Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

34.1. Rezerwa na koszty likwidacji zakładów górniczych

Rezerwa tworzona jest w odniesieniu do zakładów górniczych wchodzących w skład Grupy na bazie szacunku przewidywanych kosztów likwidacji obiektów i przywrócenia stanu pierwotnego terenu po zakończeniu eksploatacji. W ramach rezerwy na koszty likwidacji zakładów górniczych ujmowane jest saldo Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych („FLZG”), który zgodnie z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz przepisami wykonawczymi wydanymi do tej ustawy tworzony jest przez przedsiębiorstwa górnicze wchodzące w skład Grupy w określonym stosunku procentowym do wartości podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, lub w odniesieniu do opłaty eksploatacyjnej, poprzez przekazanie środków pieniężnych w wysokości równowartości odpisów na wyodrębniony rachunek bankowy. Aktywa finansowe FLZG prezentowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe, natomiast saldo FLZG ujmowane jest w ramach rezerwy na przyszłe koszty likwidacji obiektów zakładów górniczych.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku saldo rezerwy wyniosło 191 975 tysięcy złotych. Zwiększenie rezerwy w wysokości 39 830 tysięcy złotych w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku wynika z przyjęcia do wyceny na dzień 31 grudnia 2017 roku niższych stóp dyskontowych (3,00%) niż na dzień 31 grudnia 2016 roku (3,50%). W okresie porównywalnym na skutek przyjęcia wyższej stopy dyskontowej do wyceny rezerw na dzień 31 grudnia 2016 roku (zwiększenie z 2,75%-3,04% na 3,50%) Grupa rozwiązała rezerwę w wysokości 35 846 tysięcy złotych.

Tabele poniżej przedstawiają kwotę odpisu na FLZG, stan aktywów FLZG oraz saldo zobowiązań z tytułu przyszłych kosztów likwidacji obiektów zakładów górniczych.

 

Aktywa finansowe Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych

Rok zakończony
31 grudnia 2017
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Stan środków na 1 stycznia 41 163 42 129
Odprowadzone środki 4 441 4 112
Odsetki 973 730
Wykorzystanie (4 102) (6 051)
Pozostałe zmiany 243
Stan środków na 31 grudnia 42 475 41 163
Odpisy na FLZG w okresie (4 155) (4 446)

 

Rezerwa na koszty likwidacji zakładów górniczych

Rok zakończony
31 grudnia 2017
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Fundusz Likwidacji Zakładów Górniczych 46 348 44 442
Nadwyżka zdyskontowanych szacowanych kosztów likwidacji 145 627 102 443
Razem 191 975 146 885

Wyniki wyszukiwania: