Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

44.1. Wartość bilansowa i wartość godziwa kategorii i klas instrumentów finansowych

Kategorie i klasy aktywów finansowych Nota Stan na
31 grudnia 2017
Stan na
31 grudnia 2016
wartość
bilansowa
wartość
godziwa
wartość
bilansowa
wartość
godziwa
1 Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy – przeznaczone do obrotu 106 292 45 092
Instrumenty pochodne 44.3 4 934 4 934 19 776 19 776
Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych 24 101 358 101 358 25 316 25 316
2 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 144 417 134 143
Udziały i akcje (długoterminowe) 24 141 656 127 594
Udziały i akcje (krótkoterminowe) 24 42 4 104
Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych 24 2 719 2 719 2 445 2 445
3 Pożyczki i należności 2 734 059 2 241 033
Należności od odbiorców 27 2 032 813 2 032 813 1 894 065 1 894 065
Lokaty i depozyty 24 39 756 39 756 38 472 38 472
Pożyczki udzielone 580 979 491 171 256 117 153 429
Inne należności finansowe 80 511 80 511 52 379 52 379
4 Aktywa finansowe wyłączone z zakresu MSR 39 499 204 461 348
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach 22 499 204 461 348
5 Instrumenty pochodne zabezpieczające 44.3 28 482 28 482 36 641 36 641
6 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 29 909 249 909 249 384 881 384 881
Razem, w tym w sprawozdaniu z sytuacji finansowej: 4 421 703 3 303 138
Aktywa trwałe 978 066 929 439
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach 499 204 461 348
Pożyczki udzielone na rzecz wspólnych przedsięwzięć 240 767 240 951
Pozostałe aktywa finansowe 238 095 227 140
Aktywa obrotowe 3 443 637 2 373 699
Należności od odbiorców 2 032 813 1 894 065
Pożyczki udzielone na rzecz wspólnych przedsięwzięć 329 665 15 116
Pozostałe aktywa finansowe 171 910 79 637
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 909 249 384 881
Kategorie i klasy zobowiązań finansowych Nota Stan na
31 grudnia 2017
Stan na
31 grudnia 2016
wartość
bilansowa
wartość
godziwa
wartość
bilansowa
wartość
godziwa
1 Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy – przeznaczone do obrotu 14 184 560
Instrumenty pochodne 44.3 14 184 14 184 560 560
2 Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 12 040 129 11 136 323
Kredyty i pożyczki preferencyjne 32.1 34 506 34 506 41 748 41 748
Kredyty i pożyczki udzielane na warunkach rynkowych 32.1 1 063 379 1 065 694 1 206 649 1 209 558
Kredyty w rachunku bieżącym 32.1 93 503 93 503 15 156 15 156
Wyemitowane obligacje 32.2 8 637 435 8 695 096 7 681 128 7 719 015
Zobowiązania wobec dostawców 38 1 042 427 1 042 427 829 729 829 729
Pozostałe zobowiązania finansowe 154 119 154 119 158 383 158 383
Zobowiązania inwestycyjne 39 807 970 807 970 1 034 103 1 034 103
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 203 544 203 544 156 867 156 867
Zobowiązania z tytułu umów ubezpieczenia 3 246 3 246 12 560 12 560
3 Zobowiązania z tytułu gwarancji, factoringu i wyłączone z zakresu MSR 39 23 973 34 848
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 32.3 23 973 23 973 34 848 34 848
Razem, w tym w sprawozdaniu z sytuacji finansowej: 12 078 286 11 171 731
Zobowiązania długoterminowe 9 593 034 8 832 163
Zobowiązania z tytułu zadłużenia 9 501 414 8 759 789
Pozostałe zobowiązania finansowe 91 620 72 374
Zobowiązania krótkoterminowe 2 485 252 2 339 568
Zobowiązania z tytułu zadłużenia 351 382 219 740
Zobowiązania wobec dostawców 1 042 427 829 729
Zobowiązania inwestycyjne 797 304 1 033 804
Pozostałe zobowiązania finansowe 294 139 256 295

 

Pochodne instrumenty finansowe klasyfikowane do kategorii aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz stanowiące instrumenty zabezpieczające, które na dzień bilansowy wycenione są w wartości godziwej, zostały wycenione zgodnie z metodologią opisaną w nocie 44.3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Ujawnienie odnośnie hierarchii wartości godziwej zostało również zaprezentowane w nocie 44.3. Wycena jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych została zaklasyfikowana do Poziomu 1 hierarchii wyceny wartości godziwej.

Instrumenty finansowe klasyfikowane do pozostałych kategorii instrumentów finansowych:

  • Na dzień 31 grudnia 2017 roku instrumenty finansowe o stałej stopie procentowej – kredyty otrzymane z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, obligacje podporządkowane, euroobligacje oraz obligacje wyemitowane przez spółkę zależną, zostały wycenione w wartości godziwej. Wycenie do wartości godziwej podlegały także pożyczki podporządkowane i pożyczki na spłatę zadłużenia udzielone Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. oprocentowane zmienną stopą procentową. Wycena wartości godziwej wspomnianych instrumentów finansowych dokonana została jako bieżąca wartość przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych aktualnie obowiązującą stopą procentową dla danej obligacji czy kredytu, tzn. przy zastosowaniu rynkowych stóp procentowych. Wycena została sklasyfikowana do Poziomu 2 hierarchii wyceny wartości godziwej.
  • Wartość godziwa pozostałych instrumentów finansowych (poza udziałami i akcjami w ramach kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży oraz wyłączonych z zakresu MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena, o czym mowa poniżej) na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku nie odbiegała istotnie od wartości prezentowanych w sprawozdaniach finansowych za poszczególne okresy z następujących powodów:
    • w odniesieniu do instrumentów krótkoterminowych ewentualny efekt dyskonta nie jest istotny;
    • instrumenty te dotyczą transakcji zawieranych na warunkach rynkowych.

Z powyższych względów wartość godziwa wspomnianych instrumentów w powyższych tabelach została ujawniona   w wysokości wartości bilansowej.

  • Grupa nie ujawnia wartości godziwej dla udziałów i akcji w spółkach nienotowanych na aktywnych rynkach, zaklasyfikowanych do kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży. Na dzień bilansowy są one wyceniane według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości. W związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2018 roku MSSF 9 Instrumenty finansowe Grupa szacuje na ten dzień wartość godziwą powyższych udziałów i akcji, co zostało opisane szerzej w nocie 7 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach – aktywa finansowe wyłączone z zakresu MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena – zgodnie z polityką rachunkowości Grupy wyceniane są według metody praw własności.

Wyniki wyszukiwania: