Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

40. Zobowiązania z tytułu podatków i opłat

Stan na
31 grudnia 2017
Stan na
31 grudnia 2016
Podatek dochodowy od osób prawnych 39 290 2 371
Podatek dochodowy od osób fizycznych 54 161 51 084
Podatek akcyzowy 43 760 41 549
Podatek VAT 110 867 98 114
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 190 443 170 039
Opłaty za korzystanie ze środowiska 1 494 40 964
Pozostałe 12 577 6 822
Razem 452 592 410 943

 

Podatkowa Grupa Kapitałowa

W dniu 22 września 2014 roku podpisana została umowa PGK na lata 2015 – 2017. Na podstawie poprzedniej umowy PGK była zarejestrowana na okres trzech lat podatkowych 2012 – 2014.

Główne spółki tworzące PGK od dnia 1 stycznia 2015 roku: TAURON Polska Energia S.A., TAURON Wytwarzanie S.A., TAURON Dystrybucja S.A., TAURON Ciepło Sp. z o.o., TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o., TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., TAURON Ekoenergia Sp. z o.o., TAURON Wydobycie S.A. i Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Podatkowa Grupa Kapitałowa posiadała zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego w kwocie 37 629 tysięcy złotych stanowiące nadwyżkę obciążenia podatkowego za rok 2017 w kwocie 253 477 tysięcy złotych nad uiszczonymi zaliczkami zapłaconymi z tytułu podatku dochodowego za rok 2017 w kwocie 215 848 tysiące złotych.

W dniu 30 października 2017 roku wydana została decyzja w sprawie rejestracji Podatkowej Grupy Kapitałowej na lata 2018 – 2020. Skład Podatkowej Grupy Kapitałowej od dnia 1 stycznia 2018 roku w zakresie istotnych spółek nie uległ zmianie w stosunku do umowy PGK na lata 2015 – 2017.

Regulacje dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz obciążeń związanych z ubezpieczeniami społecznymi podlegają częstym zmianom. Obowiązujące przepisy mogą również zawierać niejasności, które powodują różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych, zarówno pomiędzy organami państwowymi jak i organami państwowymi i przedsiębiorstwami.

Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności (na przykład kwestie celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i grzywien, a wszelkie dodatkowe zobowiązania podatkowe, wynikające z kontroli, muszą zostać zapłacone wraz z odsetkami.

W konsekwencji, kwoty prezentowane i ujawniane w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym mogą się zmienić w przyszłości w wyniku ostatecznej decyzji organu kontroli podatkowej.

Z dniem 15 lipca 2016 roku do Ordynacji Podatkowej zostały wprowadzone zmiany w celu uwzględnienia postanowień Ogólnej Klauzuli Zapobiegającej Nadużyciom (GAAR). GAAR ma zapobiegać powstawaniu i wykorzystywaniu sztucznych struktur prawnych tworzonych w celu uniknięcia zapłaty podatku w Polsce. GAAR definiuje unikanie opodatkowania, jako czynność dokonaną przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisów ustawy podatkowej. Nowe regulacje będą wymagać znacznie większego osądu przy ocenie skutków podatkowych poszczególnych transakcji.

Klauzulę GAAR należy stosować w odniesieniu do transakcji dokonanych po jej wejściu w życie oraz do transakcji, które zostały przeprowadzone przed wejściem w życie klauzuli GAAR, ale dla których po dacie wejścia klauzuli w życie korzyści były lub są nadal osiągane.

Wyniki wyszukiwania: