Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

30.1. Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy na dzień 31 grudnia 2017 roku

Seria/
emisja
Rodzaj akcji Liczba akcji Wartość nominalna akcji
(w złotych)
Wartość serii/emisji
wg wartości nominalnej
Sposób pokrycia kapitału
AA na okaziciela 1 589 438 762 5 7 947 194 gotówka/aport
BB imienne 163 110 632 5 815 553 aport
Razem 1  752 549 394 8 762 747

 

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wartość kapitału podstawowego, liczba akcji oraz wartość nominalna akcji nie uległy zmianie od dnia 31 grudnia 2016 roku.

Struktura akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2017 roku (według najlepszej wiedzy Spółki)

Akcjonariusz Liczba akcji Wartość akcji Udział w kapitale
podstawowym (%)
Udział w liczbie
głosów (%)
Skarb Państwa 526 848 384 2 634 242 30,06% 30,06%
KGHM Polska Miedź S.A. 182 110 566 910 553 10,39% 10,39%
Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 88 742 929 443 715 5,06% 5,06%
Pozostali akcjonariusze 954 847 515 4 774 237 54,49% 54,49%
Razem 1 752 549 394 8 762 747 100% 100%

Struktura akcjonariatu, według najlepszej wiedzy Spółki, na dzień 31 grudnia 2017 roku nie uległa zmianie w porównaniu do struktury na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Wyniki wyszukiwania: