Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

33.1. Rezerwy na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia oraz na nagrody jubileuszowe

Zmiana stanu rezerw na świadczenia pracownicze, rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

Rezerwa na świadczenia emerytalne, rentowe i podobne Taryfa
pracownicza
ZFŚS Rezerwa na deputaty węglowe Nagrody
jubileuszowe
Rezerwy
razem
Bilans otwarcia 307 281 532 184 112 469 2 248 526 209 1 480 391
Koszty bieżącego zatrudnienia 16 933 13 878 2 854 32 622 66 287
Zyski i straty aktuarialne, w tym: 1 452 (7 880) (13 225) 4 082 (15 571)
powstałe na skutek zmian założeń finansowych (5 572) (7 750) (13 322)
powstałe na skutek zmian założeń demograficznych (18) (167) (185)
powstałe na skutek innych zmian 7 024 (7 880) (13 207) 11 999 (2 064)
Wypłacone świadczenia (25 382) (19 663) (3 750) (58 243) (107 038)
Koszty przeszłego zatrudnienia 13 442 (2 802) 4 736 (8 013) 7 363
Koszty odsetek 8 168 15 338 3 237 14 021 40 764
Pozostałe zmiany (840) (2 248) (3 088)
Bilans zamknięcia 321 894 530 215 106 321 510 678 1 469 108
Długoterminowe 293 043 510 172 102 495 454 107 1 359 817
Krótkoterminowe 28 851 20 043 3 826 56 571 109 291

 

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku Grupa zwiększyła rezerwy na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia i nagrody jubileuszowe z tytułu kosztów przeszłego zatrudnienia o łączną wartość 7 363 tysiące złotych, co było skutkiem przede wszystkim zmian w Zakładowych Układach Zbiorowych Pracy w następujących podmiotach:

  • w spółce z segmentu Wydobycie co spowodowało zwiększenie rezerw na świadczenia emerytalne, rentowe i podobne oraz nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 17 363 tysiące złotych;
  • w spółkach segmentu Sprzedaż co zaskutkowało rozwiązaniem rezerw na nagrody jubileuszowe w kwocie 4 673 tysiące złotych;
  • w spółce z segmentu Pozostałe co spowodowało zmniejszenie rezerw aktuarialnych w łącznej kwocie 3 790 tysięcy złotych.

W związku ze zmianą założeń aktuarialnych przyjętych do wyceny aktuarialnej na dzień 31 grudnia 2017 roku zmniejszono rezerwy o 15 571 tysięcy złotych, co wpłynęło na zwiększenie pozostałych całkowitych dochodów o 19 653 tysięcy złotych (rezerwy na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia) oraz na zmniejszenie wyniku finansowego Grupy o 4 082 tysięcy złotych (rezerwy na nagrody jubileuszowe).

 

Zmiana stanu rezerw na świadczenia pracownicze, rok zakończony 31 grudnia 2016 roku

Rezerwa na świadczenia
emerytalne, rentowe i podobne
Taryfa
pracownicza
ZFŚS Rezerw na
deputaty
węglowe
Nagrody
jubileuszowe
Rezerwy
razem
Bilans otwarcia 341 124 722 734 131 110 2 242 653 165 1 850 375
Koszty bieżącego zatrudnienia 17 093 14 003 2 170 37 519 70 785
Zyski i straty aktuarialne, w tym: (27 145) (148 051) (29 401) (40 296) (244 893)
powstałe na skutek zmian założeń finansowych (6 026) (54 665) (15 892) (7 245) (83 828)
powstałe na skutek zmian założeń demograficznych 10 566 (32 751) (3 966) 3 035 (23 116)
powstałe na skutek innych zmian (31 685) (60 635) (9 543) (36 086) (137 949)
Wypłacone świadczenia (22 065) (22 432) (3 677) (2 241) (74 090) (124 505)
Koszty przeszłego zatrudnienia (20 470) (53 901) 8 677 (84 487) (150 181)
Koszty odsetek 9 308 19 831 3 590 17 372 50 101
Nabycie ZCP Brzeszcze 9 436 17 026 26 462
Pozostałe zmiany 2 247 2 247
Bilans zamknięcia 307 281 532 184 112 469 2 248 526 209 1 480 391
Długoterminowe 271 934 512 671 108 116 468 963 1 361 684
Krótkoterminowe 35 347 19 513 4 353 2 248 57 246 118 707

 

Wycena rezerw na świadczenia pracownicze

Rezerwy na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia oraz na nagrody jubileuszowe zostały oszacowane na podstawie metod aktuarialnych. Główne założenia przyjęte przez aktuariusza na dzień bilansowy do wyliczenia kwoty zobowiązania są następujące:

31 grudnia 2017 roku 31 grudnia 2016 roku
Stopa dyskontowa (%) 3,00% 3,00%
Przewidywany wskaźnik inflacji (%) 2,50% 2,50%
Wskaźnik rotacji pracowników (%) 1,15% – 8,64% 0,04% – 7,95%
Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeń (%) 1,80% – 2,50% 1,00% – 3,50%
Przewidywana stopa wzrostu cen energii elektrycznej (%) 3,50% 3,50%
Przewidywana stopa wzrostu wartości odpisu na ZFŚS (%) 3,50% 3,50%
Pozostały średni okres zatrudnienia 9,89 – 20,40 9,27 – 25,00

 

Analiza wrażliwości

Na dzień 31 grudnia 2017 roku została przeprowadzona analiza wrażliwości wyników wyceny na zmianę stopy dyskonta finansowego oraz na zmiany planowanych wzrostów podstaw w przedziale -0,5 p.p./+0,5 p.p.

Poniższa tabela prezentuje wartość bilansową poszczególnych tytułów rezerw oraz wartości rezerw wyliczone przy zmienionych założeniach:

Tytuł rezerwy Wartość bilansowa
na dzień
31 grudnia 2017
Stopa dyskonta
finansowego
Planowane wzrosty
podstaw
-0,5 p.p. +0,5 p.p. -0,5 p.p. +0,5 p.p.
Odprawy emerytalne, rentowe
i pośmiertne
321 894 336 386 308 405 308 273 336 395
Taryfa pracownicza 530 215 572 706 492 594 492 594 572 273
Koszty odpisu na ZFŚS 106 321 114 960 98 643 98 643 114 871
Nagrody jubileuszowe 510 678 527 900 494 316 497 664 524 220
Razem 1 551 952 1 393 958 1 397 174 1 547 759

 

Poniższa tabela prezentuje wartość bilansową poszczególnych tytułów rezerw oraz prezentuje jak zmieniłaby się wartość bilansowa przy innych założeniach:

Tytuł rezerwy Wartość bilansowa
na dzień
31 grudnia 2017
Odchylenia
Stopa dyskonta
finansowego
Planowane wzrosty
podstaw
-0,5 p.p. +0,5 p.p. -0,5 p.p. +0,5 p.p.
Odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne 321 894 14 492 (13 489) (13 621) 14 501
Taryfa pracownicza 530 215 42 491 (37 621) (37 621) 42 058
Koszty odpisu na ZFŚS 106 321 8 639 (7 678) (7 678) 8 550
Nagrody jubileuszowe 510 678 17 222 (16 362) (13 014) 13 542
Razem 82 844 (75 150) (71 934) 78 651
wpływ na wynik finansowy 17 222 (16 362) (13 014) 13 542
wpływ na pozostałe całkowite dochody 65 622 (58 788) (58 920) 65 109

Podziału rezerw na długo i krótkoterminowe Grupa dokonuje na podstawie szacunków dotyczących rozkładu wypłat w czasie przygotowanego przy pomocy technik aktuarialnych.

 

Okresy zapadalności rezerw na świadczenia pracownicze

Odprawy
emerytalne,
rentowe
i podobne
Taryfa
pracownicza
ZFŚS Nagrody
jubileuszowe
Razem
rezerwy
2018 28 851 20 043 3 826 56 571 109 291
2019 18 348 21 991 3 933 46 363 90 635
2020 23 417 21 482 3 875 41 638 90 412
2021 15 462 20 945 3 806 39 303 79 516
2022 14 994 20 445 3 747 37 329 76 515
Pozostałe lata 220 822 425 309 87 134 289 474 1 022 739
Razem 321 894 530 215 106 321 510 678 1 469 108

Wyniki wyszukiwania: