Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

34.3. Rezerwy na umowy rodzące obciążenia ze wspólnym przedsięwzięciem i pokrycie kosztów

Zmianę stanu poszczególnych rezerw w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku prezentuje poniższa tabela.

Rezerwa na
umowę elektryczną
Rezerwa na
„take or pay”
w umowie gazowej
Rezerwa na
pokrycie kosztów
Rezerwy na umowy
rodzące obciążenia
ze wspólnym przedsięwzięciem
i pokrycie kosztów razem
Bilans otwarcia 133 327 54 837 10 680 198 844
Odwrócenie dyskonta 1 626 475 229 2 330
Utworzenie 2 250 2 250
Rozwiązanie (134 953) (55 312) (13 159) (203 424)
Bilans zamknięcia

 

W roku 2015 Spółka rozpoznała rezerwy na umowy rodzące obciążenia z Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A. Na dzień 31 grudnia 2016 roku rezerwy z tego tytułu wynosiły 198 844 tysiące złotych.

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku Spółka rozwiązała w całości rezerwy na umowy rodzące obciążenia ze wspólnym przedsięwzięciem:

  • rezerwę wynikającą z faktu, iż na podstawie wieloletniej umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej pomiędzy Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A. a Spółką oraz PGNiG Energia S.A., Spółka zobowiązana była do zakupu połowy wolumenu energii elektrycznej produkowanej przez Elektrociepłownię Stalowa Wola S.A. po cenie w formule „koszt plus” pokrywającej koszty produkcji oraz zapewniającej obsługę finansowania;
  • rezerwę związaną z faktem, iż Spółka była zobligowana do pokrycia ewentualnych strat związanych z realizacją klauzuli umownej „take or pay” w ramach umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego zawartej pomiędzy PGNiG S.A. a Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A. Zgodnie z powyższą klauzulą Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. była zobowiązana do zapłaty PGNiG S.A. za nieodebrany gaz;
  • rezerwę na pokrycie kosztów związaną z faktem, iż w związku z opóźnieniem realizacji projektu, na Spółce mogłaby spoczywać konieczność pokrycia dodatkowych kosztów funkcjonowania Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

Rozwiązanie rezerwy na koszty związane z umową sprzedaży energii elektrycznej oraz rezerwy na pokrycie ewentualnych strat w związku z realizacją klauzuli umownej „take or pay” związane jest ze spełnieniem warunków zawieszających wynikających z podpisanego dnia 27 października 2016 roku warunkowego porozumienia w sprawie ustalenia podstawowych warunków brzegowych restrukturyzacji projektu „Budowa bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli”. Warunki zawieszające zostały spełnione poprzez dokonanie w dniu 31 marca 2017 roku przez Elektrociepłownię Stalowa Wola S.A. zapłaty na rzecz finansujących ją dotychczas instytucji, tj. Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Polska Kasa Opieki S.A. wszystkich zobowiązań spółki względem instytucji finansujących. Środki na spłatę kredytów bankowych Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. uzyskała na podstawie umów pożyczek, zgodnie z którymi Spółka oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. udzieliły Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. pożyczek. Spółka udzieliła w tym celu pożyczki w kwocie 290 742 tysiące złotych, o czym szerzej w nocie 23 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Z chwilą spełnienia warunków zawieszających jednocześnie weszły w życie dokumenty:

  • porozumienie w sprawie ustalenia podstawowych warunków brzegowych restrukturyzacji Projektu pomiędzy TAURON Polska Energia S.A., Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. i Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A.;
  • aneks do umowy sprzedaży energii elektrycznej z dnia 11 marca 2011 roku pomiędzy Spółką, Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. i Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A.;
  • aneks do umowy na dostawy paliwa gazowego z dnia 11 marca 2011 roku pomiędzy Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. i Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A.

Porozumienie reguluje przede wszystkim warunki rozliczania kar umownych, urynkowienie stosowanych dotychczas formuł cenowych oraz kwestie restrukturyzacji finansowej projektu. Porozumienie stanowi odzwierciedlenie woli sponsorów projektu, tj. TAURON Polska Energia S.A. i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. co do kontynuacji budowy bloku gazowo-parowego, wprowadzenia zmian w umowie na dostawy paliwa gazowego i umowie sprzedaży energii elektrycznej oraz zmiany formuły finansowania projektu z project finance na corporate finance. Niezależnie od powyższego sponsorzy wraz z Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A. kontynuują wspólne prace związane z pozyskaniem nowego finansowania projektu budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli, którego warunki i struktura byłyby korzystniejsze od dotychczas obowiązujących umów.

Aneksy do umowy na dostawy paliwa gazowego i umowy sprzedaży energii elektrycznej, które weszły w życie, przewidują w szczególności urynkowienie stosowanych w tych umowach formuł cenowych. Ponadto, w związku z opóźnieniem realizacji projektu, aneks do umowy na dostawy paliwa gazowego przewiduje zmianę w zakresie wysokości, terminów i metodologii naliczania kar umownych. Wprowadzone aneksami zmiany do umów w ocenie Zarządu Spółki stanowiły podstawę do rozwiązania w pierwszym kwartale 2017 roku rezerwy na koszty związane z umową sprzedaży energii elektrycznej oraz rezerwy na pokrycie ewentualnych strat w związku z realizacją klauzuli umownej „take or pay”.

Wyniki wyszukiwania: