Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

25.2. Krótkoterminowe pozostałe aktywa niefinansowe

Stan na
31 grudnia 2017
Stan na
31 grudnia 2016
Koszty rozliczane w czasie 79 935 78 457
Koszty przygotowania produkcji w kopalniach węgla kamiennego 52 123 36 175
Ubezpieczenia majątkowe i deliktowe 3 010 10 922
Usługi informatyczne, telekomunikacyjne i pocztowe 15 074 17 994
Rozliczenia międzyokresowe prowizji z tytułu zadłużenia 3 917 3 526
Pozostałe koszty rozliczane w czasie 5 811 9 840
Pozostałe aktywa niefinansowe krótkoterminowe 7 120 106 551
Zaliczki na dostawy 4 858 103 601
Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami ZFŚS 338
Pozostałe aktywa krótkoterminowe 2 262 2 612
Razem 87 055 185 008

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Jednostki wchodzące w skład Grupy skompensowały aktywa Funduszu ze swoimi zobowiązaniami wobec Funduszu, ponieważ aktywa te nie stanowią oddzielnych aktywów Grupy. Tabela poniżej przedstawia analitykę funduszu.

Stan na
31 grudnia 2017
Stan na
31 grudnia 2016
Pożyczki udzielone pracownikom 29 718 30 671
Środki pieniężne 17 703 17 093
Pozostałe aktywa i zobowiązania Funduszu 2 316 2 822
Zobowiązania z tytułu Funduszu (49 828) (50 248)
Saldo po skompensowaniu (91) 338
Odpisy na Fundusz w okresie (55 624) (62 180)

Wyniki wyszukiwania: