Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

43.1. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zmiana stanu kapitału obrotowego

Rok zakończony
31 grudnia 2017
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Zmiana stanu należności (171 885) (46 280)
Bilansowa zmiana stanu należności od odbiorców (138 748) (64 032)
Zmiana stanu innych należności finansowych (28 132) 871
Korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych i aktywów finansowych (3 636) 529
Pozostałe korekty (1 369) 16 352
Zmiana stanu zapasów 188 060 (55 731)
Bilansowa zmiana stanu zapasów 190 657 (52 841)
Korekta o przesunięcie zapasów do/z rzeczowych aktywów trwałych (2 597) (4 347)
Pozostałe korekty 1 457
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek 233 303 156 247
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań wobec dostawców 212 698 39 023
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, ubezpieczeń i pozostałych zobowiązań finansowych 33 099 (1 536)
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań niefinansowych 9 671 27 257
Zmiana stanu zobowiązań podatkowych za wyjątkiem podatku dochodowego 4 730 64 280
Korekta o zmianę stanu podatku od towarów i usług dotycząca zobowiązań inwestycyjnych (29 255) 50 570
Korekta nabycia ZCP Brzeszcze i objęcia nowych spółek konsolidacją (24 610)
Pozostałe korekty 2 360 1 263
Zmiana stanu pozostałych aktywów długo- i krótkoterminowych 146 301 341 335
Bilansowa zmiana stanu pozostałych aktywów niefinansowych długo i krótkoterminowych 173 507 176 026
Zmiana stanu należności podatkowych za wyjątkiem podatku dochodowego (61 612) 47 050
Zmiana stanu praw do emisji gazów cieplarnianych długo i krótkoterminowych (92 594) (8 727)
Zmiana stanu świadectw pochodzenia energii długo i krótkoterminowych 239 369 218 347
Korekta o zmianę stanu zaliczek na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych (110 152) (84 372)
Pozostałe korekty (2 217) (6 989)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i dotacji rządowych (29 351) (140 063)
Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i dotacji rządowych 15 939 (82 746)
Korekta o nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa trwałe i aktywa niematerialne (9 413) (18 919)
Korekta o otrzymane dotacje (35 877) (29 220)
Korekta nabycia ZCP Brzeszcze (4 203)
Pozostałe korekty (4 975)
Zmiana stanu rezerw (153 977) (28 173)
Bilansowa zmiana stanu rezerw długo i krótkoterminowych (139 479) (169 061)
Korekta o zyski/straty aktuarialne od rezerw po okresie zatrudnienia ujmowane w pozostałe całkowite dochody 19 653 204 597
Korekta o zmianę stanu rezerw na rekultywację i demontaż ujmowane w korespondecji z pozostałymi całkowitymi dochodami (33 212) 33 415
Korekta nabycia ZCP Brzeszcze (92 454)
Pozostałe korekty (939) (4 670)
Razem 212 451 227 335

 

Podatek dochodowy zapłacony

Podatek dochodowy zapłacony wyniósł 143 217 tysięcy złotych, z czego kwota 136 824 tysiące złotych dotyczy Podatkowej Grupy Kapitałowej i wynika z zapłaty przez Podatkową Grupę Kapitałową w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku zaliczek podatku dochodowego w kwocie 215 848 tysięcy złotych oraz otrzymania przez Podatkową Grupę Kapitałową nadpłaty podatku dochodowego za rok 2016 w kwocie 79 024 tysiące złotych.

Wyniki wyszukiwania: