Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

39. Zobowiązania inwestycyjne

Krótkoterminowe zobowiązania inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2017 roku i na dzień 31 grudnia 2016 roku prezentuje tabela poniżej:

Segment operacyjny Stan na
31 grudnia 2017
Stan na
31 grudnia 2016
Dystrybucja 438 492 336 624
Wytwarzanie 227 084 511 403
Wydobycie 74 682 159 138
Sprzedaż i Pozostałe 57 046 26 639
Razem 797 304 1 033 804

 

Spadek zobowiązań inwestycyjnych w segmencie Wytwarzanie dotyczył głównie spadku zobowiązań związanych z budową bloku 910 w Jaworznie w kwocie 249 640 tysięcy złotych, które na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły 208 844 tysiące złotych, a na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły 458 484 tysiące złotych.

Spadek zobowiązań inwestycyjnych w segmencie Wydobycie dotyczył głównie spadku zobowiązania z tytułu zabudowy kompleksu ścianowego Zakładu Górniczego Brzeszcze w kwocie 89 080 tysięcy złotych, które na dzień 31 grudnia 2017 roku zostało spłacone w całości.

Zobowiązania inwestycyjne długoterminowe zostały zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji pozostałe zobowiązania finansowe. Na dzień 31 grudnia 2017 roku zobowiązanie z tego tytułu wynosiło 10 666 tysięcy złotych. Na dzień 31 grudnia 2016 roku zobowiązania z tego tytułu wynosiło 299 tysięcy złotych.

Zobowiązania do poniesienia nakładów inwestycyjnych

Na dzień 31 grudnia 2017 roku i na dzień 31 grudnia 2016 roku Grupa zobowiązała się ponieść nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i aktywa niematerialne odpowiednio w wysokości 3 891 230 tysięcy złotych oraz 4 368 685 tysięcy złotych, z czego największe pozycje przedstawiono w poniższej tabeli:

Segment operacyjny Przedmiot umowy /
nazwa projektu inwestycyjnego
Stan na
31 grudnia 2017
Stan na
31 grudnia 2016
Wytwarzanie Budowa nowych mocy w Elektrowni Jaworzno III (910 MW) 2 277 479 2 835 269
Dystrybucja Budowa nowych przyłączy 594 627 622 415
Modernizacja i odtworzenie istniejących sieci 451 907 497 926
Wydobycie Budowa szybu Grzegorz wraz z infrastrukturą oraz wyrobiskami towarzyszącymi 235 377 16 484
Budowa poziomu 800 m w Zakładzie Górniczym Janina 112 065 19 578
Program inwestycyjny w Zakładzie Górniczym Brzeszcze 25 617 32 731

Wyniki wyszukiwania: