228
SKUMULOWANA AMORTYZACJA (UMORZENIE)
Bilans otwarcia (4 893) (13 064) (332 862) (49 391) (400 210)
Amortyzacja za okres (159) (58 046) (15 546) (73 751)
Zwiększenie odpisów aktualizujących (403) (23 094) (1 359) (138) (7) (25 001)
Zmniejszenie odpisów aktualizujących 79 1 773 1 619 16 3 487
Sprzedaż/Likwidacja 256 3 920 81 4 257
Przekazanie do/z aktywów przeznaczonych do zbycia 8 768 8 768
Pozostałe zmiany (312) (4) (316)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (35) (35)
Bilans zamknięcia (5 120) (25 617) (387 075) (64 982) (7) (482 801)
WARTOŚĆ NETTO NA POCZĄTEK OKRESU 797 773 440 218 030 138 613 51 885 1 182 765
WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC OKRESU 314 760 666 223 503 146 891 93 053 1 224 427

Wyniki wyszukiwania: