Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

32.1. Kredyty i pożyczki

Zaciągnięte kredyty i pożyczki na dzień 31 grudnia 2017 roku

Waluta Stopa oprocentowania Wartość kredytów, pożyczek na dzień bilansowy Z tego o terminie spłaty przypadającym
w okresie (od dnia bilansowego):
w walucie w złotych poniżej 3
miesięcy
od 3 do 12 miesięcy od 1 roku do 2 lat od 2 lat do 3 lat od 3 lat do 5 lat powyżej 5 lat
PLN zmienna 55 757 55 757 22 297 5 496 7 341 7 341 13 282
stała 1 036 011 1 036 011 35 187 127 054 162 240 162 240 273 506 275 784
Razem PLN 1 091 768 1 091 768 57 484 132 550 169 581 169 581 286 788 275 784
EUR zmienna 22 060 92 009 92 009
Razem EUR 22 060 92 009 92 009
USD zmienna 418 1 454 1 454
Razem USD 418 1 454 1 454
Razem 1 185 231 150 947 132 550 169 581 169 581 286 788 275 784
Odsetki zwiększające wartość bilansową 6 157
Razem 1 191 388

 

Zaciągnięte kredyty i pożyczki na dzień 31 grudnia 2016 roku

Waluta Stopa oprocentowania Wartość kredytów, pożyczek na dzień bilansowy Z tego o terminie spłaty przypadającym
w okresie (od dnia bilansowego):
w walucie w złotych poniżej 3
miesięcy
od 3 do 12
miesięcy
od 1 roku
do 2 lat
od 2 lat
do 3 lat
od 3 lat
do 5 lat
powyżej 5 lat
PLN zmienna 57 918 57 918 17 791 5 894 7 491 7 341 14 575 4 826
stała 1 183 418 1 183 418 20 445 127 044 162 227 162 227 324 455 387 020
Razem PLN 1 241 336 1 241 336 38 236 132 938 169 718 169 568 339 030 391 846
EUR zmienna 3 032 13 415 13 415
Razem EUR 3 032 13 415 13 415
USD zmienna 410 1 716 1 716
Razem USD 410 1 716 1 716
Razem 1 256 467 53 367 132 938 169 718 169 568 339 030 391 846
Odsetki zwiększające wartość bilansową 7 086
Razem 1 263 553

 

Zmianę stanu kredytów i pożyczek bez odsetek zwiększających wartość bilansową w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku oraz w okresie porównywalnym przedstawia poniższa tabela.

Rok zakończony
31 grudnia 2017
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Bilans otwarcia 1 256 467 1 403 618
Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącymi zobowiązań z tytułu pożyczek cash pool 83 471 (8 332)
Zmiana stanu kredytów i pożyczek (bez kredytów w rachunku bieżącym i pożyczek cash pool): (154 707) (138 819)
Spłata (154 918) (140 331)
Zaciągnięcie 914
Zmiana wyceny 211 598
Bilans zamknięcia 1 185 231 1 256 467

 

Główne zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek przedstawia tabela poniżej.

Kredyt/ pożyczka Kredytodawca/ pożyczkodawca Cel Oprocentowanie Termin spłaty Stan na
31 grudnia 2017
Stan na
31 grudnia 2016
Kredyt Europejski Bank Inwestycyjny Budowa kotła opalanego biomasą w Elektrowni Jaworzno III oraz remont turbiny parowej stałe – ustalone do dnia 15.06.2016 15.12.2021 84 039 105 039
Budowa i rozruch bloku kogeneracyjnego w EC Bielsko – Biała stałe – ustalone do dnia 15.06.2016 15.12.2021 120 061 150 056
Modernizacja i rozbudowa sieci elektroenergetycznych stałe – ustalone do dnia 15.12.2017 15.06.2024 266 139 307 362
stałe – ustalone do dnia 15.03.2018 15.09.2024 128 711 147 091
stałe – ustalone do dnia 15.03.2018 15.09.2024 160 819 183 783
Modernizacja i rozbudowa sieci elektroenergetycznych oraz modernizacja elektrowni wodnych stałe – ustalone do dnia 15.09.2019 15.03.2027 282 341 297 170
Kredyt w rachunku bieżącym Bank Gospodarstwa Krajowego Finansowanie transakcji na uprawnienia do emisji zanieczyszczeń, energii i gazu zmienne 31.12.2018 92 048 13 415
Pożyczka Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Budowa jednostki wytwórczej OZE w Elektrowni Jaworzno III zmienne 15.12.2022 20 000 24 000
Budowa instalacji zasilania biomasą oraz modernizacja kotła fluidalnego w ZW Tychy zmienne 15.12.2022 13 881 16 561
Pozostałe kredyty i pożyczki 23 349 19 076
Razem 1 191 388 1 263 553

Wyniki wyszukiwania: