Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

26. Zapasy

Stan na
31 grudnia 2017
Stan na
31 grudnia 2016
Wartość brutto
Węgiel, w tym stanowiący: 189 464 320 201
Materiały 33 260 98 759
Półprodukty i produkcja w toku 155 180 216 831
Świadectwa pochodzenia energii 783
Prawa do emisji gazów cieplarnianych 382 45 912
Pozostałe zapasy 114 450 115 591
Razem 304 296 482 487
Wycena do wartości godziwej
Prawa do emisji gazów cieplarnianych 8 13 226
Wycena do wartości netto możliwej do uzyskania
Pozostałe zapasy (8 841) (9 593)
Razem (8 833) 3 633
Wartość godziwa
Prawa do emisji gazów cieplarnianych 390 59 138
Wartość netto możliwa do uzyskania
Węgiel, w tym stanowiący: 189 464 320 201
Materiały 33 260 98 759
Półprodukty i produkcja w toku 155 180 216 831
Świadectwa pochodzenia energii 783
Pozostałe zapasy 105 609 105 998
Razem 295 463 486 120

 

Zmiana stanu odpisów aktualizujących zapasy / Aktualizacja wartości zapasów

Rok zakończony
31 grudnia 2017
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Bilans otwarcia 3 633 (10 136)
Utworzenie odpisów (4 109) (5 417)
Rozwiązanie odpisów 623 2 682
Wykorzystanie odpisów 4 238 3 278
Wycena do wartości godziwej uprawnień do emisji zanieczyszczeń (13 218) 13 226
Bilans zamknięcia (8 833) 3 633

Wyniki wyszukiwania: