Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

45.1.2 Ryzyko kredytowe związane z innymi należnościami finansowymi

Grupa posiada należności od dwóch grup odbiorców: odbiorcy instytucjonalni oraz odbiorcy indywidualni. Poniższa tabela przedstawia procentowy udział poszczególnych grup w łącznej kwocie innych należnościach finansowych:

Stan na
31 grudnia 2017
Stan na
31 grudnia 2016
Odbiorcy instytucjonalni 97,61% 93,85%
Odbiorcy indywidualni 2,39% 6,15%
Razem 100% 100%

 

W Grupie nie występuje istotna koncentracja ryzyka kredytowego związanego z innymi należnościami finansowymi. Największą pozycję innych należności finansowych stanowi należność od Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A., a udział w saldzie innych należności finansowych wynosi odpowiednio na dzień 31 grudnia 2017 roku – 15,48% oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku – 16,17%.

Wiekowanie oraz odpisy aktualizujące wartość innych należności finansowych przedstawiają poniższe tabele.

Wiekowanie innych należności finansowych na dzień 31 grudnia 2017 roku

Nie
przeterminowane
Przeterminowane Razem
<30 dni 30-90 dni 90-180 dni 180-360 dni >360 dni
Wartość przed uwzględnieniem odpisu aktualizującego 78 886 2 007 10 055 937 937 66 165 158 987
Odpis aktualizujący (820) (108) (9 734) (749) (919) (66 146) (78 476)
Wartość netto 78 066 1 899 321 188 18 19 80 511

 

Wiekowanie innych należności finansowych na dzień 31 grudnia 2016 roku

Nie
przeterminowane
Przeterminowane Razem
<30 dni 30-90 dni 90-180 dni 180-360 dni >360 dni
Wartość przed uwzględnieniem odpisu aktualizującego 51 647 439 268 263 527 56 228 109 372
Odpis aktualizujący (346) (10) (14) (54) (380) (56 189) (56 993)
Wartość netto 51 301 429 254 209 147 39 52 379

 

Odpisy aktualizujące inne należności finansowe

Rok zakończony
31 grudnia 2017
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Bilans otwarcia (56 993) (2 524)
Utworzenie (13 149) (2 017)
Wykorzystanie 551 473
Rozwiązanie 4 087 7 721
Inne zmiany (12 972) (60 646)
Bilans zamknięcia (78 476) (56 993)

 

 

Wyniki wyszukiwania: