Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

27. Należności od odbiorców

Stan na
31 grudnia 2017
Stan na
31 grudnia 2016
Wartość brutto
Należności od odbiorców 1 557 864 1 527 921
Należności od odbiorców – doszacowanie przychodów z tytułu energii elektrycznej oraz usługi dystrybucyjnej 499 601 425 705
Należności dochodzone na drodze sądowej 205 025 146 086
Razem 2 262 490 2 099 712
Odpis aktualizujący
Należności od odbiorców (49 159) (84 036)
Należności dochodzone na drodze sądowej (180 518) (121 611)
Razem (229 677) (205 647)
Wartość netto
Należności od odbiorców 1 508 705 1 443 885
Należności od odbiorców – doszacowanie przychodów z tytułu energii elektrycznej oraz usługi dystrybucyjnej 499 601 425 705
Należności dochodzone na drodze sądowej 24 507 24 475
Razem 2 032 813 1 894 065

 

Wiekowanie należności od odbiorców na dzień 31 grudnia 2017 roku

Nie
przeterminowane
Przeterminowane Razem
<30 dni 30-90 dni 90-180 dni 180-360 dni >360 dni
Wartość przed uwzględnieniem odpisu aktualizującego 1 794 372 170 594 65 539 17 954 33 717 180 314 2 262 490
Odpis aktualizujący (1 282) (1 887) (32 854) (6 756) (30 538) (156 360) (229 677)
Wartość netto 1 793 090 168 707 32 685 11 198 3 179 23 954 2 032 813

 

 Wiekowanie należności od odbiorców na dzień 31 grudnia 2016 roku

Nie
przeterminowane
Przeterminowane Razem
<30 dni 30-90 dni 90-180 dni 180-360 dni >360 dni
Wartość przed uwzględnieniem odpisu aktualizującego 1 661 135 169 403 45 013 19 816 25 657 178 688 2 099 712
Odpis aktualizujący (5 369) (12 255) (3 683) (6 303) (22 732) (155 305) (205 647)
Wartość netto 1 655 766 157 148 41 330 13 513 2 925 23 383 1 894 065

 

Grupa nie posiada istotnych pozycji, które na dzień bilansowy byłyby nieściągalne, lecz nie objęte odpisem aktualizującym.

 

Odpisy aktualizujące należności od odbiorców

Rok zakończony
31 grudnia 2017
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Bilans otwarcia (205 647) (278 374)
Utworzenie (106 052) (97 928)
Wykorzystanie 9 282 22 861
Rozwiązanie 52 296 87 267
Inne zmiany 20 444 60 527
Bilans zamknięcia (229 677) (205 647)

 

Wyniki wyszukiwania: