Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

30.5. Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających

Rok zakończony
31 grudnia 2017
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Na początek okresu 29 660 (73 414)
Zmiana wyceny instrumentów zabezpieczających (8 159) 132 108
Zmiana wyceny instrumentów zabezpieczających
odniesiona do wyniku finansowego okresu
(4 856)
Podatek odroczony 1 550 (24 178)
Na koniec okresu 23 051 29 660

 

Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających wynika z wyceny instrumentów Interest Rate Swap (IRS) zabezpieczających ryzyko stopy procentowej z tytułu wyemitowanych obligacji, co zostało szerzej opisane w nocie 44.3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Dla zawartych transakcji zabezpieczających objętych polityką zarządzania ryzykiem specyficznym w obszarze finansowym, Spółka stosuje rachunkowość zabezpieczeń.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w kapitale z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających Spółka rozpoznała kwotę 23 051 tysięcy złotych. Kwota ta stanowi aktywo z tytułu wyceny instrumentów IRS na dzień bilansowy w kwocie 28 482 tysiące złotych, skorygowane o część wyceny dotyczącą naliczonych na dzień bilansowy odsetek z tytułu obligacji z uwzględnieniem podatku odroczonego.

W wyniku finansowym bieżącego okresu ujęto kwotę 1 525 tysięcy złotych, która stanowi otrzymaną kwotę zrealizowanego zabezpieczenia dotyczącą zakończonych okresów odsetkowych.

Wyniki wyszukiwania: