Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

44.2. Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w podziale na kategorie instrumentów finansowych

Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

Aktywa /
zobowiązania
wyceniane w wartości
godziwej przez wynik
finansowy –
przeznaczone
do obrotu
Aktywa
finansowe
dostępne
do sprzedaży
Pożyczki
należności
Zobowiązania
finansowe
wyceniane
wg
zamortyzowanego
kosztu
Instrumenty
zabezpieczające
Aktywa /
zobowiązania
finansowe
wyłączone
 z zakresu
MSR 39
Razem
Dywidendy i udziały w zyskach 9 136 9 136
Przychody/(Koszty) z tytułu odsetek 20 318 26 713 (209 885) 1 525 (727) (162 056)
Różnice kursowe (2 688) 1 692 128 386 127 390
Odpisy aktualizujące/ aktualizacja wartości (11 820) 732 (117) (229) (11 434)
Prowizje związane z kredytami i papierami dłużnymi (19 020) (19 020)
Zysk/(strata) ze zbycia inwestycji (803) (803)
Inne (4 866) (103) (4 969)
Przychody/(koszty) finansowe netto 944 9 765 27 485 (100 519) 1 525 (956) (61 756)
Aktualizacja wartości (13 514) (25 170) (38 684)
Wynik na zrealizowanych towarowych pochodnych instrumentach finansowych 8 737 8 737
Przychody/(koszty) operacyjne netto (4 777) (25 170) (29 947)
Zmiana wyceny (8 159) (8 159)
Pozostałe całkowite dochody (8 159) (8 159)

 

Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku

Aktywa /
zobowiązania
wyceniane w wartości
godziwej przez wynik
finansowy –
przeznaczone
do obrotu
Aktywa
finansowe
dostępne
do sprzedaży
Pożyczki
należności
Zobowiązania
finansowe
wyceniane
 wg
zamortyzowanego
kosztu
Instrumenty
zabezpieczające
Aktywa /
zobowiązania
finansowe
wyłączone
 z zakresu
MSR 39
Razem
Dywidendy i udziały w zyskach 5 728 5 728
Przychody/(Koszty) z tytułu odsetek 7 412 27 902 (177 949) (80 658) (957) (224 250)
Różnice kursowe (2 088) 183 (28 356) (30 261)
Odpisy aktualizujące/ aktualizacja wartości 14 495 (203) (603) 13 689
Prowizje związane z kredytami i papierami dłużnymi (18 767) (18 767)
Zysk/(strata) ze zbycia inwestycji 2 114 (416) 1 698
Inne (43) (43)
Przychody/(koszty) finansowe netto 19 776 7 639 27 066 (225 072) (80 658) (957) (252 206)
Aktualizacja wartości 15 982 (22 943) (6 961)
Wynik na zrealizowanych towarowych pochodnych instrumentach finansowych (34 365) (34 365)
Przychody/(koszty) operacyjne netto (18 383) (22 943) (41 326)
Zmiana wyceny 127 252 127 252
Pozostałe całkowite dochody 127 252 127 252

Wyniki wyszukiwania: