Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

29. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Stan na
31 grudnia 2017
Stan na
31 grudnia 2016
Środki pieniężne w banku i w kasie 703 202 368 274
Lokaty krótkoterminowe do 3 miesięcy 205 889 16 450
Inne 158 157
Razem saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, w tym: 909 249 384 881
środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 152 952 144 404
Kredyt w rachunku bieżącym (93 503) (15 156)
Cash pool (13 676) (16 095)
Różnice kursowe (717) 1 103
Razem saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów wykazane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 801 353 354 733

 

Stan środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania na dzień 31 grudnia 2017 roku stanowią w głównej mierze salda rachunków wadialnych w łącznej kwocie 84 124 tysiące złotych, jak również saldo środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych do obsługi obrotu energią elektryczną oraz prawami do emisji na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w łącznej kwocie 61 846 tysięcy złotych.

Wyniki wyszukiwania: