Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

45.1.4 Ryzyko kredytowe związane z udzielonymi pożyczkami

W ramach udzielonych pożyczek Grupa w głównej mierze ujmuje pożyczki na rzecz wspólnych przedsięwzięć. Pożyczki te nie są na dzień bilansowy przeterminowane. Główną pozycję stanowi pożyczka podporządkowana o wartości bilansowej 212 052 tysiące złotych, która została zabezpieczona poprzez weksel in blanco z porozumieniem wekslowym oraz pożyczki udzielone na mocy porozumień konsolidujących dług pożyczkobiorcy o łącznej wartości bilansowej 329 665 tysięcy złotych, które to pożyczki zostały zabezpieczone poprzez weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi. Grupa przeprowadziła na dzień bilansowy testy na utratę wartości aktywów, obejmujące wartość pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu, które nie wykazały konieczności dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości pożyczek.

Wyniki wyszukiwania: