Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

41. Pozostałe zobowiązania finansowe

Stan na
31 grudnia 2017
Stan na
31 grudnia 2016
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 203 544 156 867
Wadia, kaucje, zabezpieczenia otrzymane 86 233 79 415
Zobowiązania z tytułu umów ubezpieczenia 3 246 12 560
Instrumenty pochodne 14 184 560
Depozyty uzupełniające 7 163 13 106
Pozostałe 71 389 66 161
Razem 385 759 328 669
Długoterminowe 91 620 72 374
Krótkoterminowe 294 139 256 295

 

Instrumenty pochodne zostały opisane w nocie nocie 44.3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania: