Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

36. Pozostałe rezerwy

Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

Rezerwa na bezumowne korzystanie
z nieruchomości
Rezerwy na spory
sądowe, roszczenia
od kontrahentów i pozostałe rezerwy
Rezerwy razem
Bilans otwarcia 92 143 262 592 354 735
Odwrócenie dyskonta 3 144 3 144
Utworzenie/(Rozwiązanie) netto 1 141 55 122 56 263
Wykorzystanie (531) (25 270) (25 801)
Pozostałe zmiany (723) 725 2
Bilans zamknięcia 92 030 296 313 388 343
Długoterminowe 59 949 59 949
Krótkoterminowe 92 030 236 364 328 394
Część krótkoterminowa rezerw na koszty demontażu środków trwałych i rekultywację terenu oraz pozostałych 24 877
Razem 353 271

 

Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku

Rezerwa na bezumowne korzystanie
z nieruchomości
Rezerwy na spory
sądowe, roszczenia
od kontrahentów i pozostałe rezerwy
Rezerwy razem
Bilans otwarcia 91 909 67 711 159 620
Utworzenie/(Rozwiązanie) netto 902 201 928 202 830
Wykorzystanie (642) (7 258) (7 900)
Pozostałe zmiany (26) 211 185
Bilans zamknięcia 92 143 262 592 354 735
Długoterminowe 46 498 46 498
Krótkoterminowe 92 143 216 094 308 237
Część krótkoterminowa rezerw na koszty demontażu środków trwałych i rekultywację terenu oraz pozostałych 58 219
Razem 366 456

 

Rezerwa na bezumowne korzystanie z nieruchomości

Spółki Grupy tworzą rezerwy na wszystkie zgłoszone roszczenia właścicieli nieruchomości, na których usytuowane są sieci dystrybucyjne oraz instalacje ciepłownicze. Na dzień 31 grudnia 2017 roku rezerwa z tego tytułu wynosiła 92 030 tysięcy złotych i dotyczyła segmentów:

  • Wytwarzanie – 50 930 tysiące złotych;
  • Dystrybucja – 41 100 tysięcy złotych.

W 2012 roku podmiot trzeci wystąpił wobec TAURON Ciepło S.A. (obecnie TAURON Ciepło Sp. z o.o.) z roszczeniami   z tytułu uregulowania stanów prawnych urządzeń przesyłowych przebiegających przez jego nieruchomości. Spółka kwestionuje zarówno zasadność tych roszczeń, jak i zasadność dokonanych potrąceń z bieżącymi zobowiązaniami wobec spółki z tytułu dostaw ciepła. W konsekwencji spółka wystąpiła na drogę postępowania sądowego celem dochodzenia bieżących należności wobec dłużnika. W dalszym toku postępowania zostanie zweryfikowana kwota ewentualnych roszczeń tego podmiotu z tytułu regulowania stanów prawnych urządzeń przesyłowych spółki. W związku z toczącym się sporem, mając na uwadze przyjętą politykę rachunkowości, rozpoznana została rezerwa na szacowane koszty powyższego roszczenia. Mając na uwadze toczący się spór sądowy, uwzględniając zapisy MSR 37.92 Grupa nie ujawnia wszystkich informacji związanych z ww. kwestią, a wymaganych przez MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe.

 

Rezerwy na spory sądowe, roszczenia od kontrahentów i pozostałe rezerwy

Istotne rezerwy ujęte w ramach pozostałych rezerw zostały opisane poniżej:

Tytuł Segment Opis Stan na
31 grudnia 2017
Stan na
31 grudnia 2016
Rezerwa na kary umowne Wytwarzanie W związku z ryzykiem zapewnienia trwałości projektów, która wymagana była w umowach o dofinansowanie projektów:
• Budowy kotła na biomasę w Elektrowni Jaworzno III;
• Budowy instalacji do produkcji energii elektrycznej w Odnawialnym Źródle Energii w Stalowej Woli;
w 2016 roku utworzono rezerwę na zwrot dotacji w wysokości 52 297 tysięcy złotych. Zaktualizowana na dzień 31 grudnia 2017 roku rezerwa wynosi 55 358 tysięcy złotych.
55 358 52 297
W związku z ryzykiem wypowiedzenia przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. umowy, wynikającym z odstąpienia przez TAURON Wytwarzanie S.A. od realizacji projektu budowy bloku gazowo-parowego na terenie Elektrowni Łagisza w Będzinie oraz ryzykiem naliczenia kary umownej w roku 2016 utworzono rezerwę w wysokości 11 250 tysięcy złotych. W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku w związku z wpływem noty obciążeniowej wykorzystano rezerwę w wysokości 5 625 tysięcy złotych. Pozostałe saldo rezerwy rozwiązano. 11 250
Rezerwa na karę pieniężną na rzecz Urzędu Regulacji Energetyki („URE”) Dystrybucja Rezerwa dotycząca ryzyka naruszenia ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku poprzez wprowadzenie w błąd Prezesa URE w zakresie przedstawianych na jego żądanie informacji. W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku w związku z otrzymaniem decyzji Prezesa URE rozwiązano część rezerwy w wysokości 14 436 tysięcy złotych. 6 000 20 436
Rezerwa na wzrost wynagrodzenia za służebności przesyłu Dystrybucja Rezerwa dotyczy ryzyka zwiększonych opłat okresowych za służebność przesyłu dla infrastruktury energetycznej zlokalizowanej na terenach nadleśnictw podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu w związku ze zmianą charakteru gruntów z terenów leśnych na grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku zwiększono rezerwę o kwotę 25 950 tysięcy złotych. 47 650 21 700
Rezerwa na podatek od nieruchomości Wydobycie Rezerwa na postępowania w zakresie podatku od nieruchomości od budowli podziemnych.


W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku spółka z segmentu Wydobycie wykorzystała rezerwę w wysokości 13 816 tysięcy złotych w związku z wydaniem przez organy podatkowe decyzji określającej wysokość zobowiązań podatkowych za lata poprzednie oraz złożeniem przez spółkę korekt deklaracji za lata poprzednie.
3 446 23 008
Dystrybucja Rezerwa na ryzyko gospodarcze w zakresie podatku od nieruchomości dotyczące majątku sieciowego.


W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku spółka z segmentu Dystrybucja zwiększyła rezerwę o kwotę 27 356 tysięcy złotych.
39 356 12 000
Rezerwa na podatek od towarów i usług Sprzedaż Rezerwa utworzona w związku z trwającym postępowaniem kontrolnym wszczętym przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie („Dyrektor UKS”) w zakresie podatku od towarów i usług. Czas trwania postępowania kontrolnego był wielokrotnie przedłużany przez Dyrektora UKS. Aktualny nowy termin zakończenia postępowania, został wyznaczony na dzień 28 kwietnia 2018 roku.


Na dzień 31 grudnia 2017 roku rezerwa z tego tytułu wynosi 68 694 tysiące złotych. Zwiększenie rezerwy o 4 200 tysięcy złotych dotyczy naliczonych w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku odsetek.
68 694 64 494

Wyniki wyszukiwania: