Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

22. Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach

Elektrociepłownia
Stalowa Wola S.A.
TAMEH HOLDING
Sp. z o.o.*
Stan na
31 grudnia 2017
Aktywa trwałe (długoterminowe) 1 219 954 1 658 016 2 877 970
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe), w tym: 3 830 552 456 556 286
środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 673 197 401 200 074
Zobowiązania długoterminowe (-), w tym: (538 278) (670 240) (1 208 518)
zobowiązania z tytułu zadłużenia (488 440) (588 368) (1 076 808)
Zobowiązania krótkoterminowe (-), w tym: (726 070) (460 096) (1 186 166)
zobowiązania z tytułu zadłużenia (659 374) (49 415) (708 789)
Razem aktywa netto (40 564) 1 080 136 1 039 572
Udział w aktywach netto (20 282) 540 068 519 786
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach 499 204 499 204
Udział w przychodach wspólnych przedsięwzięć 20 628 145 628 165
Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć 72 950 72 950
Udział w pozostałych całkowitych dochodach wspólnych przedsięwzięć (519) (519)

* Zaprezentowane informacje dotyczą grupy kapitałowej TAMEH HOLDING Sp. z o.o. Wartość posiadanego udziału w TAMEH HOLDING Sp. z o.o. jest różna od wartości aktywów netto przypadających Grupie, ze względu na fakt, iż cena nabycia udziałów TAMEH HOLDING Sp. z o.o. została skalkulowana przy uwzględnieniu wartości godziwej udziału wnoszonego do wspólnego przedsięwzięcia przez spółki Grupy ArcelorMittal.

 

Elektrociepłownia
Stalowa Wola S.A.
TAMEH HOLDING
Sp. z o.o. *
Elektrownia Blachownia
Nowa Sp. z o.o. w
likwidacji
Stan na
31 grudnia 2016
Aktywa trwałe (długoterminowe) 1 126 668 1 479 845 2 606 513
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe), w tym: 5 739 501 547 37 056 544 342
środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 809 196 442 37 009 237 260
Zobowiązania długoterminowe (-), w tym: (1 028 954) (664 603) (1 693 557)
zobowiązania z tytułu zadłużenia (980 977) (536 585) (1 517 562)
Zobowiązania krótkoterminowe (-), w tym: (132 395) (349 101) (97) (481 593)
zobowiązania z tytułu zadłużenia (65 752) (1 647) (67 399)
Razem aktywa netto (28 942) 967 688 36 959 975 705
Udział w aktywach netto (14 471) 483 844 18 479 487 852
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach 442 869 18 479 461 348
Udział w przychodach wspólnych przedsięwzięć 6 675 559 624 449 566 748
Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć 60 022 18 60 040
Udział w pozostałych całkowitych dochodach wspólnych przedsięwzięć (1 040) (1 040)

* Zaprezentowane informacje dotyczą grupy kapitałowej TAMEH HOLDING Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.         

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. jest spółką celową utworzoną w 2010 roku z inicjatywy TAURON Polska Energia S.A. oraz PGNiG S.A., poprzez którą partnerzy zamierzają zrealizować inwestycję polegającą na budowie bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli opalanego gazem ziemnym o mocy elektrycznej brutto 400 MWe i mocy cieplnej netto 240 MWt.

W dniu 27 października 2016 roku podpisane zostały pomiędzy Spółką, PGNiG S.A. oraz Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A. warunkowe porozumienie w sprawie ustalenia podstawowych warunków brzegowych restrukturyzacji projektu oraz warunkowy aneks do umowy sprzedaży energii elektrycznej. Ponadto, pomiędzy PGNiG S.A. oraz Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A. zawarty został warunkowy aneks do umowy na dostawy paliwa gazowego.

W dniu 31 marca 2017 roku spełnione zostały warunki zawieszające i jednocześnie weszły w życie powyższe porozumienie oraz aneksy do umów, co zostało szerzej opisane w nocie 34.3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

TAURON Polska Energia S.A. posiada pośredni udział na poziomie 50% w kapitale spółki i w organie stanowiącym wykonywany poprzez TAURON Wytwarzanie S.A. W związku z faktem, iż w trakcie 2015 roku, dotychczasowy udział    w stratach wspólnego przedsięwzięcia oraz korekta wyników z transakcji „odgórnych” pomiędzy spółkami Grupy a wspólnym przedsięwzięciem przewyższyły wartość posiadanych udziałów we wspólnym przedsięwzięciu, Spółka zaprzestała ujmowania swojego udziału w dalszych stratach wspólnego przedsięwzięcia.

Dodatkowo, Spółka posiada należności z tytułu udzielonych pożyczek na rzecz Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.  w wartości bilansowej 570 432 tysiące złotych, o czym szerzej w nocie 23 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

TAMEH HOLDING Sp. z o.o. i spółki zależne

W 2014 roku została zawarta umowa pomiędzy Grupą TAURON i Grupą ArcelorMittal. Jest to umowa wspólników w spółce TAMEH HOLDING Sp. z o.o., która odpowiada za zadania inwestycyjne i operacyjne w obszarze energetyki przemysłowej. Umowa została zawarta na okres 15 lat z możliwością jej przedłużenia. W konsekwencji przeprowadzonych w roku 2014 transakcji, obie grupy kapitałowe posiadają w spółce TAMEH HOLDING Sp. z o.o. po 50% udziałów.

TAMEH HOLDING Sp. z o.o. jest właścicielem 100% udziałów w TAMEH POLSKA Sp. z o.o., którą utworzyły wniesione aportem przez Grupę TAURON: Zakład Wytwarzania Nowa oraz Elektrownia Blachownia, a także wniesiona przez Grupę ArcelorMittal – Elektrociepłownia w Krakowie. Ponadto TAMEH HOLDING Sp. z o.o. posiada 100% udziałów w TAMEH Czech s.r.o.

W dniu 29 czerwca 2017 roku Zgromadzenie Wspólników TAMEH HOLDING Sp. z o.o. zdecydowało o przeznaczeniu kwoty 31 000 tysięcy złotych na wypłatę dywidendy dla udziałowców. Udział Grupy we wspólnym przedsięwzięciu TAMEH HOLDING Sp. z o.o. został pomniejszony o wartość dywidendy przypadającej dla Grupy w kwocie 15 500 tysięcy złotych.

Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o. w likwidacji

W dniu 5 września 2012 roku spółka zależna TAURON Wytwarzanie S.A. i KGHM Polska Miedź S.A. zawiązały spółkę celową pod nazwą Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o. powołaną w celu kompleksowej realizacji inwestycji, która obejmować miała przygotowanie, budowę oraz eksploatację bloku gazowo-parowego o mocy około 850 MWe na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Blachownia.

W dniu 28 lipca 2016 roku TAURON Polska Energia S.A., KGHM Polska Miedź S.A. oraz TAURON Wytwarzanie S.A. podpisały porozumienie, na mocy którego zgodnie postanowiły odstąpić od realizacji projektu budowy bloku gazowo-parowego w Elektrowni Blachownia Nowa Sp. z o.o. i rozwiązać łączącą KGHM Polska Miedź S.A. oraz TAURON Wytwarzanie S.A. umowę wspólników. W dniu 11 października 2016 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki rozwiązało i postawiło spółkę Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o. w stan likwidacji, a także powołało likwidatora. W ramach prowadzonych czynności związanych z likwidacją spółki do dnia bilansowego zakończono sprzedaż majątku spółki, archiwizację dokumentacji oraz rozwiązano umowy, których Spółka była stroną. W dniu 7 lipca 2017 roku środki z tytułu podziału majątku spółki Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o. w likwidacji w kwocie 18 542 tysiące złotych wpłynęły na konto spółki TAURON Wytwarzanie S.A. Po dniu bilansowym, w styczniu 2018 roku złożono wniosek do sądu o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców.

Wyniki wyszukiwania: