Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

23. Pożyczki udzielone na rzecz wspólnych przedsięwzięć

Pożyczki udzielone na rzecz wspólnego przedsięwzięcia Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. roku na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku zaprezentowano w poniższych tabelach.

Data
zawarcia
umowy
Kwota
pożyczki
Stan na 31 grudnia 2017 Termin
spłaty
Stopa
oprocentowania
Cel
Kapitał Odsetki
Pożyczka
podporządkowana
20.06.2012 177 000 177 000 35 052 31.12.2032 zmienna/
WIBOR 3M+marża
Realizacja projektu poprzez pozyskanie przez pożyczkobiorcę finansowania zewnętrznego
Pożyczki na spłatę
zadłużenia
14.12.2015 15 850 15 850 1 370 31.12.2027 zmienna/
WIBOR 3M+marża
Spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami kredytów udzielonych pożyczkobiorcy przez Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A.
15.12.2016 15 300 11 000 495 zmienna/
WIBOR 6M+marża
Porozumienia
konsolidujące dług
pożyczkobiorcy
30.06.2017 150 000 150 000 3 259 28.02.2018 zmienna/
WIBOR 6M+marża
Całkowita spłata wierzytelności wynikających z umów kredytowych udzielonych pożyczkobiorcy przez Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej
31.10.2017 175 157 175 157 1 249
Razem 529 007 41 425
Długoterminowe 203 850 36 917
Krótkoterminowe 325 157 4 508
Data
zawarcia
umowy
Kwota
pożyczki
Stan na 31 grudnia 2016 Termin
spłaty
Stopa
oprocentowania
Cel
Kapitał Odsetki
Pożyczka
podporządkowana
20.06.2012 177 000 177 000 36 381 31.12.2032 zmienna/
WIBOR 3M+marża
Realizacja projektu poprzez pozyskanie przez pożyczkobiorcę finansowania zewnętrznego
Pożyczki na
spłatę zadłużenia
14.12.2015 15 850 15 850 699 31.12.2027 zmienna/
WIBOR 3M+marża
Spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami kredytów udzielonych pożyczkobiorcy przez Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A.
15.12.2016 15 300 11 000 21 zmienna/
WIBOR 6M+marża
Pożyczki
pozostałe
25.11.2015 2 600 2 600 117 30.06.2017 zmienna/
WIBOR 6M+marża
Finansowanie bieżącej działalności operacyjnej
22.01.2016 5 500 5 500 214 zmienna/
WIBOR 1M+marża
22.04.2016 1 200 600 17
27.05.2016 3 100 3 100 65
31.08.2016 3 800 2 875 28
Razem 218 525 37 542
Długoterminowe 203 850 37 101
Krótkoterminowe 14 675 441

 

Na mocy umów z dnia 30 marca 2017 roku Spółka udzieliła Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. pożyczek na spłatę zadłużenia na łączną kwotę 290 742 tysiące złotych. Pożyczki zostały udzielone na wcześniejszą spłatę przez pożyczkobiorcę wierzytelności wynikających z umów kredytowych zawartych z przeznaczeniem na budowę bloku elektrociepłowniczego w Stalowej Woli, o czym szerzej w nocie 34.3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Na mocy umów z dnia 16 lutego 2017 roku oraz z dnia 28 kwietnia 2017 roku Spółka udzieliła Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. pożyczek pozostałych na łączną kwotę 5 250 tysięcy złotych na finansowanie bieżącej działalności pożyczkobiorcy.

W dniu 30 czerwca 2017 roku Spółka zawarła z Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A. dwa porozumienia konsolidujące dług pożyczkobiorcy wynikający z zawartych umów pożyczek na spłatę zadłużenia na łączną kwotę 290 742 tysiące złotych oraz pożyczek pozostałych na łączną kwotę 19 925 tysięcy złotych. Na mocy zawartych porozumień konsolidacją objęto kwoty należności głównych wraz z odsetkami naliczonymi do dnia 30 czerwca 2017 roku włącznie:

 • Porozumieniem konsolidującym z dnia 30 czerwca 2017 roku na łączną kwotę 150 000 tysięcy złotych objęta została całość należności głównej wynikającej z umowy pożyczki na spłatę zadłużenia z dnia 30 marca 2017 roku na kwotę 145 991 tysięcy złotych oraz część należności głównej w wysokości 4 009 tysięcy złotych wynikającej z umowy pożyczki na spłatę zadłużenia z dnia 30 marca 2017 roku na kwotę 73 518 tysięcy złotych.
 • Porozumieniem z dnia 30 czerwca 2017 roku na łączną kwotę 170 058 tysięcy złotych objęto:
  • pozostałą część należności głównej w wysokości 69 509 tysięcy złotych wynikającej z umowy pożyczki na spłatę zadłużenia z dnia 30 marca 2017 roku na kwotę 73 518 tysięcy złotych,
  • całość należności głównej wynikającej z umowy pożyczki na spłatę zadłużenia z dnia 30 marca 2017 roku na kwotę 71 233 tysiące złotych,
  • całość należności głównej wynikającej z umów pożyczek pozostałych zawartych na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej pożyczkobiorcy na łączną kwotę 19 925 tysięcy złotych,
  • odsetki naliczone od udzielonych pożyczek objętych porozumieniami konsolidującymi, liczone za okres od dnia zawarcia danej pożyczki do dnia 30 czerwca 2017 roku włącznie, w łącznej kwocie 3 841 tysięcy złotych,
  • kwotę dodatkowej pożyczki udzielonej na mocy niniejszego porozumienia przez Spółkę pożyczkobiorcy w łącznej wysokości 5 550 tysięcy złotych. Pożyczka została udzielona w głównej mierze na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej pożyczkobiorcy.

W dniu 31 października 2017 roku, podpisane zostały pomiędzy Spółką a Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A.:

 • Nowe porozumienie konsolidujące na łączną kwotę 175 157 tysięcy złotych obowiązujące od dnia 1 listopada 2017 roku, na mocy którego nastąpiło odnowienie do dnia 28 lutego 2018 roku długu Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. wynikającego z podpisanego w dniu 30 czerwca 2017 roku porozumienia konsolidującego na kwotę 170 058 tysięcy złotych wraz z odsetkami naliczonymi do dnia 31 października 2017 roku w łącznej kwocie 2 449 tysięcy złotych oraz udzielenie dodatkowej pożyczki dla Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. w kwocie 2 650 tysięcy złotych przeznaczonej na pokrycie bieżącej działalności pożyczkobiorcy.
 • Aneks do porozumienia konsolidującego z dnia 30 czerwca 2017 roku na kwotę 150 000 tysięcy złotych, na mocy którego wydłużono termin spłaty pożyczek objętych porozumieniem do dnia 28 lutego 2018 roku.

Po dniu bilansowym, w dniu 12 stycznia 2018 roku Spółka zawarła z Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A. umowę pożyczki w kwocie 27 000 tysięcy złotych z przeznaczeniem na potrzeby działalności pożyczkobiorcy. Zgodnie z umową spłata pożyczki wraz z odsetkami, naliczonymi w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę, nastąpi w terminie do dnia 28 lutego 2018 roku, a zabezpieczeniem spłaty pożyczki, naliczonych odsetek oraz kosztów i innych kwot należnych Spółce z tytułu umowy jest weksel własny in blanco pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową do łącznej kwoty 32 400 tysięcy złotych.

Po dniu bilansowym, w dniu 28 lutego 2018 roku Spółka zawarła z Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A. porozumienie konsolidujące dług pożyczkobiorcy w łącznej kwocie 609 951 tysięcy złotych, dokonując odnowienia wszystkich dotychczasowych zobowiązań pożyczkobiorcy wynikających z udzielonych i niespłaconych do dnia 28 lutego 2018 roku pożyczek. Na mocy zawartego porozumienia konsolidacją objęto kwoty należności głównych udzielonych pożyczek, których wartość bilansowa na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 529 007 tysięcy złotych, kwotę należności głównej umowy pożyczki z dnia 12 stycznia 2018 roku w wysokości 27 000 tysięcy złotych oraz kwotę odsetek od powyższego zadłużenia naliczonych na dzień 28 lutego 2018 roku w łącznej wysokości 53 944 tysiące złotych. Zgodnie z zawartym porozumieniem konsolidującym część długu w wysokości 299 100 tysięcy złotych zostanie spłacona w terminie dwóch dni roboczych od daty pozyskania przez pożyczkobiorcę finansowania zewnętrznego w związku z projektem budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli, zaś pozostała do spłaty kwota długu w wysokości 310 851 tysięcy złotych wraz z odsetkami naliczonymi od dnia 1 marca 2018 roku zostanie spłacona przez pożyczkobiorcę w terminie do dnia 30 czerwca 2033 roku. Pożyczka oprocentowania jest w oparciu o stałą stopę procentową, a zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową do łącznej kwoty 732 000 tysięcy złotych.

Po dniu bilansowym, w dniu 8 marca 2018 roku Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. podpisała umowę pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A.  Na mocy wyżej wymienionej umowy, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz PGNiG S.A. udzielą Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. pożyczki w kwocie po 450 000 tysięcy złotych każdy, z przeznaczeniem na refinansowanie długu Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. wobec Spółki i PGNiG S.A. w łącznej kwocie 600 000 tysięcy złotych oraz na pokrycie nowych wydatków inwestycyjnych na dokończenie projektu budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli w kwocie 300 000 tysięcy złotych. Data ostatecznej spłaty pożyczki przypada na 14 czerwca 2030 roku. Umowa pożyczki przewiduje wypłatę środków na rzecz Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. po spełnieniu warunków zawieszających, z których jednym jest przedstawienie Bankowi Gospodarstwa Krajowego gwarancji bankowej wystawionej na zlecenie Spółki i zabezpieczającej dług pożyczkobiorcy w stosunku do banku. Gwarancja bankowa będzie odnawiana corocznie, a jej wysokość nie przekroczy 517 500 tysięcy złotych.

Wyniki wyszukiwania: