Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

43.3. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Wydatki z tytułu wykupu dłużnych papierów wartościowych w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku związane są z wykupem przez jednostkę dominującą transzy obligacji o wartości nominalnej 1 650 000 tysięcy złotych w ramach zawartego w listopadzie 2015 roku Programu Emisji Obligacji.

Spłata pożyczek/kredytów

Wydatki z tytułu spłaty pożyczek i kredytów wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w kwocie 154 918 tysięcy złotych wynikają w głównej mierze ze spłaty przez jednostkę dominującą w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku rat kredytu do Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 147 568 tysięcy złotych.

Odsetki zapłacone

Rok zakończony
31 grudnia 2017
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Odsetki zapłacone od dłużnych papierów wartościowych (246 790) (296 949)
Odsetki zapłacone od kredytów (42 978) (53 183)
Odsetki zapłacone od leasingu (727) (955)
Razem (290 495) (351 087)
stanowiące wydatek inwestycyjny (105 945) (95 971)
stanowiące wydatek finansowy (184 550) (255 116)

 

Grupa prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych poniesione koszty finansowania zewnętrznego aktywowane w bieżącym okresie na składniki aktywów jako wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych w przepływach z działalności inwestycyjnej. W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku odsetki stanowiące koszty finansowania zewnętrznego, które podlegały kapitalizacji w wartości rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych wyniosły 105 945 tysięcy złotych.

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku związane są z:

  • emisją transz obligacji o łącznej wartości nominalnej 600 000 tysięcy złotych w ramach zawartego w listopadzie 2015 roku Programu Emisji Obligacji, co zostało szerzej opisane w nocie 32.2 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
  • emisją euroobligacji w kwocie 2 107 462 tysiące złotych, co zostało szerzej opisane w nocie 32.2 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania: