Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

45.3.2 Ryzyko walutowe

W spółkach Grupy TAURON występuje ekspozycja na ryzyko walutowe transakcyjne i translacyjne. Spółki Grupy narażone są na zmiany kursów walutowych EUR/PLN, CZK/PLN, USD/PLN i GBP/PLN w związku z ich działalnością operacyjną i finansową. Poniższe tabele prezentują ekspozycję Grupy na ryzyko walutowe w podziale na poszczególne klasy instrumentów finansowych w latach 2017 oraz 2016.

 

Pozycja walutowa na dzień 31 grudnia 2017 roku

Klasy instrumentów
finansowych
Łączna wartość
bilansowa
w PLN
EUR CZK USD GBP
w walucie w PLN w walucie w PLN w walucie w PLN w walucie w PLN
Aktywa finansowe
Należności od odbiorców 2 032 813 1 016 4 237 46 722 7 625
Inne należności finansowe 80 511 3 321 13 851 20 607 3 363
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 909 249 3 321 13 851 64 963 10 602 314 1 093 485 2 280
Instrumenty pochodne (aktywa) 33 416 1 169 4 877 16 57
Razem 8 827 36 816 132 292 21 590 330 1 150 485 2 280
Zobowiązania finansowe
Kredyty w rachunku bieżącym 93 503 22 069 92 048 418 1 454
Wyemitowane obligacje 8 637 435 859 205 3 583 657
Zobowiązania wobec dostawców 1 042 427 2 117 8 830 10 208 1 666 3 10 1 5
Pozostałe zobowiązania finansowe 154 119 1 717 7 162 6 1
Instrumenty pochodne (zobowiązania) 14 184 1 061 4 425 33 114
Razem 886 169 3 696 122 10 214 1 667 454 1 578 1 5
Pozycja walutowa netto (877 342) (3 659 306) 122 078 19 923 (124) (428) 484 2 275

 

Pozycja walutowa na dzień 31 grudnia 2016 roku

Klasy instrumentów
finansowych
Łączna wartość
bilansowa
w PLN
EUR CZK USD GBP
w walucie w PLN w walucie w PLN w walucie w PLN w walucie w PLN
Aktywa finansowe
Należności od odbiorców 1 894 065 937 4 143 42 645 6 981
Inne należności finansowe 52 379 342 1 515 20 605 3 373
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 384 881 7 456 32 986 95 406 15 618 306 1 280 499 2 566
Instrumenty pochodne (aktywa) 56 417 3 649 16 143 100 416
Razem 12 384 54 787 158 656 25 972 406 1 696 499 2 566
Zobowiązania finansowe
Kredyty w rachunku bieżącym 15 156 3 032 13 415 410 1 716
Wyemitowane obligacje 7 681 128 357 147 1 580 020
Zobowiązania wobec dostawców 829 729 1 839 8 137 10 073 1 649 12 49
Pozostałe zobowiązania finansowe 158 383 2 961 13 097 94 395 2 10
Instrumenty pochodne (zobowiązania) 560 122 538 5 22
Razem 365 101 1 615 207 10 073 1 649 521 2 182 2 10
Pozycja walutowa netto (352 717) (1 560 420) 148 583 24 323 (115) (486) 497 2 556

 

Grupa TAURON wykorzystywała w 2017 roku i 2016 roku w ramach zarządzania ryzykiem walutowym kontrakty terminowe celem zabezpieczenia Grupy przed ryzykiem walutowym powstającym w toku prowadzonej działalności. Grupa nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym. Z tytułu wyceny walutowych kontraktów terminowych Grupa posiadała na dzień 31 grudnia 2017 roku zobowiązania w wysokości 346 tysięcy złotych, a na dzień 31 grudnia 2016 roku aktywa w wysokości 3 217 tysięcy złotych.

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku Spółka zawarła transakcje CCIRS, których wycena w wartości godziwej narażona jest na ryzyko zmian kursu EUR/PLN. Transakcje te nie są objęte rachunkowością zabezpieczeń. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wycena CCIRS wynosiła (9 299) tysięcy złotych, o czym szerzej w nocie 44.3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Analiza wrażliwości

Na potrzeby analizy wrażliwości na zmiany czynników ryzyka rynkowego Grupa Kapitałowa wykorzystuje metodę analizy scenariuszowej. Grupa wykorzystuje scenariusze eksperckie odzwierciedlające subiektywną ocenę Grupy odnośnie kształtowania się pojedynczych czynników ryzyka rynkowego w przyszłości. Przedmiotem analizy zostały objęte wyłącznie te pozycje, które spełniają definicję instrumentów finansowych zgodnie z MSSF.

Potencjalne możliwe zmiany kursów walutowych są określone w horyzoncie do daty następnego sprawozdania finansowego i zostały obliczone na podstawie rocznych zmienności implikowanych dla opcji walutowych kwotowanych na rynku międzybankowym dla danej pary walut z daty bilansowej lub w przypadku braku dostępnych kwotowań rynkowych na podstawie zmienności historycznych za okres jednego roku przed datą bilansową.

Grupa identyfikuje ekspozycję na ryzyko zmian kursów walutowych EUR/PLN, CZK/PLN, USD/PLN oraz GBP/PLN. Poniższe tabele przedstawiają wrażliwość wyniku finansowego brutto oraz pozostałych całkowitych dochodów brutto Grupy na racjonalne możliwe do zaistnienia zmiany kursów walutowych w horyzoncie do daty następnego sprawozdania finansowego, przy założeniu niezmienności innych czynników ryzyka.

 

Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

Klasy instrumentów
finansowych
31 grudnia 2017 Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe
na 31 grudnia 2017 roku
Wartość bilansowa Wartość narażona na ryzyko EUR/PLN CZK/PLN USD/PLN GBP/PLN
kurs EUR/PLN +6,2% kurs EUR/PLN -6,2% kurs CZK/PLN
+6,34%
kurs CZK/PLN -6,34% kurs USD/PLN +9,76% kurs USD/PLN -9,76% kurs GBP/PLN +9,35% kurs GBP/PLN
-9,35%
Wynik finansowy / pozostałe całkowite
dochody
Wynik finansowy / pozostałe całkowite
dochody
Wynik finansowy / pozostałe całkowite
dochody
Wynik finansowy / pozostałe całkowite
dochody
Należności od odbiorców 2 032 813 11 862 263 (263) 483 (483)
Inne należności finansowe 80 511 17 214 859 (859) 213 (213)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 909 249 27 826 859 (859) 672 (672) 107 (107) 213 (213)
Instrumenty pochodne (aktywa) 33 416 4 934 302 (302) 6 (6)
Kredyty w rachunku bieżącym 93 503 93 502 (5 707) 5 707 (142) 142
Wyemitowane obligacje 8 637 435 3 583 657 (222 187) 222 187
Zobowiązania wobec dostawców 1 042 427 10 511 (547) 547 (106) 106
Pozostałe zobowiązania finansowe 154 119 7 163 (444) 444
Instrumenty pochodne (zobowiązania) 14 184 14 184 19 394 (19 394) (11) 11
Razem (207 208) 207 208 1 262 (1 262) (40) 40 213 (213)

 

Ekspozycja na ryzyko na dzień 31 grudnia 2017 roku jest reprezentatywna dla ekspozycji Grupy na ryzyko w trakcie poprzedzającego tą datę okresu rocznego, z wyjątkiem istotnych transakcji, które miały miejsce w drugiej połowie 2017 roku. Dotyczą one klasy wyemitowanych obligacji, która obejmuje wyemitowane przez Spółkę w lipcu 2017 roku euroobligacje, o czym szerzej w nocie 32.2 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz klasy instrumenty pochodne (zobowiązania), która obejmuje zawarte przez Spółkę w listopadzie i grudniu 2017 roku transakcje CCIRS, o czym szerzej w nocie nocie 44.3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku

Klasy instrumentów finansowych 31 grudnia 2016 Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe na
31 grudnia 2016 roku
Wartość bilansowa Wartość
narażona na ryzyko
EUR/PLN CZK/PLN USD/PLN GBP/PLN
kurs EUR/PLN
+7,8%
kurs EUR/PLN
-7,8%
kurs CZK/PLN
+9,98%
kurs CZK/PLN
-9,98%
kurs USD/PLN +13,8% kurs USD/PLN -13,8% kurs GBP/PLN +11,55% kurs GBP/PLN -11,55%
Wynik finansowy / pozostałe całkowite dochody Wynik finansowy / pozostałe całkowite dochody Wynik finansowy / pozostałe całkowite dochody Wynik finansowy / pozostałe całkowite dochody
Należności od odbiorców 1 894 065 11 124 323 (323) 697 (697)
Inne należności finansowe 52 379 4 888 118 (118) 337 (337)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 384 881 52 450 2 573 (2 573) 1 559 (1 559) 177 (177) 296 (296)
Instrumenty pochodne (aktywa) 56 417 19 776 6 624 (6 624) 57 (57)
Kredyty w rachunku bieżącym 15 156 15 131 (1 046) 1 046 (237) 237
Wyemitowane obligacje 7 681 128 1 580 020 (123 242) 123 242
Zobowiązania wobec dostawców 829 729 9 835 (635) 635 (165) 165
Pozostałe zobowiązania finansowe 158 383 13 502 (1 022) 1 022 (2) 2 (1) 1
Instrumenty pochodne (zobowiązania) 560 560 (42) 42 (3) 3
Razem (116 349) 116 349 2 428 (2 428) (8) 8 295 (295)

 

Ekspozycja na ryzyko na dzień 31 grudnia 2016 roku jest reprezentatywna dla ekspozycji Grupy na ryzyko w trakcie poprzedzającego tą datę okresu rocznego, z wyjątkiem transakcji, która miał miejsce pod koniec 2016 roku. Dotyczy ona klasy wyemitowanych obligacji, która obejmuje wyemitowane przez Spółkę w grudniu 2016 roku obligacje hybrydowe, których walutą emisji i spłaty jest euro.

Wyniki wyszukiwania: