Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

45.2. Ryzyko związane z płynnością

Grupa utrzymuje równowagę pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania poprzez korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania, takich jak kredyty w rachunku bieżącym, kredyty bankowe, pożyczki, obligacje oraz umowy leasingu finansowego. Takie wykorzystanie źródeł finansowania pozwala na zarządzanie ryzykiem płynności i skutecznie minimalizuje negatywne skutki jego materializacji.

W celu zminimalizowania możliwości wystąpienia zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz ryzyka utraty płynności Grupa TAURON podobnie jak w poprzednim roku stosowała mechanizm cash poolingu. Cash pooling, niezależnie od środków gromadzonych przez poszczególnych uczestników, jest powiązany z elastyczną linią kredytową w postaci kredytu w rachunku bieżącym. W ramach umowy cash pool, Spółka ma możliwość korzystania z finansowania zewnętrznego w postaci kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 300 000 tysięcy złotych oraz limitu intraday do kwoty 500 000 tysięcy złotych.

Poza kredytem bieżącym dostępnym w ramach umowy cash pool Grupa ma możliwość zaciągania finansowania z tytułu kredytów w rachunku bieżącym w walutach obcych:

  • do 2 000 tysięcy dolarów, na dzień bilansowy wykorzystane zadłużenie to 418 tysięcy dolarów;
  • do 45 000 tysięcy euro, na dzień bilansowy wykorzystane zadłużenie to 22 069 tysięcy euro.

Tabele poniżej przedstawiają zobowiązania finansowe Grupy na dzień 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2016 roku według daty zapadalności na podstawie umownych niezdyskontowanych płatności.

 

Zobowiązania finansowe na dzień 31 grudnia 2017 roku

Klasy instrumentów finansowych Wartość bilansowa Umowne
niezdyskontowane
płatności
Z tego umowne niezdyskontowane płatności o terminie spłaty przypadającym w okresie (od dnia bilansowego)
poniżej 3
miesięcy
od 3 do 12 miesięcy od 1 roku do 2 lat od 2 lat do 3 lat od 3 lat do 5 lat powyżej 5 lat
Zobowiązania finansowe niebędące instrumentami pochodnymi
Oprocentowane kredyty i pożyczki oraz wyemitowane obligacje 9 828 823 (12 205 838) (160 573) (418 356) (2 329 557) (2 195 729) (991 898) (6 109 725)
Zobowiązania wobec dostawców 1 042 427 (1 042 427) (1 038 477) (3 950)
Zobowiązania inwestycyjne 807 970 (807 970) (797 210) (93) (10 599) (68)
Inne zobowiązania finansowe 360 909 (360 909) (281 066) (3 849) (12 503) (47 138) (6 050) (10 303)
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 23 973 (24 173) (1 475) (22 670) (2) (2) (4) (20)
Pochodne zobowiązania finansowe
Instrumenty pochodne-towarowe 4 539 (4 424) (4 424)
Instrumenty pochodne-walutowe 346 (346) (275) (71)
Instrumenty pochodne-CCIRS 9 299 (47 125) (4 694) (4 694) (4 748) (9 427) (23 562)
Razem 12 078 286 (14 493 212) (2 279 076) (458 107) (2 357 355) (2 247 685) (1 007 379) (6 143 610)

 

Zobowiązania finansowe na dzień 31 grudnia 2016 roku

Klasy instrumentów finansowych Wartość bilansowa Umowne
niezdyskontowane
płatności
Z tego umowne niezdyskontowane płatności o terminie spłaty przypadającym w okresie (od dnia bilansowego)
poniżej 3 miesięcy od 3 do 12 miesięcy od 1 roku do 2 lat od 2 lat do 3 lat od 3 lat do 5 lat powyżej 5 lat
Zobowiązania finansowe niebędące instrumentami pochodnymi
Oprocentowane kredyty i pożyczki oraz wyemitowane obligacje 8 944 681 (11 054 364) (69 029) (405 917) (452 691) (2 296 657) (3 680 323) (4 149 747)
Zobowiązania wobec dostawców 829 729 (829 729) (829 693) (36)
Zobowiązania inwestycyjne 1 034 103 (1 034 103) (1 033 711) (93) (113) (113) (73)
Inne zobowiązania finansowe 327 810 (327 810) (245 697) (10 038) (14 069) (4 567) (40 789) (12 650)
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 34 848 (35 772) (5 313) (6 713) (23 718) (2) (4) (22)
Pochodne zobowiązania finansowe
Instrumenty pochodne-towarowe 560 (538) (538)
Razem 11 171 731 (13 282 316) (2 183 443) (423 335) (490 591) (2 301 339) (3 721 189) (4 162 419)

Wyniki wyszukiwania: