Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

45.3.1 Ryzyko stopy procentowej

Narażenie Grupy na ryzyko zmian stóp procentowych wynika głównie z zobowiązań z tytułu zadłużenia, zawartych instrumentów pochodnych na stopę procentową (IRS), środków pieniężnych oraz pożyczek udzielonych na rzecz wspólnych przedsięwzięć.

Pozycje oprocentowane według stopy zmiennej narażają Grupę na zmianę przepływów pieniężnych w wyniku zmiany stóp procentowych. Pozycje oprocentowane według stopy stałej narażają Grupę na zmianę wartości godziwej   w przypadku pozycji wycenianych według zamortyzowanego kosztu. Ryzyko zmiany wartości godziwej w wyniku zmiany stóp procentowych dotyczy również instrumentów pochodnych IRS. Grupa jest również narażona na materializację ryzyka związanego z utraconymi korzyściami w związku ze spadkiem stóp procentowych w przypadku zadłużenia o stałym oprocentowaniu lub ze wzrostem stóp procentowych w przypadku posiadanych aktywów o stałym oprocentowaniu, jednak zmiany te nie są ujmowane w sprawozdaniu finansowym.

W celu zabezpieczenia się przed ryzykiem stopy procentowej związanej z wyemitowanymi obligacjami o zmiennej stopie procentowej Grupa zawarła transakcje typu swap procentowy (IRS) (więcej informacji na temat instrumentów IRS zamieszczono w nocie 44.3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego).

W poniższych tabelach przedstawione zostały wartości bilansowe instrumentów finansowych Grupy narażonych na ryzyko stopy procentowej. Za wyjątkiem obligacji hybrydowych wyemitowanych w grudniu 2016 roku o oprocentowaniu stałym w pierwszym okresie finansowania oraz euroobligacji wyemitowanych w lipcu 2017 roku, pozostałe obligacje wyemitowane przez jednostkę dominującą oprocentowane są zmienną stopą procentową. Ze względu na stosowaną przez Spółkę dynamiczną strategię zarządzania ryzykiem finansowym, w której pozycję zabezpieczaną stanowią przepływy związane z ekspozycją na zmienną stopę procentową WIBOR 6M ryzyko zmiany stóp procentowych dla części przepływów odsetkowych zostało ograniczone poprzez zawarte transakcje zabezpieczające IRS. W związku z tym część wartości bilansowej obligacji, których zmienność przepływów odsetkowych została zabezpieczona poprzez swap procentowy, w tabelach poniżej została zaprezentowana łącznie z wyceną tych instrumentów zabezpieczających w ramach pozycji o oprocentowaniu stałym.

Instrumenty finansowe w podziale na rodzaj oprocentowania na dzień 31 grudnia 2017 roku

Instrumenty finansowe Oprocentowane
wg stałej stopy
Oprocentowane
wg zmiennej stopy
Razem
Aktywa finansowe
Lokaty i depozyty 39 756 39 756
Pożyczki udzielone 2 954 578 025 580 979
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 909 249 909 249
Instrumenty pochodne-IRS 28 482 28 482
Zobowiązania finansowe
Kredyty w rachunku bieżącym 1 93 502 93 503
Kredyty i pożyczki preferencyjne 34 506 34 506
Kredyty i pożyczki udzielane na warunkach rynkowych 1 042 110 21 269 1 063 379
Wyemitowane obligacje 5 681 480 2 955 955 8 637 435
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 27 23 946 23 973
Instrumenty pochodne-CCIRS 9 299 9 299

 

Instrumenty finansowe w podziale na rodzaj oprocentowania na dzień 31 grudnia 2016 roku

Instrumenty finansowe Oprocentowane
wg stałej stopy
Oprocentowane
wg zmiennej stopy
Razem
Aktywa finansowe
Lokaty i depozyty 38 472 38 472
Pożyczki udzielone 256 117 256 117
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 384 881 384 881
Instrumenty pochodne-IRS 36 641 36 641
Zobowiązania finansowe
Kredyty w rachunku bieżącym 15 156 15 156
Kredyty i pożyczki preferencyjne 41 748 41 748
Kredyty i pożyczki udzielane na warunkach rynkowych 1 190 501 16 148 1 206 649
Wyemitowane obligacje 3 677 088 4 004 040 7 681 128
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 141 34 707 34 848

 

Oprocentowanie instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu jest aktualizowane w okresach krótszych niż rok. Odsetki od instrumentów finansowych o stałym oprocentowaniu są stałe przez cały okres do upływu terminu zapadalności/wymagalności tych instrumentów lub do określonego momentu w przyszłości, kiedy to stopy zostaną zweryfikowane i mogą zostać zmienione – dotyczy to kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz obligacji hybrydowych, które w pierwszym okresie oprocentowane są stałą stopą procentową, a w okresie drugim stopą zmienną, o czym szerzej w nocie 32.1 oraz 32.2 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Analiza wrażliwości

Na potrzeby analizy wrażliwości na zmiany czynników ryzyka rynkowego Grupa Kapitałowa wykorzystuje metodę analizy scenariuszowej. Grupa wykorzystuje scenariusze eksperckie odzwierciedlające subiektywną ocenę Grupy odnośnie kształtowania się pojedynczych czynników ryzyka rynkowego w przyszłości. Przedmiotem analizy zostały objęte wyłącznie te pozycje, które spełniają definicję instrumentów finansowych zgodnie z MSSF.

W analizie wrażliwości na ryzyko stopy procentowej Grupa stosuje równoległe przesunięcie krzywej stóp procentowych  o potencjalną możliwą zmianę referencyjnych stóp procentowych w horyzoncie do daty następnego sprawozdania finansowego. Dla celów analizy wrażliwości na ryzyko zmian stóp procentowych wykorzystano średnie poziomy referencyjnych stóp procentowych w danym roku. Skala potencjalnych zmian stóp procentowych została oszacowana na podstawie zmienności implikowanych opcji na stopę procentową kwotowanych na rynku międzybankowym dla walut, dla których Grupa posiada ekspozycję na ryzyko stóp procentowych na datę bilansową.

Grupa identyfikuje ekspozycję na ryzyko zmian stóp procentowych WIBOR, EURIBOR oraz LIBOR USD, przy czym na dzień 31 grudnia 2017 roku narażenie na zmianę stopy LIBOR USD było nieistotne, zaś na dzień 31 grudnia 2016 roku w analizie wrażliwości, ze względu na nieistotny wpływ, nie uwzględniono zmian stóp EURIBOR i LIBOR USD. Zobowiązania z tytułu zadłużenia, dla których walutą spłaty jest euro, za wyjątkiem kredytu w rachunku bieżącym oprocentowane są stałą stopą procentową. Poniższe tabele przedstawiają wrażliwość wyniku finansowego brutto oraz pozostałych całkowitych dochodów brutto Grupy na racjonalne możliwe do zaistnienia zmiany stóp procentowych w horyzoncie do daty następnego sprawozdania finansowego, przy założeniu niezmienności innych czynników ryzyka.

Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

Klasy instrumentów finansowych 31 grudnia 2017 Analiza wrażliwości na ryzyko
stopy procentowej na 31 grudnia 2017 roku
Wartość bilansowa Wartość narażona
na ryzyko
WIBOR EURIBOR
WIBOR +43 pb WIBOR -43 pb EURIBOR + 1 pb EURIBOR -1 pb
Wynik finansowy / pozostałe całkowite dochody Wynik finansowy
Pożyczki udzielone 580 979 578 025 2 486 (2 486)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 909 249 909 249 3 790 (3 790) 1 (1)
Instrumenty pochodne (aktywa) 33 416 28 482 21 217 (21 217)
Kredyty w rachunku bieżącym 93 503 93 502 (9) 9
Kredyty i pożyczki preferencyjne 34 506 34 506 (148) 148
Kredyty i pożyczki udzielane na warunkach rynkowych 1 063 379 21 269 (91) 91
Wyemitowane obligacje 8 637 435 5 053 775 (21 731) 21 731
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 23 973 23 946 (103) 103
Instrumenty pochodne (zobowiązania) 14 184 9 299 5 995 (5 995) (146) 146
Razem 11 415 (11 415) (154) 154

 

 Ekspozycja na ryzyko na dzień 31 grudnia 2017 roku jest reprezentatywna dla ekspozycji Grupy na ryzyko w trakcie poprzedzającego tą datę okresu rocznego, z wyjątkiem istotnych transakcji, które miały miejsce pod koniec 2017 roku. Dotyczą one klasy instrumenty pochodne (zobowiązania) obejmującej zawarte przez Spółkę w listopadzie i grudniu 2017 roku transakcje CCIRS, które są wrażliwe zarówno na zmianę stóp procentowych WIBOR jak i stóp procentowych EURIBOR. Szerzej na temat instrumentów pochodnych CCIRS w nocie 44.3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku

Klasy instrumentów finansowych 31 grudnia 2016 Analiza wrażliwości na ryzyko
stopy procentowej na 31 grudnia 2016 roku
Wartość bilansowa Wartość narażona
na ryzyko
WIBOR
WIBOR +60 pb WIBOR -60 pb
Wynik finansowy / pozostałe całkowite dochody
Lokaty i depozyty 38 472 38 472 231 (231)
Pożyczki udzielone 256 117 256 117 1 537 (1 537)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 384 881 384 881 1 995 (1 995)
Instrumenty pochodne (aktywa) 56 417 36 641 40 992 (40 992)
Kredyty i pożyczki preferencyjne 41 748 41 748 (250) 250
Kredyty i pożyczki udzielane na warunkach rynkowych 1 206 649 16 148 (97) 97
Wyemitowane obligacje 7 681 128 6 101 108 (36 607) 36 607
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 34 848 34 707 (208) 208
Razem 7 593 (7 593)

 

Ekspozycja na ryzyko na dzień 31 grudnia 2016 roku jest reprezentatywna dla ekspozycji Grupy na ryzyko w trakcie poprzedzającego tą datę okresu rocznego.

Wyniki wyszukiwania: